Chứng quyền cho người mới bắt đầu

3. Cách đọc mã chứng quyền


Cách đọc mã chứng quyền

Nhà đầu tư chỉ cần gõ đúng mã chứng quyền trên phần mềm giao dịch HSC iTrade / HSC Mobile Trade để tìm các thông tin giao dịch của mã chứng quyền đó.


Cách đọc mã chứng quyền