Chứng quyền cho người mới bắt đầu

4. Xác định giá chứng quyền

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá chứng quyền

- Giá lý thuyết của chứng quyền được xác định bởi 5 yếu tố: Giá tài sản cơ sở, biến động lịch sử - HV, thời gian đáo hạn, lãi suất và cổ tức. Sự tăng / giảm của các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến tăng / giảm của giá lý thuyết của chứng quyền.

- Giá tài sản cơ sở, biến động lịch sử, thời gian đáo hạn và lãi suất có tương quan cùng chiều với giá chứng quyền. Trong khi cổ tức có mối quan hệ ngược chiều với chứng quyền mua.

- Giá lý thuyết thường được các công ty chứng khoán tính toán sẵn trong các công cụ của mình.

Xác định giá chứng quyền

2. Giá thị trường của chứng quyền

Giá thị trường của chứng quyền

- Giá thị trường của chứng quyền được xác định bởi cung cầu của nhà đầu tư tham gia thị trường và cung cầu của nhà tạo lập.

- Nhà tạo lập xác định mức giá lý thuyết dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến giá lý thuyết của chứng quyền và tiến hành tạo lập theo phương pháp của mình, tạo ra cung - cầu của nhà tạo lập.

- Trong khi đó, cung - cầu của nhà đầu tư cá nhân được tạo ra dựa trên các yếu tố như : Xu hướng giá CKCS, số ngày còn lại, đòn bẩy của chứng quyền và biến động hàm ý.