Ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán

Nhà đầu tư cần nắm chắc ý nghĩa và mục đích của ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ), ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán khi muốn có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán để nhà đầu tư có cái nhìn sâu hơn trước khi tham gia giao dịch mua bán cổ phiếu.

 

1. Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày giao dịch mà người mua sẽ không được hưởng các quyền có liên quan (quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự đại hội cổ đông…). Mục đích là của ngày này là để chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty hiện tại.

ngày thanh toán cổ tức

2. Ngày đăng ký cuối cùng là gì?

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày Tổ chức phát hành chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện các quyền cho cổ đông.

Nhà đầu tư mua cổ phiếu trước ngày GDKHQ thì sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Nếu mua cổ phiếu tại ngày GDKHQ hoặc sau ngày GDKHQ thì nhà đầu tư sẽ không có tên trong danh sách và sẽ không được hưởng các quyền đó.

3. Ngày thanh toán là gì?

Ngày thanh toán là ngày Cổ tức bằng tiền mặt hoặc Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được trả về tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư.

4. Điều chỉnh giá khi chốt quyền

Giá tham chiếu tại ngày không hưởng quyền được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất điều chỉnh theo giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị của các quyền kèm theo. Công thức tính tổng quát như sau:

          PR t-1 + (I1 x Pr1) + (I2 x Pr2) + (I3 x Pr3) –TTHcp- Divcp- TTHt -Divt
Ptc = ---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                   1+ I1 + I2 + I3

Trong đó:

Ptc: Giá tham chiếu trong ngày không hưởng các quyền trên

I2: Tỷ lệ vốn tăng do thưởng bằng cổ phiếu (tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu)

I3: Tỷ lệ vốn tăng do trả cổ tức bằng cổ phiếu

TTHcp: Giá trị tiền thưởng bằng cổ phiếu

Divcp: Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu

TTHt: Giá trị tiền thưởng bằng tiền

Divt: Giá trị cổ tức bằng tiền

Pr1: Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu

Pr2: Giá cổ phiếu tính cho người được thưởng bằng cổ phiếu

Pr3: Giá cổ phiếu tính cho người được nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Trường hợp môt doanh nghiệp niêm yết vừa trả cổ tức bằng tiền mặt, vừa trả cổ tức bằng cổ phiếu thì giá tham chiếu được xác định bằng công thức sau:

            PR t-1 + (I3 x Pr3) -Div  
Ptc = ---------------------------------
                              1+ I3

Tuy nhiên, trong thực tế trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu Pr3 = 0, do đó:    

          PR t-1 - Div  
Ptc = ------------------
                  1+ I3

 

>> Xem thêm: Cách chi trả cổ tức và quyền phát sinh từ cổ phiếu