Tìm hiểu về lãi suất trái phiếu

Chia sẻ trên:    14/02/2020 11:35 AM    25249

1. Lãi suất trái phiếu là gì?  Tôi có thể nhận lãi vào ngày nào?

Lãi suất trái phiếu (hay còn gọi là lãi suất coupon) là lãi suất mà tổ chức phát hành trái phiếu trả cho nhà đầu tư.

Trái phiếu có các loại lãi suất sau :

  • Trái phiếu có lãi suất cố định: Lợi tức của trái phiếu được xác định theo một tỷ lệ phần trăm (%) cố định tính theo mệnh giá.
  • Trái phiếu có lãi suất biến đổi (lãi suất thả nổi): Lợi tức của trái phiếu được trả trong các kỳ có sự khác nhau và được điều chỉnh theo một lãi suất tham chiếu.
  • Trái phiếu có lãi suất bằng không là loại trái phiếu mà người mua không nhận được lãi, nhưng được mua với giá thấp hơn mệnh giá và được hoàn trả bằng mệnh giá khi trái phiếu đó đáo hạn.

Lãi suất trái phiếu thường được ghi trên trái phiếu hoặc được tổ chức phát hành quy định tại Các điều kiện và điều khoản trái phiếu (được trình bày trong bản cáo bạch trái phiếu) công bố khi phát hành.

Kỳ trả lãi là khoảng thời gian người phát hành trả lãi cho người nắm giữ trái phiếu. Lãi suất trái phiếu được xác định theo năm, nhưng việc thanh toán trả lãi suất trái phiếu thường được trả lãi định kỳ (3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng/ lần). Nhà đầu tư sẽ được nhận tiền lãi trái phiếu vào các ngày trả lãi trái phiếu với mức lãi suất trái phiếu biết trước. Nhà đầu tư có thể tái đầu tư tiền lãi trái phiếu.

 

2. Lãi suất tái đầu tư như thế nào?

Khác với lãi tiền gửi thường nhận được cuối kỳ, lãi trái phiếu thường được nhận định kỳ (thông thường 6 tháng/ lần). Trên thực tế, khi nhận được dòng tiền này, nhà đầu tư có thể tái đầu tư bằng cách gửi tiền tiết kiệm hoặc đầu tư vào các sản phẩm tài chính để tối ưu hóa lợi nhuận.

Trong phần mô tả dòng tiền nhận được tại hệ thống bond.hsc.com.vn, HSC cũng mô tả dòng tiền tái đầu tư với giả định tiền lãi trái phiếu được tái đồng tư từ ngày nhận lãi tới ngày bán trái phiếu hoặc ngày đáo hạn trái phiếu với lãi suất tái đầu tư là 6,5%/ năm. Nhà đầu tư có thể tùy chỉnh lãi suất tái đầu tư này trên hệ thống bond.hsc.com.vn để phù hợp nhất với trường hợp của chính mình.

lãi suất trái phiếu

 

3. Ngoài lãi suất tại HSC, khách hàng có được nhận lãi trái phiếu do tổ chức phát hành chi trả không?

Ngoài phần lợi nhuận có thể có do chênh lệch giá mua bán, nếu kỳ trả lãi trái phiếu rơi vào thời điểm nhà đầu tư đang sở hữu trái phiếu thì nhà đầu tư sẽ được nhận tiền lãi trái phiếu do Tổ Chức Phát Hành trả. Trên hệ thống bond.hsc.com.vn, tiền lãi trái phiếu được tính như sau:

công thức tính tiền lãi trái phiếu

trong đó:
– 5% là thuế thu nhập cá nhân đối với lãi trái phiếu
– 365 là số ngày dựa theo cơ sở tính lãi của trái phiếu là 365 ngày/năm

Ví dụ: Nhà đầu tư sở hữu 19.094 trái phiếu VJC.202207 sẽ hưởng số tiền lãi trái phiếu do tổ chức phát hành VietjetAir trả cho kỳ trả lãi từ ngày 27/07/2019 đến 27/01/2020 =[(19.094 x 100.000 x 9% x 184)/ 365] x 0.95 = 82.297.750 VND.
Lưu ý là tiền lãi trái phiếu được trả vào ngày 31/01/2020 do ngày 27/01/2020 rơi vào ngày nghỉ Tết.

 

4. Công thức tính lãi khi tham gia trái phiếu linh hoạt

công thức tính lãi trái phiếu linh hoạt

365 thể hiện số ngày trên một năm theo cơ sở tính lãi của trái phiếu (Act/365)

>> Xem thêm: Tổng quan về trái phiếu linh hoạt

 

5. Tỷ suất lợi nhuận khi bán trái phiếu được tính như thế nào?

Tỷ suất lợi nhuận khi bán trái phiếu

Giá bán và tiền lãi trái phiếu trong kỳ được tính sau thuế thu nhập cá nhân.