Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục chỉ số ?Các tiêu chí chọn lựa gồm: Top 30 vốn hoá thị trường (VN30), Xếp hạng theo điểm vốn hóa, Xem xét hoặc canh mua các cổ phiếu có điểm tổng hợp trên ......, trong vùng chờ mua & washout < 15%, phù hợp với những NĐT tìm kiếm cơ hội cổ phiếu trụ. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

Danh mục Chỉ số 17.09.2020

Chia sẻ trên:   

danh mục chỉ số

Lưu ý: Đà tăng: Cổ phiếu nào có đà tăng khỏe hơn; Tích lũy: Cổ phiếu nào đang có trạng thái tích lũy tốt hơn; % từ điểm wash out: Cổ phiếu đã chạy được bao nhiêu % từ đầu song ( Dưới 10%: đầu sóng; 10-25%: giữa sóng; Trên 25%: cuối sóng)
 
*Ghi chú: Danh mục lựa chọn các cổ phiếu trong chỉ số VN30, sắp xếp theo điểm tổng hợp
STT Cô phiếu Tổng hợp % Vốn hóa % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
  VN30                7.9                  6.4                5.4                8.3              10.0    
  VNIndex                8.1                  6.4                5.3                8.9              10.0    
  HNXIndex                9.3                12.7                9.4                8.6              10.0    
  UPCOM                9.2                  6.5                9.0                8.5                9.9    
                   
1 HPG                8.9                     2.0                3.3                8.8                9.7                9.9                9.9                5.9
2 REE                8.5                     0.3              23.0                9.6                6.4                9.2                9.6                7.8
3 MWG                8.5                     1.0              18.5                6.5                8.9                9.8                9.8                7.2
4 FPT                8.3                     1.0                8.4                7.9                7.8                9.8                9.8                6.3
5 VNM                8.3                     5.3                8.4                7.3                8.2                9.9              10.0                6.1
6 NVL                8.2                     1.5               (0.5)                7.3                8.6                9.8                9.9                5.7
7 HDB                8.2                     0.7              13.8                7.8                7.0                9.5                9.7                6.9
8 MBB                8.2                     1.1                7.4                4.7                9.4                9.8                9.8                7.3
9 SSI                7.9                     0.2                8.8                5.8                8.9                9.8                9.5                5.6
10 CTG                7.8                     2.3              11.2                7.0                5.7                9.9                9.9                6.4
11 TCB                7.7                     1.8                8.4                5.2                6.6                9.7                9.9                6.9
12 STB                7.5                     0.5                5.5                5.2                7.1                9.9                9.7                5.5
13 VPB                7.4                     1.4                5.3                5.0                5.2                9.8                9.8                7.3
14 SAB                7.3                     2.9                2.8                2.6                8.2                9.3                9.9                6.5
15 KDH                7.3                     0.3                  -                  6.5                6.1                9.1                9.6                5.0
16 VCB                7.2                     7.4                0.7                4.6                6.1                9.9              10.0                5.4
17 PNJ                7.1                     0.3                6.8                2.3                7.5                9.5                9.6                6.5
18 VRE                7.1                     1.6                6.8                3.9                8.2                9.8                9.9                3.7
19 BID                7.0                     4.0                3.3                5.0                6.2                9.7              10.0                4.2
20 GAS                7.0                     3.3                3.2                1.6                6.8                9.6                9.9                6.9
21 VJC                6.9                     1.3                4.2                1.9                7.4                9.7                9.8                5.6
22 VIC                6.8                     7.7                5.6                2.8                7.7                9.7              10.0                4.0
23 VHM                6.7                     6.1               (3.6)                2.2                5.0                9.9              10.0                6.6
24 TCH                6.7                     0.2                1.5                2.0                6.5                9.8                9.4                5.6
25 PLX                6.6                     1.5               (1.6)                5.1                5.0                9.8                9.9                3.0
26 POW                6.4                     0.6               (1.5)                1.3                7.3                9.5                9.7                4.4
27 SBT                6.0                     0.2                1.1                1.2                6.9                9.6                9.4                3.0
28 MSN                5.8                     1.5                0.7                0.6                4.1                9.8                9.9                4.8
29 EIB                5.4                     0.5               (0.6)                2.3                3.9                8.4                9.7                2.8
30 ROS                5.0                     0.0               (3.6)                0.1                5.1                9.0                7.7                3.0

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.