Chỉ báo tâm lý

Đà lan tỏa
Tâm lý thị trường
10
40
0
100
23
24.09.2021
 
Mức lan tỏa của dòng tiền
10
80
0
100
44
24.09.2021
Nhóm vốn hóa lớn
10
80
0
100
66
24.09.2021
Nhóm Mid-cap
10
80
0
100
60
24.09.2021
Nhóm Small-cap
Thống kê xác suất đầu tư ngắn hạn
Thống kê thị trường
Chỉ số


% trên MA20
% trên MA50
% trên MA200