Chỉ báo tâm lý

Phân bổ tài sản
Khách hàng không sử dụng margin
Giá trị Danh mục/
Tài sản
Khách hàng có sử dụng margin
Giá trị Danh mục/
Tài sản
Giá trị danh mục/Tài sản
Giá trị danh mục/
Tài sản(lần)
VNIndex
Đà lan tỏa
Tâm lý thị trường
10
40
0
100
40
22.06.2021
 
Mức lan tỏa của dòng tiền
10
80
0
100
86
22.06.2021
Nhóm vốn hóa lớn
10
80
0
100
100
22.06.2021
Nhóm Mid-cap
10
80
0
100
80
22.06.2021
Nhóm Small-cap
Thống kê xác suất đầu tư ngắn hạn
Thống kê thị trường
Chỉ số


% trên MA20
% trên MA50
% trên MA200