Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Danh mục tổ chức mua ?Top 30 cổ phiếu, bình quân giao dịch NĐT tổ chức trong tuần, Xem xét và canh mua các cổ phiếu có điểm....: , phù hợp vơi NĐT tìm kiếm cơ hội theo các tổ chức. NĐT kết hợp thêm Định giá nhanh, PTKT và Khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu.

DM Tổ chức mua 17.09.2020

Chia sẻ trên:   

danh mục tổ chức mua

 
Lưu ý: Đà tăng: Cổ phiếu nào có đà tăng khỏe hơn; Tích lũy: Cổ phiếu nào đang có trạng thái tích lũy tốt hơn; % từ điểm wash out: Cổ phiếu đã chạy được bao nhiêu % từ đầu song ( Dưới 10%: đầu sóng; 10-25%: giữa sóng; Trên 25%: cuối sóng)
 
*Ghi chú: Danh mục khách hàng tổ chức mua ròng, sắp xếp theo điểm tổng hợp
STT Cổ phiếu Tổng hợp  % BQ GTGD mua của tổ chức trong tuần  % từ điểm Wash out Đà tăng Tích lũy Thanh khoản Vốn hóa Cơ bản
  VN30                7.9                  6.4                5.4                8.3              10.0    
  VNIndex                8.1                  6.4                5.3                8.9              10.0    
  HNXIndex                9.3                12.7                9.4                8.6              10.0    
  UPCOM                9.2                  6.5                9.0                8.5                9.9    
                   
1 RAL                8.5 16%              32.9                9.7                9.6                7.1                7.7                8.2
2 SZL                8.2 30%                  -                  8.7                9.7                8.3                7.3                7.1
3 DHA                8.0 15%              23.0                8.7                9.0                7.6                6.5                8.1
4 SCS                7.9 44%              11.9                6.0                9.7                8.1                9.3                6.5
5 NCT                7.9 20%              17.2                9.6                6.7                7.9                8.3                7.0
6 TNA                7.8 12%               (0.9)                7.7                9.6                8.3                6.7                6.9
7 NSC                7.8 31%              16.1                5.5                8.7                8.5                7.8                8.6
8 DPM                7.6 15%              23.4                8.5                3.9                9.7                9.3                6.8
9 DHG                7.4 58%                2.9                8.1                5.6                7.5                9.6                6.4
10 VRE                7.1 23%                6.8                3.9                8.2                9.8                9.9                3.7
11 BCM                7.1 13%              44.1                9.5                3.2                8.6                9.8                4.2
12 TAC                7.0 31%              58.6                9.4                2.6                8.5                8.0                6.7
13 SGN                7.0 22%                2.4                2.3                8.8                7.7                8.5                7.5
14 VIC                6.8 36%                5.6                2.8                7.7                9.7              10.0                4.0
15 VSH                6.8 20%              13.3                7.5                7.4                7.1                9.0                2.8
16 TRA                6.7 46%                2.3                4.5                6.6                7.3                8.6                6.5
17 TMS                6.6 31%              17.0                7.4                3.4                5.8                8.4                8.2
18 SVI                6.6 99%                1.8                4.7                7.4                5.2                7.1                8.7
19 LBM                6.6 11%                7.6                8.0                6.3                4.1                5.4                9.1
20 TNC                6.3 21%              12.7                8.1                6.0                4.6                6.2                6.6

 

Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát triển từ nguồn thông tin mà HSC cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và HSC không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. HSC không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.