Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 14.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

FUEVFVND HOSE    60,053              0              0 20.0% 7.0%
VNM HOSE    38,245    82,661    32,840 16.7% -0.6%
VCB HOSE    14,922    49,187      9,384 7.4% 0.3%
MBB HOSE    13,456    67,948    (1,452) -1.3% 0.0%
VPB HOSE      9,495    38,816    23,234 18.4% -0.8%
PLX HOSE      6,134    18,594      6,415 11.0% 0.0%
VHM HOSE      6,049    58,631    13,485 7.2% -1.1%
STB HOSE      3,875    56,357  (11,834) -12.9% 1.9%
HPG HOSE      3,328    56,616      2,813 1.4% -1.0%
CMX HOSE      2,685      9,208         635 9.0% 7.0%
SAB HOSE      2,637      3,762    (1,961) -9.6% -0.1%
NVL HOSE      1,336    26,206    (2,573) -3.8% -1.0%
BMP HOSE         928      3,965         213 1.8% -1.1%
PHR HOSE         722    44,635         723 1.2% -2.0%
TDH HOSE         715      2,467          (81) -1.4% 0.1%
VTP UPCOM         515         927      1,993 24.9% 0.2%
VIB UPCOM         497      5,801        (938) -10.1% -0.4%
GIL HOSE         497      2,615         366 7.0% 0.3%
PDR HOSE         456      7,100      1,168 5.5% 1.8%
KSB HOSE         403      4,812         487 2.3% 0.0%
LIX HOSE         390      3,082          (94) -1.5% 0.3%
DGW HOSE         389      3,932      3,675 19.8% -1.5%
KBC HOSE         356    13,047    (4,635) -10.7% 0.8%
TVB HOSE         312      5,161            64 1.2% 5.4%
HBC HOSE         302    32,995          (60) -0.2% 5.3%
GEG HOSE         294      3,992            66 0.9% 0.9%
VPI HOSE         284      3,426      1,387 4.5% 0.1%
FLC HOSE         275    12,853            15 0.1% 2.4%
ANV HOSE         270      2,049        (694) -8.9% 0.3%
GTN HOSE         224    12,460         117 0.3% -0.3%
APG HOSE         222      2,246         330 4.1% -0.1%
AMD HOSE         208      8,328         287 2.1% 3.7%
IMP HOSE         198      2,324          (19) -1.2% 2.0%
SMB HOSE         187         220         681 63.0% 0.3%
NLG HOSE         179      7,752      2,272 9.7% 0.2%
VIP HOSE         175         630          (45) -6.9% 3.1%
DIG HOSE         175      3,656         166 1.4% 0.0%
FPT HOSE         167    66,906          (17) 0.0% -1.5%
REE HOSE         165      4,593          (16) -0.1% -0.6%
PPC HOSE         156      1,872        (697) -19.5% -0.4%
BFC HOSE         151         906    (1,481) -30.7% 0.0%
HHS HOSE         139      2,440          (46) -0.4% -0.5%
DCM HOSE         122      3,954         365 2.1% -1.4%
NCT HOSE         119         780        (219) -19.0% -0.3%
TND UPCOM         119      4,678         190 2.5% -2.7%
PVT HOSE         110      7,564    (2,092) -11.5% 0.0%
HNG HOSE         108      4,791          (47) -0.7% -2.1%
BCG HOSE         106         537            21 0.9% 0.0%
VMC HNX         106         128            23 24.8% 0.0%
FMC HOSE         104      1,013         790 28.5% -0.6%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
FMC HOSE 28.50%       2,771      1,013 -0.6%
DGW HOSE 19.81%     18,551      3,932 -1.5%
VEA UPCOM 19.19%     10,814      1,565 -0.5%
VPB HOSE 18.39%   126,321    38,816 -0.8%
VNM HOSE 16.73%   196,332    82,661 -0.6%
DHC HOSE 15.23%     15,095    23,270 2.2%
KDH HOSE 11.68%     19,611      2,468 -0.9%
PLX HOSE 11.02%     58,190    18,594 0.0%
LPB UPCOM 10.41%     21,519      5,597 -2.1%
NLG HOSE 9.69%     23,452      7,752 0.2%
CMX HOSE 9.01%       7,054      9,208 7.0%
VCB HOSE 7.43%   126,319    49,187 0.3%
VHM HOSE 7.19%   187,475    58,631 -1.1%
GIL HOSE 6.95%       5,267      2,615 0.3%
MSN HOSE 6.62%     82,489    25,547 -0.8%
PDR HOSE 5.48%     21,302      7,100 1.8%
VCS HNX 4.72%     30,026      8,253 -1.0%
VPI HOSE 4.52%     30,688      3,426 0.1%
HDA HNX 4.10%       2,325      1,237 0.0%
APG HOSE 4.06%       8,114      2,246 -0.1%
D2D HOSE 3.65%     14,318      4,307 -0.3%
CTD HOSE 3.41%     21,651      7,873 -1.0%
CRE HOSE 3.25%       6,255      2,932 0.0%
TNI HOSE 2.90%       4,027      2,084 -0.5%
NT2 HOSE 2.85%       8,469      2,757 -0.2%
GVR HOSE 2.51%     22,235      8,704 -0.8%
TND UPCOM 2.51%       7,593      4,678 -2.7%
KSB HOSE 2.33%     20,925      4,812 0.0%
IDI HOSE 2.27%       7,273      5,098 2.3%
TCH HOSE 2.24%     24,081      8,295 -2.2%
VOC UPCOM 2.21%       1,294      3,947 -1.1%
AMD HOSE 2.15%     13,347      8,328 3.7%
DCM HOSE 2.09%     17,503      3,954 -1.4%
KOS HOSE 2.02%     10,265      5,043 0.0%
FCN HOSE 1.96%     10,405      3,634 0.1%
BMP HOSE 1.82%     11,742      3,965 -1.1%
NHH HOSE 1.80%     10,914      5,637 0.5%
AAA HOSE 1.77%     28,760      7,168 -0.4%
HVH HOSE 1.59%       1,588      1,285 0.0%
HAI HOSE 1.48%       9,952      8,723 4.7%
HPG HOSE 1.40%   200,794    56,616 -1.0%
ABI UPCOM 1.39%       2,706      4,038 2.8%
DIG HOSE 1.36%     12,189      3,656 0.0%
PLC HNX 1.22%       8,427      4,860 4.9%
PHR HOSE 1.21%     59,916    44,635 -2.0%
TVB HOSE 1.19%       5,405      5,161 5.4%
GEG HOSE 0.86%       7,670      3,992 0.9%
DLG HOSE 0.71%       7,240      3,825 -0.6%
SHI HOSE 0.67%       3,916      3,774 -2.2%
DPG HOSE 0.65%       8,162      3,787 -1.6%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

ART HNX      5,221   2,023,118     12,434 7.1%
VLC UPCOM      2,725      143,729        9,343 15.0%
TPB HOSE      2,708      142,479        9,406 4.4%
PVX HNX      1,458   1,737,418        6,418 -11.1%
DHM HOSE      1,321      209,721        3,279 7.0%
VOC UPCOM      1,294      105,831        3,947 -1.1%
HAR HOSE         986      371,788        2,189 6.7%
SCI HNX         279        28,211        1,923 9.6%
SSN UPCOM         165        48,051        3,291 13.0%
LMC UPCOM              0                40        1,150 -2.9%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.