Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 15.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

FUEVFVND HOSE   184,380      4,745              0 19.3% 4.3%
VCB HOSE     14,503    30,965    21,821 16.9% 0.0%
VPB HOSE        3,542    38,430    26,764 20.1% 0.4%
SAB HOSE        3,153      4,284    (1,479) -7.4% 1.0%
DXG HOSE        2,004    12,693    (2,177) -6.7% -2.3%
KBC HOSE        1,155      9,168    (4,077) -9.9% 0.4%
SMB HOSE           808         953         699 61.3% 0.2%
CMX HOSE           546      8,337      1,083 12.8% -2.8%
VHC HOSE           532      6,972    (1,843) -8.6% 0.6%
PDR HOSE           493    12,760      1,354 6.3% 0.0%
DGW HOSE           390      3,628      3,770 20.1% 0.9%
APG HOSE           296      4,388         320 4.0% 0.5%
GTN HOSE           249      9,481         272 0.7% 0.3%
LAS HNX           234         824         101 4.4% 0.0%
TND UPCOM           214      2,884         222 2.5% -3.1%
AAA HOSE           198      7,040         571 2.1% 0.0%
CII HOSE           190      7,175    (1,964) -8.8% -0.2%
VTP UPCOM           188         989      1,689 22.4% 0.0%
TDM HOSE           169      1,248          (55) -1.6% -0.5%
HVT HNX           168         168             -   0.0% 0.0%
NVL HOSE           145    35,359    (2,417) -3.5% -0.4%
STK HOSE           139         228        (151) -9.1% -0.9%
SJD HOSE           135         261            79 15.6% 0.0%
VEA UPCOM           135         356      2,113 20.3% -0.5%
GEX HOSE           133    24,998    (1,240) -4.4% 1.2%
EVE HOSE           126         519         103 18.8% 1.4%
VGG UPCOM           122         189          (39) -8.8% -0.3%
DPG HOSE           108      3,777            84 1.0% 0.8%
ANV HOSE           100      2,395        (656) -8.9% -1.1%
HHS HOSE             97      2,869          (13) -0.1% -0.2%
GVR HOSE             97      3,075         567 2.5% -0.4%
NHH HOSE             92      4,888         206 1.9% 0.8%
TDH HOSE             90      2,615         241 3.8% -0.6%
MPC UPCOM             79         908          (10) -0.2% -0.6%
HAG HOSE             68      6,925        (154) -1.1% 2.4%
LDG HOSE             67      6,264        (298) -2.1% -1.5%
HPX HOSE             67      4,358            35 0.5% 0.2%
LIX HOSE             65      1,906            85 1.3% -0.5%
FIR HOSE             65         861            23 1.1% -0.2%
TAR HNX             60    12,213            12 0.1% -5.6%
DIG HOSE             59      3,241         203 1.6% -0.8%
DLG HOSE             57      1,664          (26) -0.3% -0.6%
QCG HOSE             55      1,041            20 0.3% 0.2%
PLC HNX             55      1,097         132 1.4% 1.8%
KOS HOSE             51      6,262         220 1.9% 0.7%
HQC HOSE             51      1,325          (78) -1.7% -0.9%
BMP HOSE             47         683         489 4.4% -0.2%
NNC HOSE             46            48        (106) -34.0% 5.0%
GMD HOSE             42      1,742            13 0.1% -0.8%
SDT HNX             34            71            67 30.9% 0.0%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VNM HOSE 23.46%    198,021    68,549 -1.1%
VPB HOSE 20.11%    133,122    38,430 0.4%
DGW HOSE 20.06%      18,793      3,628 0.9%
FUEVFVND HOSE 19.33%                 0      4,745 4.3%
VCB HOSE 16.94%    128,817    30,965 0.0%
PLX HOSE 16.34%      57,903    18,469 -0.4%
CMX HOSE 12.83%         8,441      8,337 -2.8%
KDH HOSE 12.13%      20,007      3,751 -2.8%
DHC HOSE 12.07%      17,882      2,358 0.3%
NLG HOSE 9.81%      24,740    17,827 -1.2%
GIL HOSE 8.13%         5,606      2,683 -1.3%
LPB UPCOM 7.81%      22,185      6,620 -0.9%
VHM HOSE 7.69%    179,761    38,526 0.8%
PDR HOSE 6.34%      21,351    12,760 0.0%
MSN HOSE 5.65%      92,341    25,867 0.3%
VCS HNX 4.53%      30,967      4,833 0.2%
DBD HOSE 4.29%         1,734      3,526 0.0%
VPI HOSE 4.09%      27,556      5,416 0.1%
D2D HOSE 4.00%      14,193      4,103 -1.2%
APG HOSE 3.98%         8,049      4,388 0.5%
TDH HOSE 3.79%         6,368      2,615 -0.6%
HPG HOSE 3.76%    199,821    68,314 -1.3%
HND UPCOM 3.60%         4,310      1,229 -0.2%
NT2 HOSE 3.41%         8,535      1,874 -1.2%
TVB HOSE 2.81%         5,848      3,004 0.0%
AMD HOSE 2.81%      13,306      3,247 -1.5%
CTD HOSE 2.71%      22,182    12,070 0.1%
CRE HOSE 2.68%         6,728      2,337 -0.6%
TND UPCOM 2.55%         8,734      2,884 -3.1%
GVR HOSE 2.53%      22,404      3,075 -0.4%
GEG HOSE 2.49%         8,027      2,767 -1.8%
TCH HOSE 2.39%      25,766    19,041 -0.4%
KSB HOSE 2.13%      21,808      5,698 -1.7%
IDI HOSE 2.08%         7,855      4,016 -2.0%
AAA HOSE 2.07%      27,618      7,040 0.0%
KOS HOSE 1.89%      11,600      6,262 0.7%
HAI HOSE 1.89%      10,588      2,602 -1.3%
NHH HOSE 1.87%      11,022      4,888 0.8%
DCM HOSE 1.75%      16,273      8,225 -2.5%
FCN HOSE 1.73%         9,315      2,176 -0.5%
DIG HOSE 1.58%      12,794      3,241 -0.8%
BCG HOSE 1.55%         2,449      1,104 -2.5%
MSH HOSE 1.45%         4,512      1,315 -1.9%
PLC HNX 1.44%         9,199      1,097 1.8%
PHR HOSE 1.38%      72,251    27,887 -0.8%
LIX HOSE 1.31%         6,476      1,906 -0.5%
FLC HOSE 1.03%      19,467      3,410 -0.3%
DPG HOSE 0.98%         8,630      3,777 0.8%
FOX UPCOM 0.86%            711      1,330 6.6%
SCR HOSE 0.79%         9,910      2,199 1.1%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

HNG HOSE      7,761   571,420     21,043 4.3%
DBD HOSE      1,734     33,764        3,526 0.0%
C69 HNX      1,385   214,157        2,916 3.0%
HAR HOSE      1,143   425,829        3,715 5.2%
THI HOSE         782     29,782        7,156 1.1%
SSN UPCOM         491   110,134        1,540 12.5%
DIC HOSE         457   286,801        1,309 4.7%
FUEVFVND HOSE              0             10        4,745 4.3%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.