Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 16.08.19

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

 

 

GTGD (Triệu VND)

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

 

Biến động giá

VIC HOSE      3,047      9,307    18,602 38.6% 0.2%
VNM HOSE      2,096    18,846    29,500 33.5% -0.2%
SKG HOSE      2,061      2,705            28 4.1% 0.9%
CMG HOSE      1,423      3,384         369 11.0% 3.4%
PVD HOSE      1,303    10,113      3,155 10.8% 0.3%
KBC HOSE      1,171    15,506      3,879 7.7% 2.0%
QNS UPCOM      1,041      2,164      4,331 45.8% 0.0%
HDB HOSE         905      8,122    11,968 26.5% -0.4%
PVS HNX         895    10,716      6,965 10.6% 0.0%
LPB UPCOM         858      1,444         751 27.8% 1.9%
VGI UPCOM         794    17,362         362 0.8% 4.3%
PLX HOSE         744      3,060      9,375 21.4% 0.7%
BID HOSE         622      4,720    13,385 33.8% 0.0%
MSN HOSE         621      3,890    19,328 43.8% 0.1%
VTP UPCOM         591      2,012      8,311 41.4% 0.5%
VEA UPCOM         566      6,167    13,147 47.0% -0.7%
ACV UPCOM         414      1,263      6,603 48.1% -0.1%
TLH HOSE         303         869         104 17.6% 0.7%
VHM HOSE         289    19,473    15,355 30.5% 0.6%
BWE HOSE         250      1,375         226 2.7% -0.2%
AST HOSE         241      1,379      2,321 36.5% 0.0%
MSH HOSE         239      1,438      2,369 11.8% 0.3%
C32 HOSE         228         233            39 11.1% -0.8%
ABI UPCOM         135         144         175 61.6% -3.6%
HUT HNX         117         481         287 10.4% 0.0%
ANV HOSE            99      2,931            34 0.3% -0.2%
KTS HNX            93         101            12 64.0% -0.6%
CTG HOSE            84    14,452         813 1.6% 0.5%
BFC HOSE            73         158         173 17.8% -0.3%
PVE HNX            70         121             -   0.0% 4.0%
IMP HOSE            67            67         213 50.5% -0.2%
VSC HOSE            60      2,458         174 2.7% 2.6%
SCI HNX            54         974            45 1.2% 4.3%
DBC HOSE            46         233             -   0.0% -0.4%
GEG UPCOM            43    10,890      1,752 10.4% 3.5%
TSC HOSE            40            46              0 0.0% 2.3%
AMV HNX            36         418            53 1.8% -0.5%
DTD HNX            34      1,506              3 0.1% 5.6%
MPC UPCOM            34      9,450            15 0.2% -13.0%
DVP HOSE            30      1,658         109 2.7% 0.7%
IDV HNX            30            60            58 5.7% -1.6%
EVE HOSE            28         135         219 34.5% -1.2%
VSE UPCOM            28            28              4 96.2% 0.0%
DIC HOSE            27            51            17 23.0% -1.4%
D2D HOSE            26      4,359         226 1.9% 2.6%
DPR HOSE            20      1,003         151 1.5% -1.1%
DHT HNX            20         124            45 6.2% -1.5%
BBC HOSE            20            25              0 2.9% -0.8%
HSG HOSE            19      3,681         381 3.3% -1.3%
VAT HNX            18            20             -   0.0% -5.3%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SAB HOSE 70.65%       8,028      3,260 -2.1%
CTD HOSE 50.74%       8,927      1,477 -0.9%
ACV UPCOM 48.12%     13,722      1,263 -0.1%
VEA UPCOM 46.99%     27,979      6,167 -0.7%
QNS UPCOM 45.79%       9,458      2,164 0.0%
MSN HOSE 43.83%     44,098      3,890 0.1%
VTP UPCOM 41.36%     20,096      2,012 0.5%
VIC HOSE 38.57%     48,229      9,307 0.2%
AST HOSE 36.54%       6,353      1,379 0.0%
BID HOSE 33.77%     39,630      4,720 0.0%
VNM HOSE 33.54%     87,967    18,846 -0.2%
VCB HOSE 33.52%     51,860    11,732 -1.3%
VRE HOSE 32.75%     51,102      8,420 -0.4%
VHM HOSE 30.52%     50,316    19,473 0.6%
LPB UPCOM 27.77%       2,704      1,444 1.9%
HDB HOSE 26.49%     45,188      8,122 -0.4%
PTB HOSE 25.22%     10,566      2,626 0.7%
BVH HOSE 22.98%     12,539      1,392 -1.1%
NVL HOSE 22.11%     31,608      7,332 -0.5%
PLX HOSE 21.41%     43,792      3,060 0.7%
DRC HOSE 20.64%       8,175      2,678 -0.5%
E1VFVN30 HOSE 18.46%     11,832    12,348 0.3%
PPC HOSE 16.68%       9,421      1,719 0.8%
DXG HOSE 16.51%     30,843      4,607 -1.1%
GEX HOSE 16.45%     15,994      5,847 2.5%
DPM HOSE 14.89%       6,489      2,955 -0.7%
PC1 HOSE 14.66%       4,774      1,688 0.9%
FRT HOSE 13.73%       3,564      1,701 1.0%
BOT UPCOM 12.55%       1,308      2,151 -0.4%
MSH HOSE 11.81%     20,058      1,438 0.3%
VHC HOSE 11.18%     11,391      1,319 -1.2%
PVT HOSE 11.10%     17,196      4,766 0.9%
CMG HOSE 10.96%       3,368      3,384 3.4%
PVD HOSE 10.76%     29,311    10,113 0.3%
PVS HNX 10.61%     65,646    10,716 0.0%
GEG UPCOM 10.38%     16,891    10,890 3.5%
TDM HOSE 9.53%       6,561      1,929 -0.9%
BMP HOSE 9.44%       8,007      1,984 -0.2%
TIP HOSE 9.07%       5,924      1,567 -0.3%
DGC HNX 8.74%     12,020      2,347 1.4%
SSI HOSE 8.06%     36,216    17,601 3.9%
HPG HOSE 8.06%   142,860    60,704 -1.1%
KBC HOSE 7.74%     50,120    15,506 2.0%
BCM UPCOM 7.65%       8,569      1,277 4.4%
GAS HOSE 6.86%     31,750    10,207 -0.2%
BSR UPCOM 6.75%     16,021      2,709 -0.3%
HVN HOSE 5.93%     20,238      2,879 0.0%
HBC HOSE 5.90%     31,377      2,973 -0.7%
CII HOSE 5.80%     12,654      2,205 0.0%
POW HOSE 4.50%     21,207      1,741 0.0%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

HCM HOSE    17,415   869,003     37,564 6.9%
DAH HOSE      3,142   242,613        7,810 2.7%
CMWG1904 HOSE      2,395           1,430 -
CMWG1903 HOSE      1,364           1,205 -
SRC HOSE         957     46,504        6,885 4.2%
SKG HOSE         684     59,676        2,705 0.9%
CFPT1902 HOSE         598           1,305 -
KDF UPCOM         195        7,481        1,420 13.5%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.