Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 19.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

E1VFVN30 HOSE    24,575         682    (1,144) -20.2% 3.3%
CTG HOSE    16,446    96,779    (4,892) -3.4% 2.8%
FUEVFVND HOSE    13,630      1,062         598 22.8% 2.4%
LPB UPCOM      9,225    14,610      1,515 6.8% 4.0%
VPB HOSE      7,277    69,368    34,750 22.1% 1.6%
PLX HOSE      6,649    32,665    11,258 18.5% 3.4%
VCB HOSE      5,188    39,715    39,924 30.1% 1.5%
KBC HOSE      3,646    22,978    (1,011) -2.8% 1.9%
VEA UPCOM      2,823      5,579      2,180 25.4% 3.2%
SAB HOSE      2,084      7,136         147 0.9% 1.7%
KDH HOSE      1,723      6,835      2,254 11.5% 0.5%
HDB HOSE      1,425    11,557    (1,767) -6.6% 1.3%
VTP UPCOM      1,205      4,066      1,684 25.8% 1.6%
FUESSV50 HOSE      1,170      1,901          (81) -8.2% 1.7%
POW HOSE      1,071    19,658    (7,531) -12.1% 1.0%
ROS HOSE         710      6,966         151 0.6% 0.0%
PVX HNX         687         987          (79) -3.2% 0.0%
BMP HOSE         561      2,731      1,399 14.1% 0.9%
VHM HOSE         525    76,209      4,312 2.5% 1.8%
HCM HOSE         520    24,033    (2,685) -6.0% 2.4%
ANV HOSE         390      1,589        (477) -6.2% 0.3%
NTP HNX         350      1,698            86 5.8% 0.0%
PDR HOSE         347      7,894         108 0.6% 0.0%
PHR HOSE         334    19,222      1,644 2.1% 0.7%
GEG HOSE         323      2,976         174 2.1% 0.7%
DGW HOSE         319      4,381      3,026 18.5% 0.9%
CTD HOSE         306      7,694         556 2.3% 1.5%
HVN HOSE         301    11,201    (2,031) -6.8% 1.3%
APG HOSE         269      3,043         259 3.1% 0.3%
TDH HOSE         253      2,368         654 9.9% -0.8%
HBC HOSE         248    15,418        (284) -0.9% 1.6%
DXG HOSE         215    18,545    (1,126) -3.2% 1.9%
ACV UPCOM         214    10,730  (12,431) -57.8% 2.6%
TKU HNX         200         200            20 46.4% 0.0%
DHC HOSE         190    14,407         619 4.7% -1.9%
VIP HOSE         185         459          (73) -8.6% -1.0%
FPT HOSE         179    68,186          (32) 0.0% 2.1%
DAH HOSE         155      6,994            (7) -0.1% 0.0%
CMSN2001 HOSE         149         152             -   0.0% -
VNE HOSE         145         306          (30) -1.8% 0.2%
FLC HOSE         135      8,596         209 1.4% 0.3%
TDM HOSE         133      1,361            71 2.0% 1.2%
TV2 HOSE         124         854          (68) -1.6% 1.9%
DLG HOSE         108      2,392         108 1.7% 2.0%
SMB HOSE         107         267         861 61.5% 1.6%
DPG HOSE            98      4,080         109 1.2% 1.0%
CSTB2002 HOSE            95         105             -   0.0% -
D2D HOSE            87      4,921         224 1.7% 0.5%
CRE HOSE            84      2,296         176 2.5% 0.3%
KOS HOSE            80      6,016         214 1.8% 1.0%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VCB HOSE 30.11%     132,604     39,715 1.5%
VTP UPCOM 25.80%          6,526        4,066 1.6%
VNM HOSE 25.52%     204,140     47,235 1.7%
VEA UPCOM 25.42%          8,576        5,579 3.2%
FMC HOSE 23.07%          2,805        2,054 3.7%
FUEVFVND HOSE 22.81%          2,620        1,062 2.4%
VPB HOSE 22.13%     156,995     69,368 1.6%
PLX HOSE 18.48%       60,921     32,665 3.4%
DGW HOSE 18.47%       16,376        4,381 0.9%
BMP HOSE 14.13%          9,901        2,731 0.9%
CMX HOSE 13.62%       11,234        3,223 6.3%
KDH HOSE 11.51%       19,591        6,835 0.5%
TDH HOSE 9.91%          6,601        2,368 -0.8%
LPB UPCOM 6.83%       22,199     14,610 4.0%
NTP HNX 5.75%          1,496        1,698 0.0%
DHC HOSE 4.65%       13,314     14,407 -1.9%
HPG HOSE 4.11%     225,790   295,094 5.6%
APG HOSE 3.15%          8,241        3,043 0.3%
TVB HOSE 3.00%          6,104        6,052 -3.8%
DCM HOSE 2.94%       15,708        3,824 0.0%
HND UPCOM 2.84%          4,236        1,256 1.8%
VCS HNX 2.71%       29,842        6,321 0.6%
MSN HOSE 2.54%       94,339     41,773 1.8%
CRE HOSE 2.47%          7,120        2,296 0.3%
VHM HOSE 2.46%     175,317     76,209 1.8%
CTD HOSE 2.33%       23,798        7,694 1.5%
AMD HOSE 2.29%       12,121        4,867 0.3%
TND UPCOM 2.21%       10,749        2,082 -6.5%
NT2 HOSE 2.18%          9,901        2,985 0.7%
PHR HOSE 2.14%       76,906     19,222 0.7%
FCN HOSE 2.11%          8,915        2,353 0.7%
GEG HOSE 2.10%          8,292        2,976 0.7%
HII HOSE 1.97%          1,000        2,399 4.1%
TDM HOSE 1.97%          3,598        1,361 1.2%
IDI HOSE 1.95%          8,056        2,287 0.7%
NHH HOSE 1.94%       11,302        6,329 -0.1%
GVR HOSE 1.90%       21,886        8,116 2.0%
KSB HOSE 1.84%       22,807        5,994 1.7%
AAA HOSE 1.84%       24,502     11,467 -0.4%
LDG HOSE 1.83%       15,195        3,804 1.7%
SKG HOSE 1.79%          1,664        1,580 0.8%
KOS HOSE 1.78%       11,998        6,016 1.0%
TNI HOSE 1.75%          4,270        1,113 0.0%
DIG HOSE 1.74%       13,261        4,519 0.8%
D2D HOSE 1.74%       12,899        4,921 0.5%
SCR HOSE 1.71%          8,481        1,965 0.4%
DLG HOSE 1.69%          6,362        2,392 2.0%
FLC HOSE 1.38%       15,170        8,596 0.3%
PLC HNX 1.25%          8,371        7,349 0.0%
DPG HOSE 1.18%          9,209        4,080 1.0%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

GEX HOSE    37,417    2,361,091     93,318 3.9%
SAM HOSE      1,140       123,338        2,288 -0.9%
CHPG2005 HOSE      1,130           1,259 -
HII HOSE      1,000          81,580        2,399 4.1%
CVPB2001 HOSE         681           1,538 -
VTR UPCOM         511          13,077        1,131 1.0%
SZB HNX         485          15,204        2,089 0.0%
EVF UPCOM         476          66,486        6,114 7.1%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.