Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 23.04.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

HPG HOSE    18,421   106,681      9,385 5.6% 3.6%
VHM HOSE      5,359      30,583         323 0.6% 1.4%
MSN HOSE      2,803      24,982        (502) -0.5% 0.5%
ART HNX      2,513        6,253          (20) -0.4% 0.0%
PPC HOSE      1,939        3,459         343 6.7% 1.7%
VIC HOSE      1,719        9,008  (64,115) -63.5% 0.3%
HQC HOSE      1,302        2,893         254 3.9% -0.9%
HDA HNX      1,207        1,328             -   0.0% 6.7%
GEX HOSE         545      14,417         207 1.0% 2.2%
VTP UPCOM         530        2,407      2,522 27.5% 2.7%
VJC HOSE         378      20,992         110 0.3% 0.9%
APG HOSE         311        2,693         379 7.2% 1.6%
SAB HOSE         229        6,044    (2,397) -11.7% 2.9%
AAA HOSE         219      14,667         790 2.7% 0.4%
TNI HOSE         219        2,730         123 2.6% 0.5%
FMC HOSE         196           845            45 1.7% 0.5%
HAI HOSE         183        3,482         432 3.9% 0.0%
VCI HOSE         179        6,344    (2,303) -20.1% 1.1%
CTR UPCOM         169        6,234            68 0.4% 1.6%
SJD HOSE         166           177            91 12.0% 0.0%
NT2 HOSE         157        2,524          (35) -0.3% -0.8%
SDT HNX         126           126            38 40.6% 0.0%
GMD HOSE         125        6,920          (32) -0.3% 0.3%
TV2 HOSE         106           977         201 6.1% 0.0%
MSH HOSE         100           685         214 2.2% 1.4%
TDM HOSE            89           980         313 7.1% 1.9%
DMC HOSE            85        3,234    (3,641) -24.0% -0.4%
ANV HOSE            84        1,621              1 0.0% 1.0%
INN HNX            74           100            94 46.2% 0.0%
GTN HOSE            69        5,054         231 1.3% -1.0%
VIP HOSE            66           127            55 9.7% -0.2%
NHH HOSE            65        7,219            23 0.2% 0.0%
PDR HOSE            64        4,423         141 1.3% -0.4%
SLS HNX            59           153              6 2.6% -0.4%
VMC HNX            53           174            17 21.6% 0.0%
CVIC2001 HOSE            49              49             -   0.0% -
CNVL2001 HOSE            41           104             -   0.0% -
VSC HOSE            32           614        (476) -14.3% 0.0%
KOS HOSE            31        3,588         197 2.6% 0.3%
VGC HOSE            28        1,385         941 32.9% 2.2%
VSH HOSE            27              29        (134) -54.3% 2.0%
VGI UPCOM            26        5,219            51 0.3% 3.1%
CSTB2002 HOSE            22              23             -   0.0% -
PHR HOSE            21        9,436      1,910 6.0% 0.0%
APC HOSE            20           189              9 1.8% 5.1%
TDW HOSE            19              23              0 1.4% -1.7%
KBC HOSE            19      11,099    (3,398) -10.4% 0.4%
OIL UPCOM            19        6,735         268 2.3% 4.7%
CHDB2003 HOSE            17              18             -   0.0% -
HND UPCOM            16        2,395         123 3.2% 0.3%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VGC HOSE 32.94%           2,857        1,385 2.2%
VTP UPCOM 27.45%           9,187        2,407 2.7%
HCM HOSE 12.19%         35,498     12,103 0.9%
NLG HOSE 9.43%         22,092        9,803 0.2%
KDH HOSE 7.48%         12,183        3,288 -0.2%
APG HOSE 7.18%           5,274        2,693 1.6%
PPC HOSE 6.72%           5,095        3,459 1.7%
PHR HOSE 6.02%         31,750        9,436 0.0%
FCN HOSE 5.68%           8,270        4,062 1.1%
HPG HOSE 5.55%       169,096   106,681 3.6%
PC1 HOSE 5.30%           9,263        1,584 -2.1%
NVL HOSE 5.30%         27,489     36,213 -1.7%
CVT HOSE 4.91%           3,369        1,295 -0.3%
BWE HOSE 4.78%           4,328        4,512 2.7%
HAI HOSE 3.93%         10,995        3,482 0.0%
VHC HOSE 3.93%         15,960        4,160 0.4%
HQC HOSE 3.87%           6,562        2,893 -0.9%
HND UPCOM 3.15%           3,912        2,395 0.3%
LPB UPCOM 3.02%         23,185        6,800 0.3%
DGW HOSE 2.88%           9,992        4,666 1.5%
AAA HOSE 2.71%         29,176     14,667 0.4%
TNI HOSE 2.60%           4,754        2,730 0.5%
KOS HOSE 2.58%           7,661        3,588 0.3%
VPI HOSE 2.48%         20,198     19,730 0.0%
OIL UPCOM 2.28%         11,765        6,735 4.7%
DIG HOSE 2.20%         20,679        1,843 -1.3%
TCB HOSE 2.18%         36,157     12,056 0.6%
DLG HOSE 1.77%           9,950        2,446 0.7%
LTG UPCOM 1.61%           5,949        1,691 2.0%
GTN HOSE 1.32%         17,542        5,054 -1.0%
FLC HOSE 1.27%         23,320        5,583 0.7%
PDR HOSE 1.26%         11,198        4,423 -0.4%
TCM HOSE 1.19%         12,332        2,680 0.3%
HHS HOSE 1.05%           7,088        1,235 -1.4%
IDI HOSE 1.03%           4,721        1,345 -0.5%
GEX HOSE 0.96%         21,541     14,417 2.2%
TDH HOSE 0.87%         11,543        4,284 -0.8%
SZC HOSE 0.84%           6,005        1,688 -2.1%
DCM HOSE 0.79%         12,357     11,730 0.9%
GEG HOSE 0.77%           6,703        2,973 0.5%
GAB HOSE 0.77%           9,821        3,610 0.3%
SCR HOSE 0.73%         10,692        3,672 0.2%
VHM HOSE 0.64%         50,422     30,583 1.4%
IJC HOSE 0.60%           2,671        1,302 -2.0%
LDG HOSE 0.59%         21,632        5,398 -0.2%
DPG HOSE 0.58%         11,953        1,943 -2.2%
ROS HOSE 0.56%         97,669     13,472 1.4%
CTR UPCOM 0.40%         17,050        6,234 1.6%
AMD HOSE 0.36%         18,066        5,116 -0.7%
QCG HOSE 0.36%           3,577        3,903 5.2%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

E1VFVN30 HOSE      4,792   403,018     10,195 0.1%
GIL HOSE      1,147     70,021        4,259 6.1%
CSM HOSE      1,104     74,142        3,000 1.6%
BCE HOSE         814   114,209        1,801 1.3%
HDA HNX         401     56,980        1,328 6.7%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.