Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 24.04.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

HPG HOSE      7,995    50,818    15,309 8.8% 0.2%
VHM HOSE      6,897    50,133      2,834 5.5% -2.7%
NT2 HOSE      2,002      3,171        (123) -1.1% 0.8%
PPC HOSE      1,415      1,597         538 10.7% 0.6%
PVT HOSE         864      8,809    (4,106) -13.8% 2.5%
HCM HOSE         729      7,665      4,492 12.8% -0.9%
AAA HOSE         512    32,690         850 2.7% 2.4%
MWG HOSE         494    25,735          (46) 0.0% -1.4%
FRT HOSE         492    41,781    (2,545) -19.6% 6.9%
ITA HOSE         429      7,324        (233) -1.4% -0.9%
PLX HOSE         401    16,785        (881) -1.3% 0.0%
QCG HOSE         367      4,296            (4) -0.1% 6.7%
KSB HOSE         294    15,313        (213) -1.1% -2.7%
APG HOSE         278      2,301         339 6.6% -1.0%
FPT HOSE         252    32,118        (125) -0.1% -1.2%
CSM HOSE         249      1,718        (157) -6.1% 1.8%
POW HOSE         238    11,422    (6,927) -10.7% -1.1%
TMS HOSE         229         254          (20) -21.1% 2.3%
ROS HOSE         194    16,630         618 0.7% -2.2%
DMC HOSE         172      2,233    (3,632) -23.2% -1.4%
SJD HOSE         165         198         117 15.5% 0.3%
PLC HNX         160      3,635        (604) -8.2% -2.4%
GEX HOSE         160    10,164         326 1.4% 0.0%
STK HOSE         149         477          (45) -1.3% -0.9%
SDT HNX         147         147            47 47.2% 0.0%
NCT HOSE         127         482    (1,226) -40.4% -0.3%
DBC HOSE         125    20,737  (12,824) -12.5% -0.8%
SLS HNX         123         197            19 7.4% -1.4%
MSH HOSE         118         729         213 2.2% 0.2%
TNI HOSE         117      2,480         126 2.6% 0.0%
BDG UPCOM         115         133            51 31.0% -0.8%
BFC HOSE         113      2,738    (2,995) -47.0% -3.7%
AMD HOSE         110      4,489            65 0.4% -1.6%
VCS HNX         101      2,099         148 0.3% -0.7%
CNG HOSE         101         108              9 2.2% 0.0%
SKG HOSE            99      2,228            (7) -0.2% 3.7%
MCH UPCOM            75         148            94 6.2% 0.3%
VTP UPCOM            74      1,379      2,438 29.6% 0.4%
KBC HOSE            67    11,448    (2,683) -7.7% -0.4%
DGW HOSE            59      2,951         315 3.2% -0.8%
NKG HOSE            58      8,885        (159) -3.4% 4.6%
IMP HOSE            57         189            (4) -0.1% 0.4%
TDM HOSE            56         221         264 6.4% 0.5%
CMG HOSE            55         118            72 5.6% -0.3%
FIR HOSE            52         689         101 5.6% -0.2%
NET HNX            52            52              3 1.6% 0.0%
YEG HOSE            50         429        (110) -5.0% -3.7%
PME HOSE            50            50            17 1.1% 0.2%
HDC HOSE            50      1,585    (1,483) -14.7% -0.3%
DHM HOSE            50      1,197             -   0.0% 6.8%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VTP UPCOM 29.57%           8,246        1,379 0.4%
HDA HNX 19.93%               615        1,218 6.1%
HCM HOSE 12.78%         35,159        7,665 -0.9%
PPC HOSE 10.74%           5,015        1,597 0.6%
HPG HOSE 8.81%       173,761     50,818 0.2%
NLG HOSE 7.76%         21,860        9,115 -0.2%
HQC HOSE 7.57%           6,530        1,602 -0.9%
APG HOSE 6.57%           5,170        2,301 -1.0%
QNS UPCOM 6.23%           6,888        1,068 -0.1%
VHM HOSE 5.48%         51,740     50,133 -2.7%
PHR HOSE 5.24%         29,244     19,778 2.4%
LPB UPCOM 4.35%         21,644        3,056 -1.9%
HAI HOSE 4.10%         10,347        2,629 -1.4%
CVT HOSE 3.56%           3,291        1,810 -1.2%
KDH HOSE 3.17%         11,801        1,954 -0.2%
DGW HOSE 3.15%           9,996        2,951 -0.8%
AAA HOSE 2.72%         31,256     32,690 2.4%
KOS HOSE 2.64%           7,849        3,068 -2.7%
TNI HOSE 2.58%           4,869        2,480 0.0%
VHC HOSE 2.54%         15,061        2,048 -0.7%
VPI HOSE 2.40%         18,908        9,235 0.1%
NVL HOSE 2.38%         30,787     24,361 -0.2%
OIL UPCOM 2.13%         12,839        3,408 1.8%
DIG HOSE 2.03%         18,603        2,501 0.0%
CMX HOSE 1.94%           1,254        1,503 6.9%
VJC HOSE 1.83%         37,016        7,898 -1.0%
LTG UPCOM 1.76%           5,721        2,009 -3.8%
GEX HOSE 1.44%         22,574     10,164 0.0%
TCB HOSE 1.33%         34,813        5,811 0.0%
HAG HOSE 1.21%           9,192        1,715 0.0%
SHI HOSE 0.97%           1,585        1,970 -2.0%
ABS HOSE 0.95%           1,234        7,991 7.0%
GTN HOSE 0.88%         21,199        3,122 -1.0%
FLC HOSE 0.79%         21,320        4,094 -1.4%
ROS HOSE 0.70%         87,936     16,630 -2.2%
FCN HOSE 0.69%           7,597        1,632 -0.8%
DCM HOSE 0.63%         13,391     12,662 -3.0%
SCR HOSE 0.62%         10,468        2,589 -1.4%
CTR UPCOM 0.53%         16,974     18,555 2.3%
LDG HOSE 0.41%         20,976        4,535 -3.1%
PDR HOSE 0.40%         11,301        4,725 0.0%
DLG HOSE 0.40%           9,205        2,218 -1.3%
NHH HOSE 0.39%         10,943        6,130 -1.6%
AMD HOSE 0.38%         17,178        4,489 -1.6%
GEG HOSE 0.35%           6,689        3,048 0.0%
VCS HNX 0.33%         44,885        2,099 -0.7%
VGI UPCOM 0.29%         19,062        8,905 1.2%
GAB HOSE 0.28%           9,890        2,616 0.5%
HSG HOSE 0.14%         41,723   131,325 6.9%
HBC HOSE 0.13%         29,105        3,227 0.0%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

HSG HOSE    41,723   6,589,677   131,325 6.9%
FRT HOSE    12,984      731,601     41,781 6.9%
KLF HNX      6,631   4,146,129     21,173 5.6%
ABS HOSE      1,234         36,169        7,991 7.0%
DNM HNX         881         33,985        2,466 1.5%
NAV HOSE            22           1,229        1,381 7.0%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.