Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 27.03.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VIC HOSE    10,031     21,059  (19,874) -22.8% 2.0%
E1VFVN30 HOSE      7,648           650      3,189 13.5% -0.1%
VCB HOSE      6,072     31,831  (19,495) -19.2% 1.1%
ROS HOSE      2,815     41,324    (4,426) -11.0% -4.5%
BIC HOSE      2,336             24              3 6.4% -6.3%
VHM HOSE      2,180     15,323  (45,594) -51.1% -0.3%
BID HOSE      2,176     13,408    (7,876) -14.5% 0.0%
GAS HOSE      1,842     10,388  (14,349) -31.6% -0.3%
BVS HNX      1,762             90          (21) -5.8% 4.8%
VTP UPCOM      1,611        1,877      1,294 18.0% -0.1%
LPB UPCOM      1,601        3,848    (4,717) -23.7% 0.7%
VEA UPCOM      1,520        2,807        (412) -4.1% -1.0%
KBC HOSE      1,520        3,449    (5,919) -20.4% 0.0%
SAB HOSE      1,016        4,987          (16) -0.2% 2.4%
PTB HOSE         941        4,129    (3,934) -32.1% -1.4%
GAB HOSE         916        3,772        (322) -0.8% -1.6%
SBT HOSE         636     17,673    (6,477) -18.5% 6.7%
PLX HOSE         524        7,112    (4,707) -19.1% -0.6%
SCS HOSE         479           963         682 22.1% -0.3%
APG HOSE         435        3,412         294 4.2% 1.2%
PVT HOSE         374        2,926    (4,375) -41.7% 0.2%
TNG HNX         323        1,696    (1,871) -19.3% 0.0%
BMP HOSE         294        1,182         380 5.3% -0.4%
LDG HOSE         289        2,286            55 0.4% -1.0%
HSG HOSE         285        7,196        (957) -4.7% 5.5%
HDB HOSE         280     20,945  (11,146) -24.3% -3.1%
TIG HNX         267        5,613        (471) -8.4% 3.9%
PPC HOSE         218           529            (9) -0.2% -0.5%
FLC HOSE         214     12,240        (400) -0.9% -2.3%
KOS HOSE         201        3,908            47 0.8% -1.8%
QNS UPCOM         200        1,284    (3,047) -35.1% -2.9%
DLG HOSE         188        4,012            (4) 0.0% 0.6%
HQC HOSE         156        4,204              4 0.0% -1.9%
FMC HOSE         154           191            23 1.3% -0.3%
IBC HOSE         141        1,122            30 1.1% 0.5%
TDM HOSE         137           681    (3,650) -53.3% 0.6%
VNM HOSE         129   100,407  (13,290) -6.9% 0.5%
ANV HOSE         128           423            35 1.8% 0.0%
FPT HOSE         128     34,527        (150) -0.2% -0.5%
NVL HOSE         124        6,605  (12,209) -34.0% -0.8%
VIP HOSE         121           136              2 0.9% 2.2%
VSC HOSE         120        1,010          (95) -2.7% 1.2%
IDV HNX         117           118            39 17.4% -0.9%
VNG HOSE         117        1,169            15 0.4% -0.8%
NNC HOSE         114           540            99 25.3% -2.5%
HAH HOSE         112           348          (27) -2.6% -1.1%
BSR UPCOM         110        2,658    (7,445) -36.5% -0.1%
HHS HOSE         109        2,075        (207) -2.4% 0.6%
TDH HOSE         108           986        (308) -6.7% -0.5%
HVN HOSE            98        3,809    (3,590) -23.2% 0.5%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VTP UPCOM 17.97%           7,200      1,877 -0.1%
PHR HOSE 16.37%         15,258      1,484 -0.9%
FRT HOSE 10.57%           3,998      2,696 -3.8%
ITA HOSE 6.39%           6,610      2,150 0.5%
BMP HOSE 5.28%           7,188      1,182 -0.4%
APG HOSE 4.19%           7,014      3,412 1.2%
TCH HOSE 2.91%         30,104      9,233 4.4%
ASM HOSE 2.85%           5,271      2,347 0.0%
D2D HOSE 2.22%           9,435      1,015 -0.9%
ART HNX 1.50%         12,603      4,919 0.0%
KLF HNX 1.22%         15,243      8,446 -5.9%
IBC HOSE 1.13%           2,691      1,122 0.5%
HAG HOSE 1.05%           8,269      1,871 0.0%
KOS HOSE 0.80%           5,789      3,908 -1.8%
VNG HOSE 0.44%           3,337      1,169 -0.8%
LDG HOSE 0.42%         13,047      2,286 -1.0%
VGC HOSE 0.33%           4,387      1,056 0.0%
CTF HOSE 0.33%           3,153      1,690 -0.2%
AAA HOSE 0.29%         18,168      9,583 0.0%
HQC HOSE 0.03%         13,762      4,204 -1.9%
MWG HOSE 0.00%       122,174    63,074 -5.9%
IMP HOSE 0.00%           4,654      1,539 0.9%
ACB HNX 0.00%       112,750    27,162 1.0%
REE HOSE 0.00%         21,145      2,322 -0.5%
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

DNM HNX         411     26,184        1,140 9.5%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.