Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 30.06.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

HPG HOSE    22,055   135,549      9,625 3.3% 0.9%
VNM HOSE      5,085     20,958  (28,795) -29.8% 1.0%
VHM HOSE      3,821     83,149    28,905 20.4% 3.4%
NVL HOSE      2,428     43,097    10,510 13.7% -1.3%
FLC HOSE      2,035     17,348        (411) -0.5% -3.1%
STB HOSE      1,842     29,660    (2,148) -1.4% 0.9%
DGW HOSE      1,627     14,162      3,189 12.9% 7.0%
DXG HOSE      1,586     13,992      4,190 7.9% 0.9%
ITA HOSE      1,204     19,994      1,276 1.4% -0.2%
CTD HOSE         753     15,595        (707) -1.4% 0.7%
FUEVFVND HOSE         637           671      1,686 58.4% 0.0%
TLG HOSE         501       6,664         878 10.7% 5.5%
GEX HOSE         448       1,897      2,723 14.4% 2.5%
SJS HOSE         417       1,252          (25) -0.9% 3.3%
VTP UPCOM         378           697      1,001 24.0% 0.2%
DAH HOSE         360     11,922         311 3.5% 1.9%
HQC HOSE         333       8,308         363 0.6% -0.6%
BCM UPCOM         291           347         919 78.5% -0.6%
ART HNX         244           487            28 0.5% 0.0%
CSV HOSE         213       2,731         506 14.4% 0.0%
DHC HOSE         189       8,628        (169) -1.2% 2.1%
BID HOSE         187       9,468    (6,956) -20.5% 1.0%
E1VFVN30 HOSE         154           348        (995) -13.1% 1.0%
ACC HOSE         153           526            (9) -13.6% -3.5%
DPR HOSE         150           396            (9) -1.9% 2.9%
STK HOSE         146           308         185 12.1% 0.3%
TSD UPCOM         123           123            15 51.0% -0.4%
TDM HOSE         121           904      1,271 33.4% 0.9%
QNS UPCOM         118       2,231    (1,785) -16.6% 1.7%
IDV HNX         115           163            46 22.8% -1.6%
ASM HOSE         109       7,045          (33) -0.2% 0.9%
REE HOSE         102       4,374          (16) -0.2% 0.5%
HHS HOSE            92       3,196            45 0.3% 1.8%
TTF HOSE            81       1,498         132 1.8% 2.4%
WCS HNX            81           101        (347) -16.9% 0.0%
VND HOSE            79       1,979         469 5.8% 0.0%
ABI UPCOM            78             74            38 7.1% 9.0%
CTG HOSE            72     15,554    (1,312) -1.9% 0.9%
BAX HNX            70             70            (8) -15.6% 0.0%
CMG HOSE            59           285         684 37.5% 0.0%
PMC HNX            56             61            37 67.5% -3.8%
CCTD2001 HOSE            52             77             -   0.0% -
GAS HOSE            52       4,798    (4,374) -17.5% 1.4%
NTP HNX            48           141         260 9.4% 0.0%
VIB UPCOM            47       1,785              9 0.1% 0.7%
IDI HOSE            41       1,697          (95) -1.8% 2.0%
FMC HOSE            36           847          (21) -0.3% 1.1%
TMP HOSE            36             39            29 84.2% 0.0%
CNG HOSE            34           190            35 8.1% 0.5%
NLG HOSE            29       2,671    (2,206) -7.2% -0.4%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
BMP HOSE 26.52%     12,761         2,557 0.6%
VHM HOSE 20.43%   141,457       83,149 3.4%
VIC HOSE 17.97%     48,172         6,803 1.5%
VCF HOSE 16.65%           254         1,279 0.0%
VSC HOSE 16.26%       2,875         1,746 2.5%
CSV HOSE 14.39%       3,516         2,731 0.0%
GEX HOSE 14.37%     18,953         1,897 2.5%
PLX HOSE 14.15%     80,998       21,415 0.4%
NVL HOSE 13.69%     76,772       43,097 -1.3%
DGW HOSE 12.86%     24,797       14,162 7.0%
TLG HOSE 10.66%       8,237         6,664 5.5%
BVH HOSE 8.65%     28,111         7,982 0.5%
DXG HOSE 7.91%     53,000       13,992 0.9%
VCS HNX 7.13%       8,990         1,866 0.3%
LIX HOSE 6.23%     13,151         1,504 0.0%
VND HOSE 5.84%       8,026         1,979 0.0%
KDC HOSE 5.71%       7,876         5,393 0.0%
VHC HOSE 5.50%     14,811         4,392 -1.0%
DRC HOSE 5.04%       7,510         2,374 0.0%
VRE HOSE 4.08%     58,381         8,925 1.4%
DAH HOSE 3.51%       8,869       11,922 1.9%
HPG HOSE 3.26%   295,152    135,549 0.9%
KDH HOSE 3.24%     14,439         1,072 0.0%
PDR HOSE 2.60%     13,976         7,180 0.6%
KOS HOSE 2.49%     17,635         6,265 1.5%
IBC HOSE 2.19%       5,686         1,227 0.0%
HAI HOSE 1.93%     19,959         4,423 -2.2%
TTF HOSE 1.84%       7,182         1,498 2.4%
APG HOSE 1.64%       5,710         2,828 0.1%
VEA UPCOM 1.62%     10,448         1,184 -1.0%
ITA HOSE 1.42%     90,159       19,994 -0.2%
HII HOSE 1.29%       2,488         1,339 2.4%
FIR HOSE 1.12%       3,066         1,087 0.8%
VGI UPCOM 1.11%     10,101         1,942 0.0%
HDC HOSE 1.10%       9,889         2,605 -0.6%
BCG HOSE 1.01%       1,873         3,308 4.7%
EVG HOSE 0.97%     11,410         2,731 -4.0%
DPM HOSE 0.83%     54,193         9,023 0.0%
SCR HOSE 0.79%     25,862         7,732 -2.9%
VGC HOSE 0.66%       9,892         1,399 0.5%
HQC HOSE 0.63%     57,955         8,308 -0.6%
AMV HNX 0.62%     11,089         4,703 0.0%
CTR UPCOM 0.53%       9,701         1,750 -0.1%
CRE HOSE 0.47%     23,306         4,541 0.3%
TCM HOSE 0.40%     13,456         3,530 -0.8%
HPX HOSE 0.38%     12,356         2,911 0.6%
VPB HOSE 0.37%     54,587       20,961 0.0%
FIT HOSE 0.33%     17,699         7,033 0.7%
VRC HOSE 0.32%       2,574         1,082 1.1%
HHS HOSE 0.29%     15,402         3,196 1.8%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

PSH HOSE      2,064   103,193     62,842 6.8%
NBB HOSE         633     34,075        3,009 -1.3%
VCF HOSE         254        1,152        1,279 0.0%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.