Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 10h30 - 31.07.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch 10h30

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

NVL HOSE      9,552    65,877         549 0.8% 1.1%
VNM HOSE      6,441    33,847  (11,770) -8.0% 0.2%
DHT HNX      3,378      5,858         911 23.5% 2.6%
VHM HOSE      2,139    42,025         704 0.5% -0.1%
PHR HOSE      2,076    15,481      3,519 3.6% 0.0%
PLX HOSE      1,808      3,829      3,332 11.3% 0.5%
CTG HOSE      1,411    31,519         893 0.9% 0.0%
VCS HNX      1,287      2,982         265 2.6% 0.7%
ITA HOSE      1,272    44,813            19 0.0% -3.4%
GTN HOSE      1,148    20,947         452 0.7% -0.7%
FRT HOSE      1,036      4,542         942 5.5% -0.7%
HDB HOSE         750      6,439        (569) -2.4% -0.6%
FUEVFVND HOSE         672         929         949 39.2% -5.7%
BSR UPCOM         530      2,255        (665) -3.5% -0.1%
HAG HOSE         497      5,004         705 2.7% 1.6%
BMP HOSE         491      1,464      1,014 15.8% -0.6%
CNVL2001 HOSE         484         489             -   0.0% -
TV2 HOSE         480      1,253         221 4.4% -1.2%
TDM HOSE         479      3,274         523 14.5% 1.2%
VSC HOSE         476      5,487         392 5.2% 1.6%
SCS HOSE         467         735         784 26.6% 0.0%
RAL HOSE         447      1,221         673 39.1% 2.1%
CSV HOSE         392         499         998 31.6% 0.0%
BWE HOSE         389      1,568        (539) -7.4% 1.6%
VEA UPCOM         315         809      3,298 45.6% -0.4%
SZL HOSE         297         695      1,051 26.8% 1.2%
HQC HOSE         286      5,400         176 0.9% 0.0%
AST HOSE         286         887        (421) -11.5% -1.3%
VTP UPCOM         280      2,200         650 19.7% 1.4%
SZC HOSE         273    15,482         704 1.3% 0.4%
STB HOSE         245    23,361      3,414 2.6% 0.0%
ACV UPCOM         237      1,522         124 0.9% 0.5%
PPC HOSE         223      1,256         529 16.2% -0.4%
SSI HOSE         217    14,360    (1,247) -1.4% 0.4%
APH HOSE         206      7,424             -   0.0% 5.1%
DBC HOSE         192    36,938    (2,302) -1.2% 0.9%
MBB HOSE         158    15,901      1,433 1.8% -0.3%
PNJ HOSE         142      7,852        (407) -1.3% 0.2%
BID HOSE         139      7,072    (1,810) -4.8% 0.0%
KBC HOSE         128    12,945         371 1.0% -1.2%
LDG HOSE         125      4,412         155 0.6% -1.3%
TLG HOSE         123         270      2,486 42.6% -1.6%
POW HOSE         120      4,454      4,754 13.6% -0.6%
VPI HOSE         118      2,077        (298) -1.1% 0.1%
IDV HNX         116         344         223 17.8% 0.0%
MHC HOSE         112         982         203 2.8% -4.6%
BDT UPCOM         108         143            11 12.1% -1.3%
LHG HOSE         105      2,983            29 0.2% -0.5%
CTD HOSE         102    12,825         272 0.4% -0.9%
BCG HOSE            87         746        (441) -9.3% 3.2%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
RAL HOSE 39.11%        1,720      1,221 2.1%
VCI HOSE 33.52%      16,253      1,148 0.7%
DHT HNX 23.52%        3,875      5,858 2.6%
CMX HOSE 21.92%      11,011      1,225 0.0%
VTP UPCOM 19.75%        3,291      2,200 1.4%
PPC HOSE 16.23%        3,257      1,256 -0.4%
BMP HOSE 15.75%        6,436      1,464 -0.6%
TDM HOSE 14.55%        3,593      3,274 1.2%
VIC HOSE 13.72%      32,015    17,278 2.9%
POW HOSE 13.60%      34,955      4,454 -0.6%
VRE HOSE 13.38%      79,324    12,332 -0.2%
VCB HOSE 13.28%      74,254    17,426 -0.5%
PLX HOSE 11.28%      29,537      3,829 0.5%
SAB HOSE 10.48%      28,059      5,983 1.0%
KDH HOSE 8.36%      12,386      2,018 0.4%
TIP HOSE 7.89%        5,765      1,388 -1.4%
DHC HOSE 6.84%      61,516      7,464 -0.4%
LTG UPCOM 5.86%        3,212      1,646 6.0%
FRT HOSE 5.53%      17,046      4,542 -0.7%
NT2 HOSE 5.44%        8,300      1,037 0.5%
VSC HOSE 5.18%        7,556      5,487 1.6%
APG HOSE 5.17%        8,149      3,801 0.0%
GEX HOSE 5.07%      70,728      5,330 -1.6%
ART HNX 4.88%        3,611      3,826 5.0%
PET HOSE 4.83%        4,390      1,950 0.0%
CTR UPCOM 4.72%      20,177      5,676 0.7%
TV2 HOSE 4.43%        4,995      1,253 -1.2%
PC1 HOSE 4.30%      13,146      1,555 1.5%
TCM HOSE 3.88%      20,215      9,371 2.3%
FLC HOSE 3.61%      25,077      5,879 -0.7%
PHR HOSE 3.59%      98,009    15,481 0.0%
PVT HOSE 3.52%      11,243      1,051 -0.3%
TNA HOSE 3.50%        1,923    10,797 -3.7%
SHS HNX 3.20%      34,259      8,047 -1.0%
VND HOSE 2.72%        7,566      2,696 -3.1%
HAG HOSE 2.67%      26,441      5,004 1.6%
VCS HNX 2.63%      10,060      2,982 0.7%
STB HOSE 2.59%   131,798    23,361 0.0%
FTS HOSE 2.20%        7,081      1,132 -2.9%
DIG HOSE 1.94%      17,614      6,380 -0.8%
HBC HOSE 1.91%      41,093    11,346 -2.0%
AMV HNX 1.90%        8,548      3,212 -1.3%
MBB HOSE 1.81%      79,359    15,901 -0.3%
NHH HOSE 1.43%        9,028      5,039 1.7%
SZC HOSE 1.33%      52,980    15,482 0.4%
CVT HOSE 1.25%        6,320      1,591 0.9%
ROS HOSE 1.00%      33,907      7,732 -3.6%
KBC HOSE 0.97%      38,132    12,945 -1.2%
CTG HOSE 0.94%      94,625    31,519 0.0%
ACV UPCOM 0.94%      13,244      1,522 0.5%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

HDG HOSE    14,132   757,194     33,592 7.0%
TTB HOSE      4,205   803,820        8,454 1.1%
TNA HOSE      1,923   113,828     10,797 -3.7%
PVX UPCOM         347   373,784        1,331 0.0%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.