Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 07.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VNM HOSE    23,759     93,681  (38,902) -23.1% 0.5%
HPG HOSE    19,824   220,680    (1,069) -0.6% 3.6%
PLX HOSE      8,344     36,439    (2,903) -5.8% 0.4%
VPB HOSE      8,276     45,600  (15,376) -17.3% 1.2%
BID HOSE      6,428     68,212  (10,941) -33.3% 3.6%
CTD HOSE      4,889     17,898         166 0.9% 3.2%
SAB HOSE      4,411     10,424    (1,217) -5.9% 7.0%
MBB HOSE      3,240     67,916    (1,107) -1.7% 1.6%
DHC HOSE      3,048     18,548         480 3.2% 1.3%
GAB HOSE      2,563     22,960        (293) -2.8% -3.5%
VCS HNX      2,185     31,143         722 3.6% 3.4%
DGW HOSE      1,672     13,970      1,557 11.3% -0.4%
SMB HOSE      1,495        2,105         226 49.3% 0.5%
CTG HOSE      1,136   110,377    (5,937) -5.4% 1.2%
VHC HOSE      1,012     19,012    (1,296) -9.5% 4.7%
POW HOSE         954     42,370         810 1.3% 2.0%
FMC HOSE         925        2,347         297 14.2% 1.3%
HBC HOSE         801     12,408        (518) -2.1% 2.8%
PHR HOSE         752     34,699         709 1.5% 0.7%
VCG HNX         732        1,072            48 2.5% 0.4%
RIC HOSE         638           640            (0) -0.2% 4.0%
DHG HOSE         480        1,183         649 22.6% 2.2%
IDI HOSE         430        4,257            14 0.3% 0.8%
NTC UPCOM         404     10,629        (957) -17.8% 5.4%
C4G UPCOM         330        9,551            30 1.2% 11.1%
VGI UPCOM         281     29,801            66 0.5% 6.4%
GIL HOSE         270        2,543        (296) -9.8% 3.5%
DCM HOSE         248        6,535         138 0.7% -1.5%
GEX HOSE         246        9,604        (666) -3.2% 0.3%
APG HOSE         235        9,760         319 4.7% 0.5%
NHH HOSE         204     10,303         139 1.3% 3.7%
LDG HOSE         200        4,480        (615) -5.1% 0.8%
BHN HOSE         199        1,605        (203) -15.3% 3.3%
SJD HOSE         168           339            72 15.3% 0.0%
FUESSVFL HOSE         164           164            33 87.4% 1.5%
VTP UPCOM         162        5,643      1,585 22.8% 0.4%
CMG HOSE         149           430            75 7.4% 1.9%
TN1 HOSE         138           211              6 7.3% -0.6%
LAS HNX         117           612    (1,298) -42.9% 0.0%
SLS HNX         115           212            89 19.6% -1.2%
NKG HOSE         103     11,598            13 0.1% 2.1%
PLC HNX         102        5,829        (141) -1.5% 2.5%
DRH HOSE         100        4,460          (25) -0.4% 6.4%
STK HOSE            96           554            51 2.9% 4.0%
DIG HOSE            91        5,162          (99) -0.7% -0.4%
SCR HOSE            88        4,711            26 0.2% 2.2%
VOC UPCOM            86        1,460              9 1.2% 1.3%
TV2 HOSE            85        2,157         163 5.9% 0.6%
DCL HOSE            84           613              4 0.2% 3.0%
ABI UPCOM            78        6,703            19 3.1% 0.4%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SMB HOSE 49.33%           459      2,105 0.5%
VTP UPCOM 22.85%        6,938      5,643 0.4%
DHG HOSE 22.63%        2,868      1,183 2.2%
FMC HOSE 14.17%        2,098      2,347 1.3%
HDA HNX 11.50%        2,041      1,387 0.0%
DGW HOSE 11.32%     13,751    13,970 -0.4%
CMX HOSE 8.75%        2,101      2,473 6.9%
VHM HOSE 7.68%   140,814    62,470 0.1%
TV2 HOSE 5.90%        2,772      2,157 0.6%
LPB UPCOM 5.81%     15,465    11,947 1.4%
HQC HOSE 5.67%        5,270      2,703 0.0%
NT2 HOSE 4.84%        8,729      2,966 -0.2%
APG HOSE 4.74%        6,719      9,760 0.5%
VJC HOSE 4.66%     37,244    29,467 0.8%
TNI HOSE 4.45%        3,808      3,368 -0.5%
PPC HOSE 4.34%        4,207      2,722 1.4%
PDR HOSE 4.24%     17,895    10,679 -0.8%
NLG HOSE 4.21%     17,217    12,810 -0.4%
PC1 HOSE 4.10%        6,287    18,076 4.6%
KDH HOSE 3.77%     13,257    15,775 1.0%
VCS HNX 3.56%     20,296    31,143 3.4%
MSN HOSE 3.46%     65,546    26,914 0.5%
FIR HOSE 3.32%        2,004      1,480 0.7%
DHC HOSE 3.25%     14,765    18,548 1.3%
ABI UPCOM 3.14%           593      6,703 0.4%
DRC HOSE 2.65%     15,588    16,603 0.0%
VCG HNX 2.53%        1,889      1,072 0.4%
TDM HOSE 2.23%        4,590      2,977 1.7%
HAI HOSE 2.10%     12,374      4,859 -2.0%
D2D HOSE 1.97%     13,469      5,990 -0.5%
KOS HOSE 1.89%        9,616      4,435 1.1%
PHR HOSE 1.52%     46,493    34,699 0.7%
AAA HOSE 1.48%     34,680    13,526 1.3%
MSH HOSE 1.46%        3,294      2,146 1.3%
TND UPCOM 1.37%           634    12,408 6.5%
POW HOSE 1.27%     63,538    42,370 2.0%
CRE HOSE 1.27%        4,944      4,052 0.7%
NHH HOSE 1.26%     11,036    10,303 3.7%
TCM HOSE 1.23%        5,771      4,952 1.3%
VOC UPCOM 1.22%           747      1,460 1.3%
C4G UPCOM 1.19%        2,494      9,551 11.1%
LTG UPCOM 1.18%        5,320      1,709 4.0%
KSB HOSE 1.13%     23,274    19,815 1.3%
HSG HOSE 1.07%     60,842    54,677 -2.0%
AMV HNX 1.01%        7,251      3,919 0.0%
DMC HOSE 0.97%        7,085      1,840 -0.8%
HND UPCOM 0.95%        4,549      2,297 2.7%
ITA HOSE 0.89%     21,569    10,086 0.0%
CTD HOSE 0.86%     19,242    17,898 3.2%
PHC HOSE 0.78%           317      1,028 2.2%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

VGI UPCOM    13,675   533,430     29,801 6.4%
GAB HOSE    10,547     71,116     22,960 -3.5%
PC1 HOSE      6,287   441,736     18,076 4.6%
C4G UPCOM      2,494   443,959        9,551 11.1%
SVC HOSE      2,321     38,887     13,892 6.9%
HT1 HOSE      1,262     97,357        5,035 1.1%
HAX HOSE      1,145   111,348        4,051 4.1%
LHC HNX         836     13,440        2,507 2.1%
TND UPCOM         634     46,323     12,408 6.5%
CHPG2005 HOSE         620           3,138 -
ABI UPCOM         593     23,784        6,703 0.4%
TYA HOSE         462     37,680        1,004 -0.8%
SMB HOSE         459     15,532        2,105 0.5%
ACL HOSE         339     18,473        1,283 -4.0%
PHC HOSE         317     32,328        1,028 2.2%
VSH HOSE         217     12,144        5,136 2.6%
PDN HOSE            85        1,394        1,131 -3.2%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.