Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 08.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VCB HOSE    52,529   220,559  (39,688) -40.1% 6.3%
VHM HOSE    36,966   204,040      7,583 5.3% 7.0%
PLX HOSE    25,833     75,806        (991) -2.2% 6.1%
VPB HOSE    23,231   257,454  (13,790) -16.3% 6.8%
MSN HOSE    18,577   152,070      3,061 5.1% 5.6%
E1VFVN30 HOSE    17,264        4,490    (1,737) -40.1% 4.9%
VNM HOSE    15,893   240,621  (35,586) -21.7% 3.4%
HPG HOSE    10,922   213,473    (2,250) -1.2% 2.1%
POW HOSE      5,016     67,700         698 1.1% 1.0%
HCM HOSE      4,182     57,748        (721) -2.6% 5.3%
LPB UPCOM      3,848     41,554      1,003 7.2% 4.3%
VCS HNX      2,698     29,129         956 4.7% 1.4%
SBT HOSE      2,323     35,923        (696) -2.0% 4.9%
VEA UPCOM      1,829        6,875        (806) -9.2% 4.1%
BMP HOSE      1,683     13,495        (567) -6.1% 0.0%
FLC HOSE      1,528     17,315        (154) -0.9% 1.7%
DGW HOSE      1,469     10,977      1,840 12.6% -0.4%
DHG HOSE      1,263        2,991         860 32.8% -1.1%
ROS HOSE      1,177     15,130         167 0.5% 0.8%
BID HOSE      1,031     72,876    (6,396) -18.7% 4.7%
NVL HOSE      1,013     61,558    (3,081) -4.7% 1.5%
ITA HOSE      1,007     21,442        (345) -1.7% 3.5%
GTN HOSE         953     33,709          (30) -0.1% 2.4%
TCH HOSE         884     19,443        (254) -1.2% 0.9%
TNA HOSE         837        2,959              2 0.1% 3.6%
DHC HOSE         821        7,171      1,282 8.9% -0.5%
NLG HOSE         813     23,516         596 3.8% 2.7%
AAA HOSE         744     25,624         475 1.5% 1.6%
DIG HOSE         699     22,750        (101) -0.9% 3.1%
AMD HOSE         694        6,986            53 0.3% 0.3%
SMB HOSE         653           832         376 56.7% 1.3%
DCM HOSE         552     11,571         167 1.0% 0.5%
VGI UPCOM         513     17,085         117 0.8% 1.1%
FMC HOSE         491        1,520         417 21.5% 2.7%
ABI UPCOM         465        3,257            25 1.7% 5.0%
FPT HOSE         455   147,872            (2) 0.0% 2.8%
VPI HOSE         410     21,828        (591) -1.9% 0.0%
D2D HOSE         396     12,488         270 2.1% 1.4%
DLG HOSE         393        5,103          (64) -1.0% 0.7%
DXG HOSE         376     25,860    (4,705) -18.3% 2.7%
TIG HNX         374        5,742        (218) -3.8% 3.6%
HBC HOSE         369     15,180        (369) -1.6% 0.4%
KOS HOSE         368        8,086         180 1.8% 1.7%
GEX HOSE         362     18,075        (836) -4.3% 1.3%
RAL HOSE         318           692    (1,139) -47.4% 2.3%
LDG HOSE         316     12,919        (550) -5.5% 2.9%
PHR HOSE         309     61,982         448 1.0% -0.1%
NHH HOSE         299     10,520         159 1.5% 2.7%
BCM UPCOM         254        1,461          (13) -0.8% 3.6%
SCS HOSE         252        2,287    (1,471) -31.7% 0.4%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
MCH UPCOM 36.84%           778        1,247 0.8%
DHG HOSE 32.81%        2,621        2,991 -1.1%
FMC HOSE 21.46%        1,943        1,520 2.7%
VTP UPCOM 17.00%        6,570        2,693 -0.2%
DGW HOSE 12.60%      14,605     10,977 -0.4%
HDA HNX 10.59%        2,216        1,692 -1.2%
DHC HOSE 8.93%      14,362        7,171 -0.5%
LPB UPCOM 7.18%      13,979     41,554 4.3%
HQC HOSE 6.79%        4,473        2,774 0.0%
NT2 HOSE 6.36%        7,210        9,417 0.0%
KDH HOSE 6.34%      14,167     14,388 1.2%
CTD HOSE 6.22%      18,412     20,683 0.3%
VHM HOSE 5.32%   142,534   204,040 7.0%
MSN HOSE 5.15%      59,482   152,070 5.6%
VCS HNX 4.69%      20,367     29,129 1.4%
TNI HOSE 4.51%        3,883        4,452 -0.5%
APG HOSE 4.20%        7,640        6,120 0.7%
VJC HOSE 3.86%      38,832     82,597 6.9%
NLG HOSE 3.77%      15,803     23,516 2.7%
STK HOSE 3.68%        1,577        1,528 1.8%
PDR HOSE 3.33%      18,147        9,849 -1.3%
IMP HOSE 3.05%        1,351        1,310 0.2%
FIR HOSE 2.96%        2,062        1,747 0.7%
CMX HOSE 2.73%        2,143        7,000 6.8%
GVR HOSE 2.50%      15,981     13,152 -1.6%
TV2 HOSE 2.45%        2,545        2,518 1.9%
MSH HOSE 2.26%        2,593        4,055 2.0%
TTB HOSE 2.14%        1,174        1,100 1.4%
HAI HOSE 2.12%      12,042        5,201 1.1%
D2D HOSE 2.08%      12,980     12,488 1.4%
KOS HOSE 1.79%      10,026        8,086 1.7%
TCM HOSE 1.71%        5,361        7,149 1.0%
ABI UPCOM 1.67%        1,485        3,257 5.0%
IDI HOSE 1.63%        4,684        7,438 1.3%
PLC HNX 1.53%        8,883        8,909 1.2%
AAA HOSE 1.46%      32,457     25,624 1.6%
NHH HOSE 1.46%      10,904     10,520 2.7%
KSB HOSE 1.35%      19,490     34,648 6.8%
DMC HOSE 1.28%        5,435        6,411 2.4%
DRC HOSE 1.26%      15,334     23,154 -1.5%
TND UPCOM 1.20%        1,946        2,804 1.6%
VGC HOSE 1.15%        5,004        4,258 0.3%
POW HOSE 1.13%      61,486     67,700 1.0%
C4G UPCOM 1.12%        3,666        5,379 7.3%
DCM HOSE 1.04%      15,993     11,571 0.5%
HND UPCOM 0.97%        4,449        1,222 0.6%
PHR HOSE 0.95%      47,026     61,982 -0.1%
FCN HOSE 0.86%        9,152        7,617 -0.2%
DBD HOSE 0.82%        3,394        2,268 1.6%
VGI UPCOM 0.80%      14,606     17,085 1.1%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

VCB HOSE    98,939   1,456,195   220,559 6.3%
VPB HOSE    84,582   4,090,977   257,454 6.8%
MSN HOSE    59,482   1,022,123   152,070 5.6%
MBB HOSE    58,666   3,679,163   164,365 3.7%
VIC HOSE    41,451      444,839   137,314 2.3%
ACB HNX    40,816   1,997,631   100,740 3.3%
VJC HOSE    38,832      340,063     82,597 6.9%
SSI HOSE    28,042   2,154,746     86,980 3.8%
TCB HOSE    25,686   1,488,930   111,937 6.8%
BVH HOSE    21,354      462,020     58,614 4.4%
LPB UPCOM    13,979   2,009,857     41,554 4.3%
VCI HOSE      6,945      381,374     18,461 6.8%
HUT HNX      3,941   2,306,103     16,241 5.9%
CVT HOSE      3,802      230,340     21,478 3.3%
QNS UPCOM      3,320      146,316        6,830 1.5%
CMX HOSE      2,143      168,054        7,000 6.8%
ABI UPCOM      1,485         59,224        3,257 5.0%
BCG HOSE      1,349      267,527        3,707 6.9%
NTP HNX      1,036         31,947        3,292 2.4%
CHPG2005 HOSE      1,001           1,249 -
ICT HOSE         683         44,466        1,846 5.5%
TLH HOSE         571      195,920        2,167 2.8%
VIP HOSE         532      121,144        1,411 7.0%
VPH HOSE         429      116,077        1,333 6.6%
TCW UPCOM         391         20,267        1,233 0.3%
VSN UPCOM         346         12,793        1,067 -0.1%
TCL HOSE         344         19,614        2,816 5.6%
TAC HOSE         281         10,798        1,243 -0.2%
DST HNX         280      146,346        1,230 9.1%
CVPB2001 HOSE         155           1,110 -
MKV HNX         110         11,003        1,450 0.0%
TJC HNX            87         13,326        1,238 0.0%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.