Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 14.08.19

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

Thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

 

 

GTGD (Triệu VND)

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

 

 

Biến động giá

VEA UPCOM      6,699     17,585    15,498 52.9% 1.6%
MSN HOSE      5,582     18,479    21,655 47.5% 0.5%
CTG HOSE      4,268     40,247         245 0.5% 0.2%
BVH HOSE      3,463        5,237      2,692 20.2% 1.7%
HNG HOSE      3,150     74,333            19 0.1% 3.1%
GEX HOSE      2,629        8,854      2,258 13.3% -0.2%
NVL HOSE      2,106     21,156      5,485 18.1% 1.2%
GEG UPCOM      1,997     13,578      1,224 7.7% 1.5%
QNS UPCOM      1,413        1,883      5,676 51.5% -0.8%
AAA HOSE      1,408     20,589         411 0.8% 2.1%
VTP UPCOM      1,307        9,921      7,470 38.8% 2.4%
HUT HNX      1,168        2,934         158 6.1% 0.0%
VHM HOSE      1,125     19,594    21,652 36.1% 1.1%
HDB HOSE         961     16,501    10,281 24.0% -0.6%
VCI HOSE         956        1,312         857 57.9% -0.3%
FRT HOSE         797        2,472         401 10.3% -2.2%
AST HOSE         775        2,590      2,471 36.9% -0.7%
TLG HOSE         629        2,087         277 25.6% -3.3%
CRE HOSE         623        3,990            50 0.8% 0.2%
HVN HOSE         504        5,236      1,186 5.4% 0.1%
VGG UPCOM         493        3,217         540 32.1% 0.0%
ROS HOSE         453   124,364         312 0.1% -2.8%
DPR HOSE         452        5,146         145 1.4% 1.7%
YEG HOSE         437        3,420         193 4.4% 4.4%
TLH HOSE         400           561            23 4.4% 0.0%
PTB HOSE         390        3,313      2,631 24.7% 1.0%
VGI UPCOM         357     10,125         281 0.7% 2.2%
NLG HOSE         355     39,318              1 0.0% -0.5%
PVS HNX         290     26,911      7,992 12.4% 1.0%
SMA HOSE         287           728              4 41.0% 1.6%
VIP HOSE         251           691            15 6.3% 0.0%
LTG UPCOM         247        1,959         112 8.4% 0.3%
SCS HOSE         221           410         806 72.8% 0.1%
ABI UPCOM         177           384         164 52.5% 0.6%
C32 HOSE         177           274            44 15.1% -0.4%
AMV HNX         172           603            34 1.0% -1.1%
HSL HOSE         172        5,943            82 6.2% 5.7%
BFC HOSE         159           344         109 11.4% 0.6%
SMB HOSE         158        1,131            62 2.1% 0.0%
ANV HOSE         155        4,923            21 0.2% 0.0%
TCH HOSE         150     13,748         227 0.8% 0.7%
VCW UPCOM         146           146            25 54.5% 0.0%
SLS HNX         144           214            57 22.9% -2.7%
TIP HOSE         136        4,774         710 11.1% -2.5%
NTL HOSE         128        6,878         691 2.5% -0.4%
SAB HOSE         125        1,040      6,559 76.6% 0.4%
KTS HNX         111           120             -   0.0% 1.1%
HU3 HOSE         111           166            10 35.7% 0.0%
IVS HNX         110           101            30 54.8% 0.0%
ICG HNX         100           101            13 55.3% 2.4%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SAB HOSE 76.57%         8,566      1,040 0.4%
VCI HOSE 57.86%         1,482      1,312 -0.3%
ACV UPCOM 52.96%      14,696      4,471 -0.5%
VEA UPCOM 52.87%      29,315    17,585 1.6%
QNS UPCOM 51.52%      11,016      1,883 -0.8%
SGN HOSE 48.05%            624      1,229 0.6%
MSN HOSE 47.52%      45,565    18,479 0.5%
CTD HOSE 47.34%         9,722      3,085 2.6%
VIC HOSE 40.17%      50,214    14,187 0.3%
VTP UPCOM 38.84%      19,236      9,921 2.4%
VRE HOSE 37.64%      53,831    25,160 0.4%
AST HOSE 36.90%         6,695      2,590 -0.7%
VHM HOSE 36.08%      60,008    19,594 1.1%
BID HOSE 33.31%      41,787    10,377 0.0%
VCB HOSE 32.64%      53,646    16,734 0.0%
VGG UPCOM 32.12%         1,683      3,217 0.0%
VNM HOSE 31.43%      88,170    41,182 0.8%
DHG HOSE 28.48%         4,075      2,582 -0.2%
LPB UPCOM 26.51%         2,622      1,485 -0.1%
TLG HOSE 25.58%         1,083      2,087 -3.3%
PTB HOSE 24.70%      10,656      3,313 1.0%
HDB HOSE 23.98%      42,881    16,501 -0.6%
PLX HOSE 23.94%      49,238    10,901 -0.9%
BVH HOSE 20.16%      13,356      5,237 1.7%
NVL HOSE 18.13%      30,257    21,156 1.2%
E1VFVN30 HOSE 16.98%      11,189      9,867 0.3%
DXG HOSE 16.85%      31,846      8,925 2.6%
PPC HOSE 16.47%      10,369      5,225 -1.2%
BMP HOSE 16.19%         8,164      3,077 0.0%
PC1 HOSE 15.73%         4,590      2,190 0.3%
GEX HOSE 13.34%      16,922      8,854 -0.2%
DRC HOSE 13.34%         4,231    18,497 1.9%
VHC HOSE 13.14%      12,056      3,697 -1.2%
VGC HOSE 12.78%         8,772      2,675 -1.1%
TDM HOSE 12.64%         6,577      3,548 0.2%
HPG HOSE 12.51%    145,779    59,925 0.0%
PVS HNX 12.40%      64,450    26,911 1.0%
DPM HOSE 11.76%         5,973      4,360 0.4%
TIP HOSE 11.12%         6,388      4,774 -2.5%
BSR UPCOM 11.05%      15,458      6,360 -0.8%
MSH HOSE 10.90%      19,763      2,313 -0.2%
PVD HOSE 10.49%      30,966      7,537 0.6%
FRT HOSE 10.27%         3,903      2,472 -2.2%
BOT UPCOM 9.72%         1,690      1,197 0.1%
DGC HNX 9.42%      10,831    12,608 -3.4%
KBC HOSE 9.29%      48,497    27,841 -0.3%
SSI HOSE 9.05%      32,930    17,133 0.0%
PVT HOSE 8.60%      19,133      6,660 -1.1%
CMG HOSE 8.60%         4,074      1,686 1.6%
HBC HOSE 8.60%      37,820      7,267 -1.1%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

HNG HOSE    17,533   981,568     74,333 3.1%
PVI HNX      9,083   243,838     29,393 3.4%
DRC HOSE      4,231   212,374     18,497 1.9%
GAB HOSE      2,746   237,624        7,641 -4.3%
CVT HOSE      2,424   125,550        5,629 2.3%
TV2 HOSE      1,967     21,936        9,139 2.6%
HSL HOSE      1,320   166,465        5,943 5.7%
CMWG1903 HOSE      1,089           2,005 -
AGR HOSE         910   217,353        2,225 3.6%
ITC HOSE         791     53,646        2,011 3.3%
QCG HOSE         619   138,257        2,070 7.0%
BHN HOSE         586        6,228        1,456 2.5%
VE1 HNX              8           770        1,406 3.2%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.