Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 14.08.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

GAS HOSE    20,008    38,473      3,701 8.9% -0.1%
SAB HOSE    17,545    24,026    (5,228) -16.5% 1.6%
HDB HOSE      7,156    35,619      5,320 27.0% 1.5%
E1VFVN30 HOSE      4,540      4,643      1,843 42.5% 0.0%
NLG HOSE      3,150    23,532    (5,845) -17.4% -1.3%
MBB HOSE      2,217    58,534        (199) -0.4% 0.6%
SZL HOSE      1,291      3,601         440 12.4% -0.7%
BMP HOSE      1,203      3,006      2,664 40.6% -0.4%
NTC UPCOM      1,186      1,730        (447) -11.5% 0.2%
TV2 HOSE      1,166      4,936         220 1.9% -1.2%
MCH UPCOM         980      1,836        (722) -9.2% -0.1%
LHG HOSE         738    21,218         748 4.7% 6.8%
NCT HOSE         699      1,274          (39) -4.3% -0.5%
DHC HOSE         684    33,830      2,338 4.4% -1.0%
FUEVFVND HOSE         651      1,935      2,865 89.9% 0.1%
LDG HOSE         624      7,316          (70) -0.6% -0.2%
LIX HOSE         608      1,247        (655) -24.3% 1.1%
STB HOSE         589    53,486      4,175 5.1% -0.9%
SCS HOSE         566      1,888            45 2.1% 0.4%
CTG HOSE         555    72,415         307 0.4% -0.6%
HUT HNX         543      7,133        (207) -3.8% 0.0%
TLH HOSE         528      1,028            96 22.7% 0.0%
VEA UPCOM         441      1,808         323 6.7% -0.8%
DGC HOSE         411      4,530             -   0.0% 0.8%
CTD HOSE         390    46,754      4,715 9.0% 0.6%
VHM HOSE         356    71,521  (27,170) -23.1% 0.8%
PDR HOSE         338    20,795        (841) -4.8% 3.4%
PLX HOSE         310    12,402      2,677 14.7% -0.4%
EVG HOSE         262      8,414            (1) 0.0% 1.4%
CVT HOSE         243    10,406      1,124 15.6% 1.5%
ACL HOSE         236      1,436          (15) -0.3% -1.2%
IDV HNX         234         850            65 6.4% 0.0%
BDT UPCOM         228         445            34 28.0% -0.8%
PHR HOSE         209    72,124      3,819 5.9% 0.9%
TNA HOSE         189      2,059        (555) -13.7% -0.8%
WCS HNX         152         206            72 27.5% -0.5%
SHE HNX         139         285            92 68.1% -0.5%
AST HOSE         126      4,814            47 1.6% 2.3%
APG HOSE         123    13,082         196 1.7% -0.4%
BAX HNX         116         205            36 21.1% 0.0%
PET HOSE         111      3,925    (1,496) -21.1% -0.3%
FRT HOSE         106    14,076         102 1.0% 2.0%
CVN HNX         101         196            49 12.1% 8.0%
GIL HOSE            99    11,151        (470) -4.1% 2.3%
CVRE2007 HOSE            96         215             -   0.0% -
DAH HOSE            93      2,608        (105) -0.8% 2.9%
VCS HNX            92      4,105         644 9.4% 0.2%
ADP UPCOM            88         110              0 1.8% -12.5%
CVRE2003 HOSE            87         179             -   0.0% -
FMC HOSE            86      1,433        (485) -13.1% -0.9%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
FUEVFVND HOSE 89.89%        3,187        1,935 0.1%
E1VFVN30 HOSE 42.55%        4,332        4,643 0.0%
BMP HOSE 40.58%        6,566        3,006 -0.4%
HDB HOSE 26.97%      19,726      35,619 1.5%
TLH HOSE 22.70%           425        1,028 0.0%
IJC HOSE 21.94%        3,395        1,456 -1.7%
NT2 HOSE 15.79%        7,174        1,852 -0.7%
CVT HOSE 15.64%        7,185      10,406 1.5%
C32 HOSE 15.08%        5,249        3,507 0.0%
PLX HOSE 14.72%      18,180      12,402 -0.4%
OIL UPCOM 14.40%        2,076        1,129 0.0%
VNM HOSE 12.93%   122,866   149,996 0.7%
SZL HOSE 12.44%        3,537        3,601 -0.7%
CSV HOSE 11.76%        2,842        3,644 0.9%
SHI HOSE 9.84%        6,018        4,511 -4.7%
DHT HNX 9.53%        3,841        1,508 -1.5%
VCS HNX 9.41%        6,842        4,105 0.2%
CTD HOSE 8.97%      52,585      46,754 0.6%
GAS HOSE 8.92%      41,503      38,473 -0.1%
BVH HOSE 8.03%      26,598      19,994 -1.2%
DNC HNX 7.94%           439        1,970 4.1%
OGC HOSE 7.25%      11,610      26,323 -4.3%
VSC HOSE 7.19%        9,733        2,275 -0.6%
VEA UPCOM 6.67%        4,848        1,808 -0.8%
NTL HOSE 6.34%        3,043        1,850 0.0%
PHR HOSE 5.95%      64,201      72,124 0.9%
BCG HOSE 5.92%        4,000        2,722 -3.2%
VHC HOSE 5.44%      16,013      14,960 -0.5%
STB HOSE 5.06%      82,531      53,486 -0.9%
HHS HOSE 5.02%      12,250        5,051 -1.6%
LHG HOSE 4.68%      15,975      21,218 6.8%
DHC HOSE 4.40%      53,102      33,830 -1.0%
DGW HOSE 4.30%      22,777      10,657 -1.1%
NHH HOSE 3.98%        9,249        7,242 0.4%
VCG HNX 3.64%        2,650      34,798 9.8%
CMX HOSE 3.59%        4,385        2,393 -0.3%
ROS HOSE 3.40%      20,019        9,606 -0.9%
MSN HOSE 3.11%      68,096      54,164 -0.9%
PVB HNX 3.09%        3,467        2,155 -1.8%
HDG HOSE 3.00%      30,889      29,533 1.7%
DHA HOSE 2.60%        1,805        4,107 4.0%
BFC HOSE 2.36%        6,967        3,751 -0.7%
TAR HNX 2.19%        7,699        5,905 -0.5%
PVD HOSE 2.08%      44,032      30,529 -1.4%
SCS HOSE 2.05%        2,212        1,888 0.4%
DMC HOSE 2.01%        2,535        3,517 2.1%
CTF HOSE 1.97%        4,500        2,679 -2.5%
TV2 HOSE 1.92%      11,470        4,936 -1.2%
PNJ HOSE 1.89%      24,800      25,252 1.4%
APG HOSE 1.66%      11,784      13,082 -0.4%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

DXG HOSE    27,995   2,979,099     61,079 2.3%
AAA HOSE    18,648   1,605,287     64,943 2.1%
OGC HOSE    11,610   3,042,120     26,323 -4.3%
HT1 HOSE      6,291      469,701     14,740 1.4%
TLD HOSE      6,117      545,429     16,083 5.2%
DPG HOSE      3,329      161,188        9,998 5.5%
DST HNX      2,933      469,678        6,994 8.8%
IMP HOSE      2,922         66,838     10,901 3.2%
VCG HNX      2,650      103,514     34,798 9.8%
DVN UPCOM      1,963      174,618     16,007 5.1%
HAP HOSE      1,855      478,718        4,848 1.3%
VCR UPCOM      1,827      182,366        4,466 12.9%
DHA HOSE      1,805         53,034        4,107 4.0%
CHPG2011 HOSE         893           1,316 -
BCC HNX         561         84,994        1,813 -1.5%
ELC HOSE         479         94,372        1,108 5.6%
TRA HOSE         478           8,526        1,924 1.8%
DNC HNX         439           8,587        1,970 4.1%
EVF UPCOM         437         69,293        2,534 6.5%
TLH HOSE         425      132,810        1,028 0.0%
BCE HOSE         416         52,616        2,599 7.0%
VNP UPCOM         376         77,775        1,597 10.1%
ABC UPCOM         371         34,913        1,594 14.6%
TTN UPCOM         247         32,152        1,313 7.4%
SEA UPCOM         240         10,230        2,757 14.0%
VLB UPCOM         142           4,270        1,056 -2.9%
SWC UPCOM         107           8,672        3,167 14.7%
TVN UPCOM            98         18,044        1,056 10.2%
DBT HNX            93           7,822        1,408 9.3%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.