Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 15.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

FUEVFVND HOSE   255,479        8,409              0 19.3% 0.2%
VCB HOSE     45,068     77,780    21,821 16.9% -0.4%
VPB HOSE     18,054     84,335    26,764 20.1% 0.0%
MSN HOSE        8,463     63,582      5,222 5.7% -0.5%
SAB HOSE        5,346        8,296    (1,479) -7.4% 0.6%
CMX HOSE        4,963     19,702      1,083 12.8% -6.4%
KBC HOSE        2,114     18,247    (4,077) -9.9% -0.8%
CTG HOSE        1,899   110,201        (166) -0.1% -2.1%
DXG HOSE        1,863     24,545    (2,177) -6.7% -4.1%
GTN HOSE        1,046     23,060         272 0.7% -0.3%
NT2 HOSE        1,013        9,479         291 3.4% -2.6%
SMB HOSE           807        1,109         699 61.3% 0.0%
VTP UPCOM           772        1,794      1,689 22.4% -0.8%
DGW HOSE           731        8,317      3,770 20.1% -1.1%
TDM HOSE           611        4,821          (55) -1.6% -1.7%
VEA UPCOM           559        2,939      2,113 20.3% -1.8%
PDR HOSE           510     15,791      1,354 6.3% -0.4%
VSC HOSE           338           986        (528) -9.6% 0.9%
TDH HOSE           320        4,788         241 3.8% -1.7%
APG HOSE           298        7,033         320 4.0% 0.5%
BMP HOSE           243        3,631         489 4.4% -1.3%
LAS HNX           235        1,179         101 4.4% 0.0%
SLS HNX           232           707            86 25.7% -2.3%
TND UPCOM           208        7,629         222 2.5% -5.8%
NHH HOSE           183     10,792         206 1.9% 0.6%
VGG UPCOM           173           288          (39) -8.8% -0.5%
HVT HNX           168           168             -   0.0% 0.0%
SJD HOSE           136           346            79 15.6% 0.3%
EVE HOSE           127        1,013         103 18.8% 2.3%
PLC HNX           126        5,696         132 1.4% 0.0%
SKG HOSE           118           847            15 0.7% 0.2%
DHC HOSE           117        4,097      2,159 12.1% 0.3%
HAH HOSE           115           496            52 5.9% -0.9%
SHE HNX           113           141            23 19.5% -1.6%
DLG HOSE           106        3,767          (26) -0.3% -2.6%
KOS HOSE           105        9,726         220 1.9% 0.0%
SBT HOSE           104     28,238         139 0.4% 0.3%
MPC UPCOM           103        3,535          (10) -0.2% -2.9%
DPG HOSE           101        8,291            84 1.0% -1.7%
VRG UPCOM             99           644             -   0.0% -0.6%
NNC HOSE             93           103        (106) -34.0% 5.4%
PPC HOSE             85        5,754        (708) -18.2% -2.2%
HKB HNX             80           319             -   0.0% 14.3%
STK HOSE             72           831        (151) -9.1% -1.1%
TLH HOSE             69           931            (1) -0.1% -1.4%
HPX HOSE             67        5,876            35 0.5% 0.2%
HAG HOSE             67     12,604        (154) -1.1% 1.6%
FIR HOSE             65        1,771            23 1.1% -0.5%
TAR HNX             60     15,076            12 0.1% -6.3%
CII HOSE             60     12,650    (1,964) -8.8% -2.2%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SMB HOSE 61.32%        1,141        1,109 0.0%
FMC HOSE 26.91%        2,972        2,258 -3.6%
VNM HOSE 23.46%    198,021   193,681 -2.6%
VTP UPCOM 22.36%        7,553        1,794 -0.8%
VEA UPCOM 20.28%      10,420        2,939 -1.8%
VPB HOSE 20.11%    133,122     84,335 0.0%
DGW HOSE 20.06%      18,793        8,317 -1.1%
FUEVFVND HOSE 19.33%                0        8,409 0.2%
EVE HOSE 18.76%            547        1,013 2.3%
VCB HOSE 16.94%    128,817     77,780 -0.4%
PLX HOSE 16.34%      57,903     44,586 -2.3%
CMX HOSE 12.83%        8,441     19,702 -6.4%
KDH HOSE 12.13%      20,007     10,704 -4.1%
DHC HOSE 12.07%      17,882        4,097 0.3%
NLG HOSE 9.81%      24,740     39,949 -5.7%
GIL HOSE 8.13%        5,606        5,047 -4.1%
LPB UPCOM 7.81%      22,185        9,044 -2.2%
VHM HOSE 7.69%    179,761     84,625 0.6%
PDR HOSE 6.34%      21,351     15,791 -0.4%
MSN HOSE 5.65%      92,341     63,582 -0.5%
VCS HNX 4.53%      30,967     16,242 -2.4%
BMP HOSE 4.41%      11,096        3,631 -1.3%
LAS HNX 4.38%        2,306        1,179 0.0%
DBD HOSE 4.29%        1,734        3,805 0.4%
HDA HNX 4.19%        2,277        1,523 -3.7%
VPI HOSE 4.09%      27,556     15,354 0.0%
D2D HOSE 4.00%      14,193     12,048 -2.9%
APG HOSE 3.98%        8,049        7,033 0.5%
CMG HOSE 3.85%        1,001        1,631 -2.8%
TDH HOSE 3.79%        6,368        4,788 -1.7%
HPG HOSE 3.76%    199,821   148,816 -2.1%
HND UPCOM 3.60%        4,310        2,683 -1.8%
NT2 HOSE 3.41%        8,535        9,479 -2.6%
TVB HOSE 2.81%        5,848        4,452 -1.9%
AMD HOSE 2.81%      13,306        9,231 -5.4%
CTD HOSE 2.71%      22,182     20,888 -0.9%
CRE HOSE 2.68%        6,728        4,637 -1.6%
TND UPCOM 2.55%        8,734        7,629 -5.8%
GVR HOSE 2.53%      22,404     10,106 -2.0%
TNI HOSE 2.51%        4,305        2,098 -0.5%
GEG HOSE 2.49%        8,027        6,695 -2.5%
TCH HOSE 2.39%      25,766     53,262 -0.7%
KSB HOSE 2.13%      21,808     15,874 -4.5%
IDI HOSE 2.08%        7,855        7,989 -4.1%
AAA HOSE 2.07%      27,618     17,764 -1.6%
KOS HOSE 1.89%      11,600        9,726 0.0%
HAI HOSE 1.89%      10,588     10,942 -4.5%
NHH HOSE 1.87%      11,022     10,792 0.6%
DCM HOSE 1.75%      16,273     16,059 -5.0%
FCN HOSE 1.73%        9,315        7,005 -2.4%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

CMX HOSE      8,441      534,708     19,702 -6.4%
HNG HOSE      7,761      571,420     29,282 2.2%
TTF HOSE      4,289   1,979,683     10,461 5.9%
IMP HOSE      2,229         41,249        4,810 0.9%
DBD HOSE      1,734         33,764        3,805 0.4%
C69 HNX      1,385      214,157        3,538 0.0%
VNE HOSE      1,167      263,534        5,378 -5.2%
HAR HOSE      1,143      425,829        4,421 1.7%
AAV HNX         931      198,452        2,227 4.1%
DST HNX         817      319,892        2,601 6.1%
VCR UPCOM         804      145,383        3,427 14.8%
THI HOSE         782         29,782        7,158 3.1%
FOX UPCOM         711         14,835        2,067 3.5%
PET HOSE         544         74,744        1,344 3.7%
SCI HNX         539         48,581        1,445 1.6%
DPR HOSE         509         13,606        1,035 0.0%
SSN UPCOM         491      110,134        2,256 12.5%
TIE UPCOM         468         72,060        5,197 0.0%
DIC HOSE         457      286,801        2,794 6.5%
FUEVFVND HOSE              0                 10        8,409 0.2%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.