Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 17.09.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VIC HOSE    17,634    26,628      5,117 8.1% -0.7%
VCB HOSE      9,563    49,558  (19,162) -17.4% -0.4%
FUEVFVND HOSE      8,150      3,818      1,618 42.3% 0.3%
NLG HOSE      4,778    10,751    (5,807) -19.0% -0.9%
CII HOSE      4,018    30,405    (3,161) -13.0% 0.8%
SCS HOSE      3,646      4,909         514 11.5% 0.3%
HDG HOSE      3,409    46,554         503 0.9% 1.2%
DHG HOSE      2,065      3,409         233 29.7% 1.4%
SSI HOSE      1,953    51,859         709 0.7% 0.0%
KDC HOSE      1,844    42,058    (2,149) -8.2% 2.5%
PNJ HOSE      1,338    13,500        (168) -0.5% -0.5%
FLC HOSE         941    10,658            74 0.4% -0.3%
NSC HOSE         869      1,934        (587) -12.7% -0.7%
NCT HOSE         773      1,350         438 10.8% -0.1%
DGC HOSE         771    17,080      1,616 3.4% -0.4%
MCH UPCOM         769      1,216      1,889 61.3% -0.7%
DPM HOSE         638    21,007      3,015 5.3% 0.0%
DGW HOSE         613    11,364      2,064 7.4% 1.1%
NVL HOSE         600    52,732    (7,840) -8.3% -0.5%
HHS HOSE         569    17,913         320 2.7% 2.3%
SGN HOSE         516      1,197        (485) -23.5% -0.1%
CHPG2002 HOSE         499         520             -   0.0% -
SZL HOSE         401      1,523         529 12.9% -0.4%
HAG HOSE         393    20,053         884 2.1% 0.9%
LDG HOSE         368    26,332        (152) -0.7% 1.6%
NKG HOSE         368    19,365    (1,828) -10.8% 0.3%
DVP HOSE         363         625         181 13.4% -0.5%
TIP HOSE         346      5,567        (140) -1.3% 0.0%
BCG HOSE         323    17,309        (797) -14.6% 6.4%
TLG HOSE         322      1,466        (275) -8.3% 0.0%
VPG HOSE         292    18,438            79 0.6% -1.6%
BMP HOSE         289      5,594    (3,184) -29.2% -0.8%
FRT HOSE         272    14,707          (31) -0.2% -1.2%
IDV HNX         269         623            93 17.7% -0.2%
PLX HOSE         264      5,161    21,278 25.5% -0.4%
WCS HNX         261         555        (162) -7.7% 0.0%
DMC HOSE         253      6,890    (1,448) -11.0% 0.7%
EVG HOSE         253      4,289              7 0.1% 1.3%
LHG HOSE         246      3,870         437 4.0% -0.4%
GVR HOSE         236      8,319            74 0.3% 0.4%
HQC HOSE         232    12,256        (464) -2.8% 0.6%
CHPG2010 HOSE         218         705             -   0.0% -
JVC HOSE         195      5,341         164 2.1% 0.6%
BVS HNX         191      1,143        (131) -6.1% -1.8%
CTF HOSE         185      3,744            30 0.7% -1.6%
LCG HOSE         162    12,489            64 0.8% 1.3%
BWE HOSE         161      2,058    (2,646) -38.3% 0.0%
ACL HOSE         156         926            16 1.1% -0.6%
GEG HOSE         149      8,266        (744) -8.3% -0.3%
NTL HOSE         148      5,255        (886) -12.5% -0.6%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
MCH UPCOM 61.28%        3,083      1,216 -0.7%
FUEVFVND HOSE 42.27%        3,828      3,818 0.3%
DHG HOSE 29.72%           784      3,409 1.4%
E1VFVN30 HOSE 27.17%        8,019      2,927 -0.1%
VRE HOSE 25.56%     90,824    43,027 -1.7%
PLX HOSE 25.53%     83,361      5,161 -0.4%
TAC HOSE 25.11%        5,744      2,338 -3.4%
VTP UPCOM 13.12%        7,080      1,898 -0.1%
SZL HOSE 12.93%        4,090      1,523 -0.4%
SCS HOSE 11.48%        4,480      4,909 0.3%
NCT HOSE 10.78%        4,060      1,350 -0.1%
NT2 HOSE 10.27%        7,530      1,865 -0.6%
VIC HOSE 8.10%     63,134    26,628 -0.7%
KSB HOSE 7.88%     42,531    23,270 -0.7%
DGW HOSE 7.36%     28,026    11,364 1.1%
TNA HOSE 7.29%        5,800      5,958 -0.6%
TIG HNX 6.68%        8,787      9,901 4.4%
LTG UPCOM 5.69%        7,331      4,285 0.8%
DPM HOSE 5.26%     57,324    21,007 0.0%
PHR HOSE 5.02%     54,955    32,754 -0.5%
VPI HOSE 4.86%     25,253    45,510 0.1%
PTB HOSE 4.20%     10,586    10,386 1.2%
CTR UPCOM 4.02%     11,799    12,338 -0.9%
LHG HOSE 4.02%     10,854      3,870 -0.4%
TLD HOSE 3.96%        7,464      5,440 -1.2%
SHB HNX 3.94%     48,748    40,091 1.4%
VNG HOSE 3.64%        2,927      1,774 -0.3%
DGC HOSE 3.37%     47,936    17,080 -0.4%
CMG HOSE 3.37%        2,298      1,346 -1.0%
CTG HOSE 3.10%   124,253    70,754 1.0%
HHS HOSE 2.74%     11,696    17,913 2.3%
VGC HOSE 2.74%     13,990      3,907 -0.2%
BVH HOSE 2.70%     49,239    17,417 -0.2%
CTD HOSE 2.41%     40,117    25,786 0.4%
TCH HOSE 2.33%     65,933    19,974 0.2%
VCS HNX 2.28%     23,345    16,776 -0.9%
FMC HOSE 2.17%     15,261      9,427 -1.8%
HAG HOSE 2.10%     42,049    20,053 0.9%
FTS HOSE 2.10%        5,015      9,250 1.4%
JVC HOSE 2.05%        7,990      5,341 0.6%
TTZ HNX 1.86%           257      1,004 8.2%
TSC HOSE 1.64%        3,115      1,538 0.7%
MHC HOSE 1.54%        6,132      6,409 -6.8%
CTI HOSE 1.46%     10,617      3,848 0.0%
OIL UPCOM 1.46%        3,486      2,595 1.3%
GIL HOSE 1.22%     12,369      7,890 -1.9%
ANV HOSE 1.17%        7,151      2,581 0.0%
SJS HOSE 1.13%        5,392      5,278 0.6%
BCE HOSE 1.12%        1,548      1,536 0.8%
PVB HNX 1.07%        5,857      3,666 -2.6%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

ITA HOSE    32,081   7,253,447     73,619 3.4%
ASM HOSE    23,893   3,421,381     64,248 6.4%
IDI HOSE    13,546   2,902,479     33,907 4.8%
FCN HOSE      9,457      918,389     24,298 1.9%
MBG HNX      6,521   1,184,073     15,895 1.8%
BCG HOSE      5,466      758,621     17,309 6.4%
IJC HOSE      4,777      410,284     11,708 0.4%
PLP HOSE      2,979      392,164        8,485 5.6%
SIP UPCOM      2,935        33,046        7,952 3.0%
BIC HOSE      1,691        86,835        3,829 2.6%
VIP HOSE      1,189      196,981        3,860 0.2%
TDC HOSE      1,188      135,602        2,493 0.0%
NAF HOSE         814        36,758        1,723 -0.4%
DCL HOSE         804        40,302        1,626 -1.3%
DHG HOSE         784           7,595        3,409 1.4%
VIT HNX         635        49,249        2,057 1.5%
DRI UPCOM         599      146,500        1,554 2.4%
CHPG2008 HOSE         426           2,212 -
PXI HOSE         407        99,717        1,235 -6.9%
THD HNX         374           4,623        1,040 1.8%
LSS HOSE         357        67,442        3,302 6.0%
KSH UPCOM         356      489,465        1,028 11.1%
TVN UPCOM         305        45,986        3,708 1.5%
SFG HOSE         287        48,867        1,156 6.9%
TTZ HNX         257        54,452        1,004 8.2%
CHPG2013 HOSE         237           1,025 -
PSD HNX            50           5,120        1,686 -3.8%
KTT HNX            15           2,401        1,864 -9.4%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.