Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 18.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

FUEVFVND HOSE    43,341       1,942         576 21.4% -0.8%
VCB HOSE    31,285     57,544    35,757 27.4% 2.9%
VPB HOSE    21,918   120,819    30,100 22.2% 1.5%
HPG HOSE      9,017   327,718      7,651 3.8% 6.8%
PLX HOSE      6,834     28,518      9,255 15.3% 1.8%
GAS HOSE      3,683     55,846    (5,595) -8.2% 3.4%
HDB HOSE      2,576     13,057        (488) -1.7% 0.7%
DBC HOSE      2,523     58,674    (3,326) -3.8% 6.3%
BMP HOSE      2,385       4,537         886 8.5% 0.2%
SAB HOSE      2,176       5,154        (623) -3.4% 0.2%
ROS HOSE      1,350     10,464        (233) -0.8% 0.0%
DHC HOSE         935       2,192         584 4.2% 0.0%
SMB HOSE         806       1,634         780 62.4% -0.5%
GTN HOSE         712     14,687         341 0.9% 2.0%
VTP UPCOM         638       1,632      1,689 24.1% -0.1%
LDG HOSE         555       7,659        (131) -0.8% 2.3%
TDH HOSE         523       3,246         420 6.3% -2.0%
KSB HOSE         474     10,308         381 1.7% 4.6%
PHR HOSE         473     48,437      1,400 1.8% 0.7%
GVR HOSE         455       6,592         394 1.8% 2.5%
TIG HNX         447       5,493          (85) -1.1% 3.2%
CTD HOSE         373       9,290         497 2.1% 2.2%
DLG HOSE         352       3,030            (8) -0.1% 0.7%
CII HOSE         311     15,376    (1,763) -8.2% 1.5%
PTB HOSE         284       3,325    (1,376) -11.3% 3.3%
NKG HOSE         256     15,904        (159) -1.1% 5.0%
APG HOSE         253       4,438         269 3.3% 0.0%
TVB HOSE         225       6,203         163 2.8% -2.9%
VEA UPCOM         224       1,341      2,111 23.8% -0.1%
KDH HOSE         205       2,798      2,146 10.7% -0.2%
PVD HOSE         183     60,928    (3,469) -5.1% 3.8%
DGW HOSE         180     12,909      3,285 19.4% 4.5%
IDI HOSE         173       3,553         124 1.4% 0.7%
TDM HOSE         165       2,051            49 1.3% -0.2%
ASM HOSE         155       2,944        (513) -4.2% 1.5%
ACL HOSE         153           972        (173) -13.8% 3.3%
DAH HOSE         151       4,976          (22) -0.4% 2.8%
TND UPCOM         145       8,045         240 2.5% 3.0%
SJF HOSE         137           807        (118) -6.2% 6.6%
INN HNX         122           921              2 1.8% -7.7%
SZC HOSE         120     10,121            95 0.5% 2.5%
CMG HOSE         110           188            76 6.5% -0.9%
PVS HNX         103     43,107    (9,261) -13.8% 1.6%
LCG HOSE            94       2,337        (136) -3.9% -0.2%
PLC HNX            93       5,285            84 1.1% 2.4%
HVH HOSE            93       1,630            12 0.7% 2.0%
TTF HOSE            91       6,862    (2,147) -41.7% 2.8%
KOS HOSE            91       7,807         204 1.7% -1.7%
CVT HOSE            89       1,043    (1,681) -23.7% -0.3%
STK HOSE            89           293        (157) -11.4% 0.9%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SMB HOSE 62.38%       1,251        1,634 -0.5%
VCB HOSE 27.38%   130,616      57,544 2.9%
VNM HOSE 24.91%   206,262      61,303 0.5%
VTP UPCOM 24.15%       6,995        1,632 -0.1%
VEA UPCOM 23.84%       8,855        1,341 -0.1%
VPB HOSE 22.21%   135,506   120,819 1.5%
FUEVFVND HOSE 21.36%       2,699        1,942 -0.8%
DHG HOSE 19.62%       2,575        1,054 -0.4%
DGW HOSE 19.35%     16,974      12,909 4.5%
TNA HOSE 18.02%       1,845        3,701 5.1%
PLX HOSE 15.26%     60,656      28,518 1.8%
CMX HOSE 14.76%     10,278        9,070 -5.0%
KDH HOSE 10.67%     20,119        2,798 -0.2%
BMP HOSE 8.54%     10,372        4,537 0.2%
GIL HOSE 7.88%       6,114        2,095 1.9%
LPB UPCOM 6.41%     22,682      11,011 -1.9%
MSN HOSE 6.31%     95,753      35,486 0.8%
TDH HOSE 6.26%       6,701        3,246 -2.0%
LAS HNX 5.86%       2,187        1,608 3.4%
VHM HOSE 5.81%   173,636      73,726 1.3%
NT2 HOSE 5.02%       9,025        5,350 0.5%
DHC HOSE 4.22%     13,853        2,192 0.0%
HDA HNX 4.05%       2,244        1,017 0.0%
HPG HOSE 3.78%   202,644   327,718 6.8%
HND UPCOM 3.46%       4,486        1,628 1.2%
APG HOSE 3.29%       8,168        4,438 0.0%
NLG HOSE 2.92%     28,236      19,278 -2.9%
TVB HOSE 2.79%       5,848        6,203 -2.9%
VCS HNX 2.62%     29,520      11,053 0.5%
CRE HOSE 2.61%       6,932        4,323 0.0%
TND UPCOM 2.48%       9,653        8,045 3.0%
PDR HOSE 2.26%     19,669      10,275 -0.5%
AMD HOSE 2.24%     12,961        4,736 -1.6%
CTD HOSE 2.11%     23,542        9,290 2.2%
NHH HOSE 2.09%     11,142      10,091 -0.6%
GEG HOSE 1.99%       8,125        5,625 0.7%
AAA HOSE 1.87%     26,002      11,320 0.8%
HAI HOSE 1.84%     10,754        5,585 -1.3%
PHR HOSE 1.81%     77,214      48,437 0.7%
GVR HOSE 1.78%     22,093        6,592 2.5%
D2D HOSE 1.78%     14,393        5,851 1.8%
DCM HOSE 1.74%     15,769        9,114 -1.8%
TNI HOSE 1.72%       4,396        2,402 -0.5%
VPI HOSE 1.71%     26,174      21,993 1.1%
KSB HOSE 1.71%     22,304      10,308 4.6%
KOS HOSE 1.71%     11,929        7,807 -1.7%
FCN HOSE 1.70%       9,551        2,078 0.1%
TCH HOSE 1.65%     29,318      30,607 -1.5%
IDI HOSE 1.44%       8,590        3,553 0.7%
DIG HOSE 1.38%     13,259        5,169 -0.8%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

VGI UPCOM    18,862   689,760     49,630 5.8%
MST HNX      1,806   693,663        5,060 0.0%
YEG HOSE      1,487     27,204        6,039 6.9%
DST HNX      1,327   465,208        3,830 6.3%
PME HOSE      1,204     19,347        4,789 3.2%
STH UPCOM         553     25,420        1,161 0.4%
CFPT2003 HOSE         409           1,529 -
TTH HNX         268   151,170        2,382 5.0%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.