Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 20.03.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường hiện tại

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

E1VFVN30 HOSE      3,149    12,065    (4,458) -15.7% 0.1%
FRT HOSE         528      1,145         700 10.4% -1.0%
STB HOSE         528    32,768    (2,664) -1.9% 0.1%
SCR HOSE         410      4,505        (414) -2.3% -3.5%
VGI UPCOM         408      3,548        (171) -1.4% 0.3%
FPT HOSE         333    34,503        (666) -0.5% -0.3%
CSV HOSE         306         648         129 6.6% -0.8%
PNJ HOSE         273    27,774          (38) -0.1% -0.4%
ITA HOSE         272      1,594         282 2.9% -0.9%
YEG HOSE         260      2,857         154 2.1% -6.7%
KSH UPCOM         183         292            43 52.2% 0.0%
GDT HOSE         161         491        (158) -31.4% 0.0%
AAA HOSE         148      6,226          (24) -0.1% -0.5%
FMC HOSE         117         814         186 7.7% -0.5%
TIG HNX         114      2,216        (535) -7.4% -1.9%
BMC HOSE            94         107            37 14.8% -5.3%
HUT HNX            84      9,148    (4,803) -56.4% 0.0%
VNS HOSE            76         194            39 10.1% -0.7%
AST HOSE            71         264        (371) -15.4% 0.5%
DSN HOSE            70         138          (36) -7.4% 0.0%
GMD HOSE            63      2,394          (28) -0.3% -4.4%
VCI HOSE            58         560        (215) -14.6% -0.5%
PDN HOSE            58            60          (15) -38.0% 0.0%
TNG HNX            57      6,807        (523) -5.5% -5.8%
NTC UPCOM            56      3,543        (584) -6.2% 4.0%
DLG HOSE            51      8,704        (272) -1.5% -1.1%
FLC HOSE            50    25,358        (512) -1.0% -4.7%
VSC HOSE            49      1,058        (265) -6.2% -0.2%
ASM HOSE            49      3,429         562 5.9% -1.0%
TNI HOSE            48      1,643        (195) -3.5% 0.0%
NNC HOSE            45         205         107 21.5% -0.4%
VAV UPCOM            36            54            37 27.2% 0.2%
KDF UPCOM            33            49         138 58.6% -0.9%
SGC HNX            33            66             -   0.0% -2.9%
PVI HNX            27      2,414            10 0.5% 0.7%
BFC HOSE            27            33         183 36.1% 0.0%
AMV HNX            26      2,042            53 0.6% -3.0%
IMP HOSE            18      1,423            (3) -0.1% 0.0%
CMS HNX            17            21              5 15.6% 4.3%
HDM UPCOM            15         174            18 49.6% -0.4%
OIL UPCOM            13      1,695          (48) -1.5% 1.3%
TCB HOSE            13    19,521          (72) -0.1% 0.0%
IVS HNX            11            69              0 0.5% -3.6%
TPB HOSE            11      2,237            (3) 0.0% -0.7%
DVP HOSE              9         178          (49) -6.9% -0.2%
HTL HOSE              7              7              3 41.4% 0.0%
CVHM2001 HOSE              7              7             -   0.0% -
BCG HOSE              5      1,107          (19) -0.9% -0.6%
LIX HOSE              5         472        (371) -14.5% -0.7%
TEG HOSE              5              8            (1) -6.9% -6.8%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
SCS HOSE 47.94%        4,994        1,317 0.1%
VTP UPCOM 31.71%        4,224        2,830 -2.6%
PHR HOSE 27.25%      25,392        4,628 -1.5%
FRT HOSE 10.36%        6,761        1,145 -1.0%
SKG HOSE 7.31%        2,291        1,513 -2.9%
SAB HOSE 6.82%        7,642        2,914 -1.2%
SGN HOSE 5.95%           466     10,434 6.9%
ASM HOSE 5.88%        9,570        3,429 -1.0%
LDG HOSE 4.61%      20,128        3,426 -3.1%
D2D HOSE 4.30%      11,981        3,181 -2.0%
ITA HOSE 2.93%        9,609        1,594 -0.9%
APG HOSE 2.92%        4,179        3,697 -3.6%
VNM HOSE 2.63%   182,022   132,718 1.3%
YEG HOSE 2.15%        7,202        2,857 -6.7%
TCH HOSE 1.88%      37,927     36,203 -6.9%
TCL HOSE 1.87%           617        1,187 -1.4%
VEA UPCOM 1.74%      12,515        2,330 -0.2%
BWE HOSE 1.68%        3,881        1,679 -1.8%
GEG HOSE 1.34%        6,738        5,344 -0.2%
CTG HOSE 1.16%   188,594     85,919 -2.0%
DIG HOSE 1.15%      19,264     14,629 -2.6%
TV2 HOSE 1.08%        2,733        1,735 -3.1%
KLF HNX 1.05%      11,293        9,511 0.0%
ART HNX 0.83%      12,473     13,522 -9.7%
HNG HOSE 0.76%        4,621        1,155 -0.8%
PPC HOSE 0.74%        6,356        2,499 -1.7%
AMV HNX 0.59%        9,013        2,042 -3.0%
CTD HOSE 0.50%      14,351        8,993 0.0%
PVI HNX 0.49%        2,089        2,414 0.7%
HAG HOSE 0.47%      10,125        1,731 -1.0%
KSB HOSE 0.34%      17,649        4,659 -4.1%
VGT UPCOM 0.31%        2,483        2,723 -1.3%
TCM HOSE 0.28%        9,063     20,887 -5.9%
HQC HOSE 0.17%      15,717     11,067 -7.0%
MPC UPCOM 0.14%        1,870        1,373 0.5%
CTI HOSE 0.01%        3,573        3,172 0.0%
TVB HOSE 0.00%        2,371        1,703 -2.1%
MBB HOSE 0.00%   143,184     46,691 -0.9%
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
    0.00%        
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

TCM HOSE      9,063   611,340     20,887 -5.9%
PTB HOSE      7,677   161,274     16,192 -6.8%
DAH HOSE      3,979   475,921     10,499 -1.9%
DCL HOSE      2,515   121,668        6,860 1.9%
VNE HOSE      1,927   543,456        5,058 -3.4%
DST HNX      1,224   856,558        3,899 -5.6%
C69 HNX         804   146,522        5,378 8.3%
SBA HOSE         495     35,128        1,019 0.0%
SGN HOSE         466        6,963     10,434 6.9%
STH UPCOM         127        7,400        1,155 14.9%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.