Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 23.04.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

HPG HOSE    19,910   150,397      9,385 5.6% 3.8%
VHM HOSE    11,460     48,713         323 0.6% 1.8%
HCM HOSE      3,528     22,871      4,327 12.2% 1.8%
ART HNX      2,513        6,766          (20) -0.4% 0.0%
HQC HOSE      2,243        6,807         254 3.9% 2.7%
MSN HOSE      2,117     33,866        (502) -0.5% 0.7%
PPC HOSE      1,848        4,109         343 6.7% 1.9%
LPB UPCOM      1,558     11,373         700 3.0% 3.2%
DHG HOSE      1,243        2,174        (155) -5.9% 1.0%
HDA HNX      1,237        1,627             -   0.0% 9.3%
VTP UPCOM      1,216        3,982      2,522 27.5% 3.7%
GEX HOSE         821     23,632         207 1.0% 1.9%
ROS HOSE         504     19,393         551 0.6% 3.4%
VJC HOSE         345     34,272         110 0.3% 1.2%
APG HOSE         309        3,838         379 7.2% 1.1%
HAI HOSE         263        4,773         432 3.9% 0.0%
KOS HOSE         253        5,990         197 2.6% 1.7%
TNI HOSE         219        3,979         123 2.6% 0.5%
FMC HOSE         216        1,505            45 1.7% 1.4%
INN HNX         192           260            94 46.2% -2.8%
SJD HOSE         182           367            91 12.0% 0.0%
CTR UPCOM         169        8,665            68 0.4% 2.1%
AAA HOSE         164     22,339         790 2.7% 1.3%
NT2 HOSE         153        3,539          (35) -0.3% 0.0%
MSH HOSE         131        2,043         214 2.2% 1.4%
GMD HOSE         126        8,468          (32) -0.3% 0.9%
SDT HNX         126           126            38 40.6% 0.0%
SLS HNX         124           282              6 2.6% -0.2%
VSH HOSE         111           113        (134) -54.3% 2.0%
VGC HOSE         111        3,242         941 32.9% 2.8%
TV2 HOSE         108        1,286         201 6.1% 1.2%
DGW HOSE         102        7,492         288 2.9% 2.3%
VSC HOSE            99        1,220        (476) -14.3% 2.4%
TDM HOSE            88        1,728         313 7.1% 1.1%
DMC HOSE            87        4,122    (3,641) -24.0% 1.6%
ANV HOSE            84        1,823              1 0.0% 0.6%
KBC HOSE            81     24,837    (3,398) -10.4% 1.3%
GTN HOSE            67     18,569         231 1.3% -3.4%
VIP HOSE            67           480            55 9.7% 0.0%
NHH HOSE            64     10,611            23 0.2% -0.7%
VMC HNX            54           212            17 21.6% 2.1%
CVIC2001 HOSE            49             49             -   0.0% -
CMG HOSE            47           740            78 5.6% 0.4%
HND UPCOM            32        3,389         123 3.2% 0.3%
CRE HOSE            29        3,901        (355) -5.7% 3.7%
VGI UPCOM            26        6,436            51 0.3% 3.5%
APC HOSE            24           382              9 1.8% -2.7%
TDW HOSE            23             27              0 1.4% -1.7%
PHR HOSE            21     12,656      1,910 6.0% 1.0%
OIL UPCOM            20     11,939         268 2.3% 10.5%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VGC HOSE 32.94%           2,857        3,242 2.8%
VTP UPCOM 27.45%           9,187        3,982 3.7%
CNG HOSE 19.81%               362        1,043 -1.0%
HCM HOSE 12.19%         35,498     22,871 1.8%
NLG HOSE 9.43%         22,092     13,898 0.2%
KDH HOSE 7.48%         12,183        6,683 -0.2%
APG HOSE 7.18%           5,274        3,838 1.1%
TDM HOSE 7.06%           4,441        1,728 1.1%
PPC HOSE 6.72%           5,095        4,109 1.9%
HT1 HOSE 6.15%           1,973        1,302 -0.7%
TV2 HOSE 6.13%           3,273        1,286 1.2%
FIR HOSE 6.11%           1,796        1,257 0.5%
PHR HOSE 6.02%         31,750     12,656 1.0%
FCN HOSE 5.68%           8,270        5,283 1.6%
HPG HOSE 5.55%       169,096   150,397 3.8%
PC1 HOSE 5.30%           9,263        2,787 0.0%
NVL HOSE 5.30%         27,489     48,619 -1.0%
CVT HOSE 4.91%           3,369        1,609 -0.6%
BWE HOSE 4.78%           4,328        5,389 3.0%
HAI HOSE 3.93%         10,995        4,773 0.0%
VHC HOSE 3.93%         15,960        5,497 0.0%
HQC HOSE 3.87%           6,562        6,807 2.7%
HND UPCOM 3.15%           3,912        3,389 0.3%
LPB UPCOM 3.02%         23,185     11,373 3.2%
PME HOSE 2.91%           1,399        1,614 0.3%
DGW HOSE 2.88%           9,992        7,492 2.3%
AAA HOSE 2.71%         29,176     22,339 1.3%
TNI HOSE 2.60%           4,754        3,979 0.5%
KOS HOSE 2.58%           7,661        5,990 1.7%
VPI HOSE 2.48%         20,198     22,856 0.0%
OIL UPCOM 2.28%         11,765     11,939 10.5%
DIG HOSE 2.20%         20,679        3,605 -0.9%
MSH HOSE 2.18%           9,828        2,043 1.4%
TCB HOSE 2.18%         36,157     16,207 0.9%
DLG HOSE 1.77%           9,950        3,810 0.7%
FMC HOSE 1.74%           2,579        1,505 1.4%
LTG UPCOM 1.61%           5,949        2,106 2.0%
HAG HOSE 1.61%           9,718        2,170 0.3%
HAH HOSE 1.35%           1,289        1,059 3.4%
GTN HOSE 1.32%         17,542     18,569 -3.4%
FLC HOSE 1.27%         23,320        6,681 0.7%
PDR HOSE 1.26%         11,198        6,877 -0.2%
TTB HOSE 1.21%           1,879        1,212 -2.7%
TCM HOSE 1.19%         12,332        3,587 0.0%
HHS HOSE 1.05%           7,088        1,747 -0.6%
IDI HOSE 1.03%           4,721        1,630 0.0%
GEX HOSE 0.96%         21,541     23,632 1.9%
TDH HOSE 0.87%         11,543        5,619 -1.4%
SZC HOSE 0.84%           6,005        2,479 -0.9%
DCM HOSE 0.79%         12,357     14,477 2.1%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

KLF HNX      5,665   3,680,805     15,510 5.9%
E1VFVN30 HOSE      4,792      403,018     13,528 0.6%
SKG HOSE      2,282      255,352        8,164 5.5%
PAC HOSE      1,876         93,122        5,240 7.0%
GIL HOSE      1,147         70,021        5,445 6.7%
CSM HOSE      1,104         74,142        4,133 2.6%
AGM HOSE         827         64,583        1,615 -0.4%
BCE HOSE         814      114,209        1,959 2.0%
DPR HOSE         597         16,656        1,605 4.3%
HDA HNX         401         56,980        1,627 9.3%
CNG HOSE         362         17,723        1,043 -1.0%
VCP UPCOM            30              561        1,029 -3.9%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.