Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 25.05.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

VNM HOSE    43,878    109,101    54,827 28.6% 2.2%
PHR HOSE    10,600    115,126      1,286 1.6% 6.0%
VRE HOSE      7,268      70,893  (21,524) -18.5% 2.3%
VCB HOSE      5,812      35,446    46,237 41.5% 0.2%
DBC HOSE      2,980      92,760    (4,666) -4.4% 6.9%
FUEVFVND HOSE      2,941        5,033      2,468 56.1% -1.4%
KBC HOSE      2,597      64,268      1,815 5.2% 5.8%
LIX HOSE      1,933        8,193          (63) -1.0% -4.7%
GVR HOSE      1,882      32,557        (165) -0.8% 4.4%
BMP HOSE      1,837        6,382      2,915 25.6% -0.3%
GEX HOSE      1,328      57,843        (224) -0.3% 4.4%
SCS HOSE      1,116        4,301         104 2.0% 0.6%
DPM HOSE      1,054      87,921  (11,154) -23.9% 6.6%
AAA HOSE         905      20,796         282 1.1% 1.6%
VTP UPCOM         902        3,676      2,118 32.6% -0.2%
SAB HOSE         876        2,747         838 5.3% 0.5%
SZC HOSE         850      85,369         177 0.9% 6.9%
HAI HOSE         759        8,920          (18) -0.2% 2.3%
D2D HOSE         744      19,459            93 0.7% 4.6%
BMI HOSE         615        4,863        (648) -10.5% 0.2%
DHC HOSE         562        3,385         374 2.8% -0.3%
ROS HOSE         506      17,201         341 0.8% -1.1%
AMD HOSE         501        5,998         309 2.9% 1.3%
GTN HOSE         498      20,999         301 1.1% 0.9%
IDI HOSE         494        2,817            (3) 0.0% 1.7%
BFC HOSE         458      12,539    (3,045) -35.2% 4.0%
ASM HOSE         409      10,386          (56) -0.5% 1.3%
POW HOSE         400      40,223    (5,404) -10.0% 1.5%
CSV HOSE         372        3,419    (1,336) -15.8% 1.1%
HAG HOSE         368        5,911        (276) -1.7% 0.5%
CCTD2001 HOSE         367            371             -   0.0% -
TCM HOSE         360      13,510        (130) -0.8% 4.0%
TDH HOSE         334        3,442         876 13.5% 1.3%
HDG HOSE         301        6,238    (1,865) -12.7% 2.5%
DAH HOSE         277        4,561         163 2.1% -0.4%
GEG HOSE         277        7,407         346 4.0% 1.2%
HDC HOSE         266      10,662    (6,083) -27.6% 2.5%
TDM HOSE         260      10,009         345 8.9% 4.8%
HVN HOSE         256      12,509    (1,696) -5.7% 0.0%
ANV HOSE         227        2,792            (9) -0.1% 1.1%
NT2 HOSE         226        8,022      1,248 13.0% 2.2%
PC1 HOSE         208        4,805        (106) -1.0% 0.0%
LDG HOSE         206        5,423         115 0.6% 2.5%
SBT HOSE         196      23,451            13 0.0% 0.0%
HII HOSE         188        3,346            44 2.2% 6.8%
DMC HOSE         188        2,397        (302) -3.6% 1.1%
ITA HOSE         183      36,467        (255) -1.4% 6.9%
VGC HOSE         175        9,639        (287) -6.8% 4.0%
CDPM2002 HOSE         157            384             -   0.0% -
HNG HOSE         154        5,394            29 0.2% -1.0%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
FUEVFVND HOSE 56.06%       4,402         5,033 -1.4%
VCB HOSE 41.47%  111,493      35,446 0.2%
VEA UPCOM 33.44%     12,070         3,320 -0.7%
VTP UPCOM 32.63%       6,491         3,676 -0.2%
VNM HOSE 28.55%  192,027    109,101 2.2%
BMP HOSE 25.65%     11,364         6,382 -0.3%
VPB HOSE 19.48%  165,209      92,475 -0.8%
PLX HOSE 15.53%     54,359      20,964 0.0%
DGW HOSE 15.29%     13,765         9,023 1.5%
FMC HOSE 14.11%       2,818         1,055 0.2%
CMX HOSE 13.95%     12,145         5,991 -0.3%
TDH HOSE 13.48%       6,497         3,442 1.3%
NT2 HOSE 13.02%       9,590         8,022 2.2%
RAL HOSE 10.30%          602         1,054 -3.0%
GIL HOSE 9.60%       5,930         3,478 0.5%
TDM HOSE 8.86%       3,895      10,009 4.8%
VHM HOSE 8.07%  190,124    267,027 1.3%
KDH HOSE 6.95%     17,397         5,796 1.9%
HDB HOSE 6.92%     25,419      11,968 0.2%
LPB UPCOM 6.22%     22,260      12,415 -0.4%
SAB HOSE 5.25%     15,952         2,747 0.5%
KBC HOSE 5.18%     35,041      64,268 5.8%
GEG HOSE 4.03%       8,582         7,407 1.2%
TNA HOSE 4.01%       4,691         5,226 1.6%
APG HOSE 3.35%       7,159         7,217 0.0%
PDR HOSE 3.22%     18,595         9,314 -0.4%
AMD HOSE 2.88%     10,722         5,998 1.3%
CTG HOSE 2.83%  162,264    121,370 1.3%
DHC HOSE 2.81%     13,311         3,385 -0.3%
DP3 HNX 2.60%          838         1,037 -0.1%
TVB HOSE 2.40%       6,742         3,106 -1.0%
LAS HNX 2.39%       2,469         1,758 0.0%
KOS HOSE 2.33%     12,556         7,732 1.1%
HII HOSE 2.23%       1,956         3,346 6.8%
DAH HOSE 2.09%       7,827         4,561 -0.4%
SCS HOSE 2.01%       5,176         4,301 0.6%
DLG HOSE 1.97%       7,057         5,431 -2.0%
BCG HOSE 1.82%       1,918         1,538 2.6%
FIR HOSE 1.71%       2,365         1,979 0.8%
PHR HOSE 1.63%     78,713    115,126 6.0%
HVH HOSE 1.59%       2,289         1,157 0.1%
DPG HOSE 1.46%     11,754         5,176 2.1%
HAX HOSE 1.34%       2,322         1,207 -1.3%
DCM HOSE 1.34%     17,946      17,760 3.0%
NHH HOSE 1.32%     11,845         9,981 -1.1%
CRE HOSE 1.20%       7,989         5,317 1.3%
ACL HOSE 1.13%       2,463         1,785 -1.6%
GAS HOSE 1.11%     69,572      27,524 0.0%
AAA HOSE 1.09%     25,782      20,796 1.6%
GTN HOSE 1.09%     27,660      20,999 0.9%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

SZC HOSE    19,929    1,054,494     85,369 6.9%
VGC HOSE      4,213       243,882        9,639 4.0%
TDM HOSE      3,895       187,335     10,009 4.8%
TIP HOSE      3,020       160,858     12,470 6.8%
LTG UPCOM      2,734       150,880     13,668 14.5%
L14 HNX      2,593          38,255        7,899 0.0%
SIP UPCOM      2,556          31,721     10,568 8.6%
SZL HOSE      2,549          64,324        6,820 4.7%
BSA UPCOM         748          51,777        2,236 -2.4%
BCM UPCOM         744          31,872        1,761 6.3%
SNZ UPCOM         662          28,973        3,932 14.1%
TEG HOSE         171          43,459        1,198 -1.6%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.