Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 28.04.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

POW HOSE      2,860    42,141    (4,845) -7.5% 1.0%
LPB UPCOM      2,280      5,579         360 1.6% -0.1%
VPI HOSE      1,295    35,808    (1,483) -6.3% 2.5%
BVH HOSE      1,201    14,121    (2,629) -10.0% -0.3%
DCM HOSE         982    14,230         128 0.8% 4.5%
NVL HOSE         828    50,380         563 1.5% -0.2%
GVR HOSE         665    12,080        (350) -3.5% 0.9%
VTP UPCOM         597      2,377      1,905 24.0% -0.2%
VPB HOSE         508    29,117  (22,192) -20.1% -0.5%
HVN HOSE         474    22,950    (2,815) -5.0% -2.3%
HAG HOSE         443      3,815         105 0.9% -0.9%
FUESSV50 HOSE         435         987         120 14.3% -0.8%
CTD HOSE         325    12,226        (120) -0.5% 0.0%
APG HOSE         257      4,926         258 4.7% -1.5%
PPC HOSE         187      2,043         619 10.8% -0.8%
HDG HOSE         181    12,248        (744) -4.5% 2.1%
TCM HOSE         167      5,918            62 0.6% 2.8%
FIR HOSE         162      1,560            80 4.0% -0.3%
KOS HOSE         147      4,420         224 2.4% 2.1%
PC1 HOSE         146      1,691         471 6.0% -0.7%
HAH HOSE         130         349            44 4.1% -1.4%
TNI HOSE         128      1,452         147 3.1% -0.5%
NTL HOSE         126      5,309          (80) -1.9% -3.7%
SAB HOSE         119      5,589        (143) -0.7% -1.7%
CNG HOSE         116         189          (47) -10.9% 0.0%
SLS HNX         116         484            43 16.4% 0.0%
VEA UPCOM         115      6,790    (1,306) -14.8% 4.2%
FCN HOSE         111    15,296            25 0.3% 6.1%
VGI UPCOM         103      9,752            37 0.2% -2.6%
MSH HOSE            86         624         234 2.9% -0.5%
TCT HOSE            68            99            (6) -1.2% 0.0%
BMC HOSE            67            70            69 30.0% 2.7%
VNG HOSE            60      1,648            (3) -0.1% 4.3%
CMG HOSE            56         355            81 6.0% -2.4%
ASM HOSE            56      3,310        (106) -1.7% 1.7%
DHG HOSE            55         959         183 7.6% -0.9%
CVNM2002 HOSE            52            54             -   0.0% -
SDT HNX            51            57            50 48.9% 0.0%
HAD HNX            51         164              7 4.6% -0.6%
HVH HOSE            47         391            (2) -0.2% 0.0%
GMD HOSE            39    10,121          (64) -0.6% 2.9%
PSD HNX            35            35              2 13.6% 0.0%
PVS HNX            31    23,440    (4,672) -6.9% -1.7%
TIG HNX            30      5,756        (347) -4.6% -3.4%
DBD HOSE            29         521              6 0.1% -0.2%
BMI HOSE            28      2,732        (772) -7.0% -0.5%
CMX HOSE            27         837         207 10.9% 0.0%
TGG HOSE            26         461            13 2.0% 2.3%
HNG HOSE            26      1,833          (21) -0.6% 0.0%
AAA HOSE            24    20,247         896 2.4% -2.4%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VTP UPCOM 24.03%         7,929        2,377 -0.2%
HDA HNX 15.12%            922        1,498 -1.2%
HCM HOSE 11.20%       32,888        9,388 -1.5%
PPC HOSE 10.78%         5,744        2,043 -0.8%
HPG HOSE 9.24%    178,990   113,899 -2.3%
HQC HOSE 6.92%         6,378        2,520 -1.8%
PC1 HOSE 5.96%         7,900        1,691 -0.7%
VHM HOSE 5.76%       67,181   180,693 0.2%
TDM HOSE 5.41%         5,325        3,569 -1.0%
APG HOSE 4.70%         5,481        4,926 -1.5%
FIR HOSE 4.05%         1,966        1,560 -0.3%
ART HNX 3.93%         4,866        3,191 -4.0%
CVT HOSE 3.48%         3,665        2,892 -0.9%
PHR HOSE 3.18%       41,637     26,964 -0.9%
TNI HOSE 3.13%         4,695        1,452 -0.5%
DGW HOSE 2.89%         9,505        5,361 -2.1%
PME HOSE 2.57%         1,345        2,898 4.7%
KOS HOSE 2.41%         9,298        4,420 2.1%
AAA HOSE 2.41%       37,248     20,247 -2.4%
HND UPCOM 2.38%         5,299        3,104 -2.4%
FMC HOSE 2.15%         2,259        1,340 1.3%
OIL UPCOM 2.10%       13,299        7,589 -5.5%
HAI HOSE 1.93%       11,558        7,186 -3.0%
LPB UPCOM 1.62%       22,194        5,579 -0.1%
ROS HOSE 1.57%       57,316     13,413 -2.8%
NLG HOSE 1.48%       18,876        4,348 -0.9%
NVL HOSE 1.47%       38,384     50,380 -0.2%
DIG HOSE 1.34%       20,215        2,975 -0.9%
BWE HOSE 1.34%         5,605        4,032 -2.6%
NT2 HOSE 1.18%       12,407        3,503 -0.2%
LTG UPCOM 1.11%         5,891        2,992 5.3%
SHI HOSE 1.07%         1,951        2,601 -1.4%
IDI HOSE 1.06%         4,714        4,063 2.6%
GEX HOSE 1.00%       24,746     10,541 -2.2%
SCR HOSE 0.89%       11,726        9,272 1.8%
HAG HOSE 0.87%       12,149        3,815 -0.9%
DCM HOSE 0.83%       15,433     14,230 4.5%
C4G UPCOM 0.75%         2,839        1,836 0.0%
DCL HOSE 0.72%         4,341        2,717 -1.5%
CTR UPCOM 0.63%       18,464        3,920 -1.0%
TDH HOSE 0.63%       10,959        4,049 -2.4%
TCM HOSE 0.59%       10,534        5,918 2.8%
QCG HOSE 0.54%         4,328        7,390 -0.1%
NHH HOSE 0.50%       11,213        9,047 -2.1%
GTN HOSE 0.45%       23,211     15,247 -2.3%
SKG HOSE 0.41%         3,569        1,893 -2.2%
GEG HOSE 0.36%         6,553        5,433 1.0%
AMD HOSE 0.33%       19,382     11,875 -3.0%
SZC HOSE 0.31%         9,851        6,762 0.0%
FCN HOSE 0.30%         8,176     15,296 6.1%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

VHM HOSE    67,181   1,008,710   180,693 0.2%
ANV HOSE      4,228      256,590        9,781 5.4%
PAC HOSE      2,655      129,047        9,812 5.9%
TNA HOSE      2,421      156,194        7,425 0.0%
TTF HOSE      1,510      716,728        5,526 2.4%
PME HOSE      1,345         22,871        2,898 4.7%
DNM HNX      1,099         38,293        4,039 9.9%
TIP HOSE      1,042         64,245        5,969 6.8%
HMC HOSE         482         38,211        1,023 6.7%
ICT HOSE         127         10,044        1,117 6.9%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.