Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 29.04.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

NVL HOSE    15,310     75,000         559 1.3% 0.8%
DHC HOSE    14,197     39,822        (900) -9.4% 2.4%
VJC HOSE    13,592     42,043        (389) -1.1% 2.7%
CTG HOSE    12,709   116,202    (8,828) -8.2% 3.1%
VHM HOSE      7,350   122,083      2,199 2.5% -1.5%
PDR HOSE      7,019     21,733        (289) -2.3% 4.6%
VPI HOSE      6,762     32,397    (1,421) -5.6% 1.0%
DGW HOSE      5,107     26,757         269 2.9% 6.9%
VCS HNX      4,809     32,655            54 0.1% 4.2%
DRC HOSE      4,263     17,900        (721) -5.4% 4.3%
NLG HOSE      2,553     16,798         266 1.6% 3.2%
D2D HOSE      2,535     11,415          (96) -0.7% 0.7%
KDH HOSE      2,126     16,115        (177) -1.5% 1.9%
GVR HOSE      1,259     15,321        (336) -3.2% 2.8%
SBT HOSE      1,056     25,337    (1,467) -3.5% 1.8%
VEA UPCOM      1,034     17,643    (1,062) -11.4% 4.9%
ROS HOSE         901     21,110         567 1.1% 1.1%
DHG HOSE         889        2,752         458 18.7% -0.1%
APG HOSE         796        7,198         259 4.5% 2.2%
VTP UPCOM         788        5,614      2,033 26.2% 0.4%
VIC HOSE         760     12,504  (33,530) -48.2% 0.9%
HSG HOSE         754     37,429        (115) -0.2% -0.7%
BID HOSE         737     15,404  (14,373) -34.0% 1.3%
VHC HOSE         715        8,342    (1,214) -7.6% 0.7%
FMC HOSE         672        2,357            26 1.1% 3.5%
FLC HOSE         651        9,372          (48) -0.3% 0.7%
AMD HOSE         626     14,060            10 0.0% 3.1%
GTN HOSE         538     19,796            47 0.2% 1.4%
LPB UPCOM         498        5,727         778 3.5% 1.7%
CMX HOSE         472        3,147         210 11.8% -5.8%
PLC HNX         465     12,275        (601) -6.8% 4.5%
KSB HOSE         414     13,068          (17) -0.1% -1.1%
AAA HOSE         389     32,782         818 2.1% -0.4%
PTB HOSE         346        3,008    (3,349) -27.4% -0.2%
TNI HOSE         339        2,939         149 3.5% 0.5%
ACV UPCOM         327        5,150    (5,388) -31.6% 3.8%
HVN HOSE         286     18,098    (2,265) -4.3% 3.4%
MSH HOSE         273        1,499         336 5.5% 1.2%
BWE HOSE         257        4,066            54 0.9% 0.7%
DIG HOSE         250        8,100         193 1.1% -0.9%
MSN HOSE         223     29,694    (2,250) -3.0% -0.5%
TCH HOSE         222     20,280    (1,166) -7.1% 2.7%
HDC HOSE         210        7,695    (1,401) -14.1% 0.3%
CTD HOSE         190     12,520          (22) -0.1% -1.3%
GEG HOSE         188        6,513            31 0.5% 2.9%
KOS HOSE         176        6,426         250 2.7% 2.1%
NKG HOSE         171     10,191            50 0.6% -2.6%
GMD HOSE         170        9,117          (52) -0.5% 2.2%
HAD HNX         162           372            11 7.2% -9.5%
INN HNX         143           177            98 42.7% -2.1%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
VTP UPCOM 26.22%           7,754        5,614 0.4%
DHG HOSE 18.65%           2,457        2,752 -0.1%
VGC HOSE 14.65%           3,577        1,885 0.6%
HDA HNX 11.84%           1,178        1,857 -2.5%
CMX HOSE 11.77%           1,788        3,147 -5.8%
PPC HOSE 10.71%           5,438        2,375 -0.4%
HCM HOSE 10.64%         31,677     26,686 -1.8%
QNS UPCOM 8.26%           5,521        3,262 0.1%
HQC HOSE 7.04%           6,260        3,061 1.9%
PC1 HOSE 6.81%           7,223        2,213 -1.4%
HPG HOSE 6.73%       178,460   113,175 0.7%
TV2 HOSE 5.83%           2,729        1,307 1.8%
HAH HOSE 5.56%           1,069        1,176 2.4%
MSH HOSE 5.49%           6,119        1,499 1.2%
TDM HOSE 5.05%           5,428        2,222 -1.4%
APG HOSE 4.51%           5,735        7,198 2.2%
FIR HOSE 4.23%           1,973        1,615 0.3%
ART HNX 3.78%           4,864        9,066 8.3%
GEX HOSE 3.71%         22,983     12,306 -0.6%
TNI HOSE 3.53%           4,234        2,939 0.5%
LPB UPCOM 3.49%         22,333        5,727 1.7%
PME HOSE 2.91%           1,587        1,091 -3.2%
DGW HOSE 2.87%           9,371     26,757 6.9%
KOS HOSE 2.71%           9,237        6,426 2.1%
HND UPCOM 2.59%           4,884        2,547 -0.2%
VHM HOSE 2.54%         86,632   122,083 -1.5%
AAA HOSE 2.11%         38,767     32,782 -0.4%
PHR HOSE 2.02%         42,456     14,084 -0.8%
OIL UPCOM 2.00%         13,703        5,212 6.3%
VOC UPCOM 1.70%               682        1,413 5.5%
NLG HOSE 1.63%         16,319     16,798 3.2%
DCM HOSE 1.59%         17,066     22,884 1.9%
HAI HOSE 1.54%         11,659        9,434 4.4%
HAG HOSE 1.41%         12,524     12,373 -0.8%
NVL HOSE 1.32%         42,238     75,000 0.8%
HAX HOSE 1.20%           1,898        1,042 1.0%
FMC HOSE 1.14%           2,276        2,357 3.5%
LTG UPCOM 1.14%           6,045     12,753 -10.0%
ROS HOSE 1.08%         52,628     21,110 1.1%
DIG HOSE 1.07%         18,060        8,100 -0.9%
BWE HOSE 0.93%           5,798        4,066 0.7%
IDI HOSE 0.85%           4,739        2,226 -0.3%
SCR HOSE 0.83%         12,281        8,751 2.0%
SHI HOSE 0.79%           2,044        5,225 -0.7%
DCL HOSE 0.74%           4,296        1,635 -2.0%
HBC HOSE 0.71%         31,150     13,774 0.1%
PGC HOSE 0.61%               648        1,259 -0.8%
NKG HOSE 0.61%           8,233     10,191 -2.6%
TCM HOSE 0.61%           9,664        6,270 1.7%
DVP HOSE 0.57%               560        1,264 4.2%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

KLF HNX    12,421   6,807,530     41,475 9.1%
DHC HOSE      9,535      261,276     39,822 2.4%
DGW HOSE      9,371      400,588     26,757 6.9%
LTG UPCOM      6,045      304,107     12,753 -10.0%
HHS HOSE      5,895   1,594,923     21,714 1.0%
HCD HOSE      3,570   1,059,430        7,853 -6.1%
VSC HOSE      3,476      148,807     11,484 3.7%
TNA HOSE      2,527      163,638        5,413 0.3%
SHI HOSE      2,044      237,919        5,225 -0.7%
OGC HOSE      1,827      636,153        4,009 6.9%
TSC HOSE      1,796      796,968        5,575 6.4%
SJF HOSE      1,599   1,031,855        3,581 6.2%
DTD HNX      1,276      108,188        4,084 -9.6%
SVC HOSE      1,071         20,400        4,003 0.4%
LMH HOSE         981      736,746        2,664 -6.3%
SRA HNX         731         82,270        2,763 10.0%
VOC UPCOM         682         58,431        1,413 5.5%
LHC HNX         628         10,560        1,724 0.6%
DVP HOSE         560         17,290        1,264 4.2%
NNG UPCOM         449         50,052        1,364 -2.5%
CRC HOSE         374         33,025        2,557 -0.4%
GVT UPCOM         274           7,397        1,016 2.7%
VLC UPCOM         172           9,980        2,408 2.3%
POB UPCOM         135         24,456        2,002 -2.8%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.