Báo cáo phân tích

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ báo cáo phân tích

Trọn bộ
báo cáo phân tích

Thống kê giao dịch trong phiên ?Cung cấp một tập hợp các thông tin đa dạng về các giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Thống kê giao dịch 13h30 - 30.06.20

Chia sẻ trên:   

Thống kê giao dịch thị trường

thống kê giao dịch thị trường

Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng trong ngày

 

 

Sàn

 

 

Giá trị mua ròng (Triệu VND)

 

GTGD (Triệu VND)

 

Mua (bán) ròng BQ 10 ngày (Triệu VND)

Ròng NDTNN BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày

 

Biến động giá

HPG HOSE    64,456    259,127      9,625 3.3% 1.5%
FUEVFVND HOSE    30,013         1,421      1,686 58.4% -0.3%
VHM HOSE      5,433    121,760    28,905 20.4% 3.4%
FLC HOSE      3,098      55,269        (411) -0.5% -6.9%
VNM HOSE      1,985      54,298  (28,795) -29.8% 0.6%
GEX HOSE      1,773         6,875      2,723 14.4% 1.9%
NVL HOSE      1,704      50,026    10,510 13.7% -1.4%
LIX HOSE      1,678         4,649         820 6.2% 1.7%
DAH HOSE         914      31,917         311 3.5% 6.0%
VND HOSE         901         4,096         469 5.8% -1.5%
TLG HOSE         895      10,134         878 10.7% 4.6%
ITA HOSE         780      32,764      1,276 1.4% -5.1%
DXG HOSE         744      18,679      4,190 7.9% 0.0%
HQC HOSE         742      14,326         363 0.6% -5.8%
CTD HOSE         727      27,091        (707) -1.4% 0.0%
CSV HOSE         713         4,374         506 14.4% -0.9%
HPX HOSE         611         5,423            47 0.4% 3.2%
FTS HOSE         581         4,962            (4) -0.1% 2.4%
CMX HOSE         577         7,956          (19) -0.3% -6.2%
VTP UPCOM         554            873      1,001 24.0% 0.2%
CTG HOSE         538      27,376    (1,312) -1.9% 0.5%
BCM UPCOM         476            562         919 78.5% -0.2%
CTR UPCOM         446         3,285            52 0.5% -0.6%
SJS HOSE         409         2,837          (25) -0.9% 1.3%
CMG HOSE         376         1,034         684 37.5% 3.2%
TNA HOSE         366            831         194 4.4% 0.0%
KDH HOSE         357         3,564         468 3.2% -1.1%
DCM HOSE         334      16,414        (159) -0.6% -3.7%
FCN HOSE         316         3,937          (71) -0.6% -0.1%
QNS UPCOM         290         3,599    (1,785) -16.6% 0.0%
HHS HOSE         281         6,341            45 0.3% 0.5%
ART HNX         270            843            28 0.5% 0.0%
PPC HOSE         263         1,266          (95) -3.3% 1.3%
DHG HOSE         235            359          (30) -3.0% 1.8%
VCS HNX         208         2,333         641 7.1% 0.5%
STB HOSE         184      53,056    (2,148) -1.4% 0.0%
FUESSVFL HOSE         180            450            20 11.6% -0.2%
E1VFVN30 HOSE         178         7,550        (995) -13.1% 1.0%
STK HOSE         172            819         185 12.1% -0.3%
ACC HOSE         172            628            (9) -13.6% -6.8%
PET HOSE         155         2,691    (1,304) -17.5% 1.8%
DPR HOSE         147            399            (9) -1.9% 0.8%
TSD UPCOM         144            164            15 51.0% -14.4%
DHC HOSE         128      10,506        (169) -1.2% 1.5%
TIP HOSE         127            758         661 21.8% 0.0%
IDV HNX         115            163            46 22.8% -1.6%
ASM HOSE         108         8,786          (33) -0.2% 0.4%
CTI HOSE         106         7,713        (715) -6.6% 0.3%
REE HOSE         102         6,042          (16) -0.2% 0.5%
VGI UPCOM            98         2,279         112 1.1% 0.0%
Top 30 cổ phiếu NDTNN mua ròng bình quân 10 ngày
Sàn NDTNN mua ròng BQ 10 ngày/ GTGD BQ 10 ngày GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND) GTGD (Triệu VND) Biến động giá
FUEVFVND HOSE 58.43%        2,886         1,421 -0.3%
CMG HOSE 37.52%        1,824         1,034 3.2%
TDM HOSE 33.39%        3,806         3,225 0.9%
SZL HOSE 27.62%        2,822         1,103 -0.2%
BMP HOSE 26.52%     12,761         5,693 -0.2%
VHM HOSE 20.43%   141,457    121,760 3.4%
VIC HOSE 17.97%     48,172      12,526 1.2%
VCF HOSE 16.65%           254         1,281 0.5%
VSC HOSE 16.26%        2,875         2,287 2.3%
BWE HOSE 14.88%        3,450         1,340 1.1%
CSV HOSE 14.39%        3,516         4,374 -0.9%
GEX HOSE 14.37%     18,953         6,875 1.9%
PLX HOSE 14.15%     80,998      30,834 0.4%
NVL HOSE 13.69%     76,772      50,026 -1.4%
DGW HOSE 12.86%     24,797      21,631 6.3%
NT2 HOSE 10.70%        8,103         1,056 -0.2%
TLG HOSE 10.66%        8,237      10,134 4.6%
BVH HOSE 8.65%     28,111      11,729 0.3%
DXG HOSE 7.91%     53,000      18,679 0.0%
VCS HNX 7.13%        8,990         2,333 0.5%
LIX HOSE 6.23%     13,151         4,649 1.7%
SCS HOSE 6.01%        2,857         1,284 0.4%
VND HOSE 5.84%        8,026         4,096 -1.5%
KDC HOSE 5.71%        7,876         5,617 0.0%
VHC HOSE 5.50%     14,811      10,749 -2.6%
DRC HOSE 5.04%        7,510         4,663 -2.2%
VRE HOSE 4.08%     58,381      16,069 0.4%
NTL HOSE 3.55%        5,460         1,015 0.0%
DAH HOSE 3.51%        8,869      31,917 6.0%
HPG HOSE 3.26%   295,152    259,127 1.5%
KDH HOSE 3.24%     14,439         3,564 -1.1%
ICT HOSE 2.62%        3,077         1,463 -1.0%
PDR HOSE 2.60%     13,976      15,260 5.0%
KOS HOSE 2.49%     17,635      11,126 1.2%
IBC HOSE 2.19%        5,686         1,860 -0.2%
HAI HOSE 1.93%     19,959         8,701 -5.9%
TTF HOSE 1.84%        7,182         2,391 0.3%
APG HOSE 1.64%        5,710         3,419 -0.9%
VEA UPCOM 1.62%     10,448         1,406 -1.0%
ITA HOSE 1.42%     90,159      32,764 -5.1%
HII HOSE 1.29%        2,488         1,622 0.4%
FIR HOSE 1.12%        3,066         2,399 0.2%
VGI UPCOM 1.11%     10,101         2,279 0.0%
HDC HOSE 1.10%        9,889         4,763 -1.3%
BCG HOSE 1.01%        1,873         3,852 2.9%
EVG HOSE 0.97%     11,410         3,006 -5.8%
DPM HOSE 0.83%     54,193      19,643 -1.0%
SCR HOSE 0.79%     25,862      15,047 -6.6%
VGC HOSE 0.66%        9,892         2,711 0.0%
HQC HOSE 0.63%     57,955      14,326 -5.8%
Top 30 cổ phiếu giao dịch với khối lượng đột biến

 

 

Sàn

 

 

GTGD BQ 10 ngày (Triệu VND)

 

KL giao dịch BQ 10 ngày

 

GTGD (Triệu VND)

 

Biến động giá

DAH HOSE      8,869   564,767     31,917 6.0%
PSH HOSE      2,064   103,193     65,529 6.8%
D11 HNX      1,642     58,397        3,000 -10.0%
NBB HOSE         633     34,075        3,945 -0.5%
NAF HOSE         426     17,924        3,496 -0.8%
VCF HOSE         254        1,152        1,281 0.5%
VTO HOSE         188     24,737        1,118 2.1%
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          
                -          

Ghi chú: 

  • BQ: Bình quân 
  • GTGD: Giá trị giao dịch 
  • KL: Khối lượng   
  • NDTNN: Nhà đầu tư nước ngoài
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng: Sắp xếp theo tiêu chí giá trị Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong phiên cập nhật vào thời điểm 13h30 hàng ngày.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng bình quân 10 ngày: Sắp xếp theo tiêu chí tỉ trọng giá trị mua ròng bình quân 10 ngày của Nhà đầu tư Nước ngoài trên tổng giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Trong đó, các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • Bảng Top 30 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến: Sắp xếp theo tiêu chí Giá trị giao dịch bình quân 10 ngày. Các cổ phiếu thỏa mãn điều kiện có Khối lượng giao dịch lớn hơn 2 lần Khối lượng giao dịch bình quân 10 ngày, và giá trị giao dịch tại thời điểm cập nhật lớn hơn 1 tỷ VND.
  • *Do đặc thù data, dữ liệu giao dịch ròng Nhà đầu tư nước ngoài trên sàn  HNX, UPCOM bao gồm giao dịch thỏa thuận, và khớp lệnh.