Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Thực hiện quyền ?Đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thông tin về các đợt chia trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu trong thời gian sắp tới trên thị trường

Thực hiện quyền - 01.07.18

Chia sẻ trên:   

thực hiện quyền cổ tức

NGÀY: 01.07.2019

 

Trả cổ tức bằng tiền mặt
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
HEM UPCOM 7/2/2019 07/01/2019 7/17/2019 15.00% Cả năm 2018
BHK UPCOM 7/2/2019 07/01/2019 7/19/2019 12.00% Cả năm 2018
TND UPCOM 7/3/2019 07/02/2019 7/15/2019 40.00% Cả năm 2018
DHG HOSE 7/3/2019 07/02/2019 7/17/2019 5.00% Đợt 3 2018
VNL HOSE 7/3/2019 07/02/2019 7/19/2019 5.00% Đợt 3 2018
CAN HNX 7/4/2019 07/03/2019 7/22/2019 5.00% Cả năm 2018
QLT UPCOM 7/4/2019 07/03/2019 7/29/2019 16.27% Cả năm 2018
SBL UPCOM 7/5/2019 07/04/2019 7/22/2019 15.00% Cả năm 2018
HPH UPCOM 7/5/2019 07/04/2019 7/25/2019 15.00% Cả năm 2018
PSN UPCOM 7/5/2019 07/04/2019 7/31/2019 7.00% Cả năm 2018
CEO HNX 7/5/2019 07/04/2019 9/10/2019 10.00% Cả năm 2018
KGM UPCOM 7/8/2019 07/05/2019 7/22/2019 4.60% Cả năm 2018
TCH HOSE 7/8/2019 07/05/2019 8/8/2019 6.90% Cả năm 2018
LBC UPCOM 7/9/2019 07/08/2019 7/25/2019 8.50% Cả năm 2018
TVP UPCOM 7/10/2019 07/09/2019 7/24/2019 12.00% Đợt 2 2018
CDC HOSE 7/10/2019 07/09/2019 7/30/2019 15.00% Đợt 2 2018
NTW UPCOM 7/10/2019 07/09/2019 7/30/2019 15.00% Cả năm 2018
TLT UPCOM 7/10/2019 07/09/2019 8/28/2019 4.50% Cả năm 2018
PMJ UPCOM 7/12/2019 07/11/2019 7/31/2019 16.50% Cả năm 2018
PDN HOSE 7/19/2019 07/18/2019 7/31/2019 25.00% Đợt 2 2018

 

 

Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
S99 HNX 7/4/2019 07/03/2019 7/3/2019 5.00%    
HID HOSE 7/10/2019 07/09/2019 7/9/2019 3.00%    
SFI HOSE 7/12/2019 07/11/2019 7/11/2019 15.00%