Công cụ đầu tư

Dựa trên nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm phong phú, chúng tôi có thể phân tích các doanh nghiệp dưới nhiều khía cạnh để từ đó rút ra được những thông tin tổng hợp.

Trọn bộ công cụ đầu tư

Trọn bộ
công cụ đầu tư

Thực hiện quyền ?Đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thông tin về các đợt chia trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu trong thời gian sắp tới trên thị trường

Thực hiện quyền - 08.07.18

Chia sẻ trên:   

thực hiện quyền cổ tức

NGÀY: 08.07.2019

Trả cổ tức bằng tiền mặt
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
DRI UPCOM 7/9/19 07/08/2019 7/22/19 5.00% Cả năm 2018
LBC UPCOM 7/9/19 07/08/2019 7/25/19 8.50% Cả năm 2018
SJ1 HNX 7/9/19 07/08/2019 8/8/19 6.00% Cả năm 2018
TVP UPCOM 7/10/19 07/09/2019 7/24/19 12.00% Đợt 2 2018
CDC HOSE 7/10/19 07/09/2019 7/30/19 15.00% Đợt 2 2018
NTW UPCOM 7/10/19 07/09/2019 7/30/19 15.00% Cả năm 2018
SBT HOSE 7/10/19 07/09/2019 8/9/19 4.00% Đợt 2 2018
TLT UPCOM 7/10/19 07/09/2019 8/28/19 4.50% Cả năm 2018
CDG UPCOM 7/12/19 07/11/2019 7/30/19 5.00% Cả năm 2017
CDG UPCOM 7/12/19 07/11/2019 7/30/19 7.00% Đợt 2 2018
SZL HOSE 7/12/19 07/11/2019 7/30/19 15.00% Đợt 2 2018
PMJ UPCOM 7/12/19 07/11/2019 7/31/19 16.50% Cả năm 2018
PTG UPCOM 7/15/19 07/12/2019 7/25/19 20.00% Đợt 1 2019
HGW UPCOM 7/15/19 07/12/2019 7/29/19 1.50% Cả năm 2018
PBP HNX 7/15/19 07/12/2019 7/29/19 7.00% Cả năm 2018
KBC HOSE 7/15/19 07/12/2019 8/15/19 5.00% Đợt 1 2018
TSG UPCOM 7/16/19 07/15/2019 7/26/19 11.50% Cả năm 2018
LM8 HOSE 7/17/19 07/16/2019 8/15/19 10.00% Cả năm 2018
PGS HNX 7/18/19 07/17/2019 8/2/19 5.00% Đợt 2 2018
DFC UPCOM 7/18/19 07/17/2019 8/6/19 33.00% Cả năm 2018
PDN HOSE 7/19/19 07/18/2019 7/31/19 25.00% Đợt 2 2018
IRC UPCOM 7/19/19 07/18/2019 8/6/19 2.86% Cả năm 2018
VLP UPCOM 7/19/19 07/18/2019 8/13/19 8.00% Cả năm 2018
NNT UPCOM 7/19/19 07/18/2019 8/19/19 20.00% Cả năm 2018
KDF UPCOM 7/25/19 07/24/2019 8/8/19 14.00% Đợt 1 2019
               
               
               
Trả cổ tức bằng cổ phiếu
Mã CK SÀN Ngày ĐKCC Ngày GDKHQ Ngày thực hiện Tỷ lệ trả cổ tức Đợt Năm
    (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (mm/dd/yyyy) (%)    
SJ1 HNX 7/9/19 07/08/2019 7/8/19 6.00%    
HID HOSE 7/10/19 07/09/2019 7/9/19 3.00%    
SFI HOSE 7/12/19 07/11/2019 7/11/19 15.00%    
PBP HNX 7/15/19 07/12/2019 7/12/19 5.00%