Hướng dẫn cài đặt Danh mục đặt hàng chứng quyền

Danh mục đặt hàng CW hiển thị các chứng quyền thỏa mãn tiêu chí được nhà đầu tư lựa chọn trong phần cài đặt, bao gồm các tiêu chí được HSC Online đánh giá riêng cho chứng quyền.

tu-van-co-phieu-chung-quyen.png

Hình 1: Màn hình Tư vấn cổ phiếu - chứng quyền

 

Để lựa chọn các danh mục tự động hiển thị khi có chứng quyền thỏa mãn các tiêu chí, nhà đầu tư vào phần Cài đặt lựa chọn danh mục và tiến hành bật/tắt “Đặt hàng danh mục CW”. Hệ thống tự động hiển thị các chứng quyền thỏa mãn yêu cầu và tùy ý thay đổi các tiêu chí của hệ thống đánh giá chứng quyền để được danh mục các chứng quyền theo ý muốn.

Sau khi hoàn thành cài đặt, nhà đầu tư bấm “Lưu” để lưu lại các cài đặt. Bấm “Hủy” để thực hiện lại từ đầu.

cai-dat-lua-chon-danh-muc.png

Hình 2: Màn hình Tư vấn cổ phiếu - chứng quyền