Hướng dẫn cài đặt/ thay đổi mã giao dịch trên ứng dụng HSC Trade Pro

Chứng quyền có bảo đảm giao dịch trên cùng tài khoản chứng khoán cơ sở (cổ phiếu). Khách hàng sử dụng phần mềm HSC Trade Pro (dành cho Ipad) để giao dịch cả cổ phiếu và chứng quyền.

Để cài đặt và thay đổi mã giao dịch trên phần mềm HSC Trade Pro, mời khách hàng xem hướng dẫn tại đây: Cài đặt và thay đổi mã giao dịch trên HSC Trade Pro