Hướng dẫn đăng nhập và thay đổi mật khẩu trên phần mềm HSC iTrade

Chứng quyền có bảo đảm giao dịch trên cùng tài khoản chứng khoán cơ sở (cổ phiếu). Khách hàng sử dụng phần mềm HSC iTrade (dành cho PC/laptop) để giao dịch cả cổ phiếu và chứng quyền.

Để đăng nhập và thay đổi mật khẩu trên phần mềm HSC iTrade, mời khách hàng xem hướng dẫn tại đây: Đăng nhập và thay đổi mật khẩu HSC iTrade