Hướng dẫn đặt lệnh mua/ bán chứng quyền trên HSC iTrade

 

1.    Đặt lệnh mua chứng quyền trên HSC iTrade

Để đặt lệnh mua chứng quyền trên HSC iTrade, khách hàng có thể làm theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Trong cửa sổ giao dịch chứng quyền, khách hàng mở nhanh phiếu lệnh bằng cách click vào 3 bước giá mua tốt nhất. 

Phiếu lệnh hiện ra, khách hàng kiểm tra lại một lần nữa đang ở phiếu lệnh mua hay phiếu lệnh bán để tránh đặt nhầm lệnh.

Khách hàng chọn đúng mã chứng quyền cần mua, nhập số lượng, sau đó chọn kiểu lệnh và giá muốn đặt.

Bước 2: Khách hàng nhấp chuột vào Mua để thực hiện đặt lệnh.
 

đặt lệnh mua chứng quyền HSC iTrade

 

Bước 3: Khách hàng nhấn Xác nhận (Mua) để hoàn tất.

 

2.    Đặt lệnh bán chứng quyền trên HSC iTrade

Để đặt lệnh bán chứng quyền trên HSC iTrade, khách hàng có thể làm theo các bước hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Trong cửa sổ giao dịch chứng quyền, khách hàng mở nhanh phiếu lệnh bằng cách click vào 3 bước giá bán tốt nhất. 

Phiếu lệnh hiện ra, khách hàng kiểm tra lại một lần nữa đang ở phiếu lệnh mua hay phiếu lệnh bán để tránh đặt nhầm lệnh.

Khách hàng chọn đúng mã chứng quyền muốn bán, nhập số lượng, sau đó chọn kiểu lệnh và giá muốn đặt.

•    Lưu ý: Chứng quyền giống như cổ phiếu – mua trước bán sau, do đó khách hàng chỉ có thể bán khi đã sở hữu chứng quyền và chứng quyền đã về tài khoản.

Bước 2: Khách hàng nhấp chuột vào Bán để thực hiện đặt lệnh.
 

đặt lệnh bán chứng quyền

 

Bước 3: Khách hàng nhấn Xác nhận (Mua) để hoàn tất.