Hướng dẫn đặt lệnh mua/ bán chứng quyền trên HSC Trade

 

1.    Đặt lệnh mua chứng quyền trên HSC Trade

HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH MUA CHỨNG QUYỀN TRÊN HSC TRADE

B1

Khách hàng

Vào Chuyển trang, chọn Thông tin cổ phiếu
B2

Khách hàng

Nhập mã chứng quyền cần xem
B3

Khách hàng

Nhập số lượng, loại lệnh & giá cần mua
B4

Khách hàng

Nhấn Mua và Xác nhận (Mua)

Chi tiết các bước đặt lệnh mua chứng quyền trên HSC Trade:

Bước 1: Khách hàng vào mục Chuyển trang, chọn Thông tin cổ phiếu


Bước 2: Khách hàng nhập mã chứng quyền cần xem để hiện thị thông tin đặt lệnh.


Bước 3: Chọn mức giá bất kỳ trong số các mức giá mua tốt nhất.

Tại phiếu lệnh mua, khách hàng nhập số lượng cần mua, sau đó nhập loại lệnh và giá cần mua. Khách hàng có thể sử dụng giá mua ở thao tác hiện phiếu lệnh hoặc sửa lại giá mua mong muốn.


Bước 4: Khách hàng nhấn Mua sau khi nhập đầy đủ thông tin và chọn Xác nhận (Mua)

đặt lệnh mua chứng quyền trên hsc trade

 

Hệ thống HSC Trade sẽ hiện ra thông báo sau khi khách hàng thực hiện đặt lệnh mua thành công. 


2.    Đặt lệnh bán chứng quyền trên HSC Trade

HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH BÁN CHỨNG QUYỀN TRÊN HSC TRADE

B1

Khách hàng

Vào Chuyển trang, chọn Thông tin cổ phiếu
B2

Khách hàng

Nhập mã chứng quyền cần xem
B3

Khách hàng

Nhập số lượng, loại lệnh & giá cần bán
B4

Khách hàng

Nhấn Bán và Xác nhận (Bán)

Chi tiết các bước đặt lệnh bán chứng quyền trên HSC Trade:

Bước 1: Khách hàng vào mục Chuyển trang, chọn Thông tin cổ phiếu


Bước 2: Khách hàng nhập mã chứng quyền cần xem để hiện thị thông tin đặt lệnh.


Bước 3: Chọn mức giá bất kỳ trong số các mức giá bán tốt nhất.

Tại phiếu lệnh bán, khách hàng nhập số lượng cần bán, sau đó nhập loại lệnh và giá cần bán. Khách hàng có thể sử dụng giá bán ở thao tác hiện phiếu lệnh hoặc sửa lại giá mua mong muốn.


Bước 4: Khách hàng nhấn Bán sau khi nhập đầy đủ thông tin và chọn Xác nhận (Bán)

Đặt lệnh bán chứng quyền trên hsc trade

 

Hệ thống HSC Trade sẽ hiện ra thông báo sau khi khách hàng thực hiện đặt lệnh bán thành công.