Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch chứng quyền

Chứng quyền có bảo đảm giao dịch trên cùng tài khoản chứng khoán cơ sở (cổ phiếu).

Nếu khách hàng chưa có tài khoản chứng khoán cơ sở, khách hàng có thể đăng ký mở tài khoản chứng khoán online trực tiếp tại đây bằng cách đăng ký tại đây:

mở tài khoản chứng quyền