Hướng dẫn nộp tiền

Tài khoản giao dịch chứng quyền chính là tài khoản giao dịch cổ phiếu, mời khách hàng xem hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản chứng khoán cơ sở (cổ phiếu) tại đây: Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản chứng khoán