Hướng dẫn quản lý danh mục chứng quyền trên HSC iTrade

 

Để theo dõi hiệu quả đầu tư, khách hàng vào menu Tài khoản, chọn Quản lý danh mục. Trong phần quản lý danh mục sẽ hiển thị thông tin chi tiết về:

-    Số lượng của từng loại chứng quyền

-    Giá chứng quyền

-    Giá trị thị trường

-    Khoản lời/ lỗ tạm tính 

-    Tỷ trọng cho danh mục các chứng quyền nhà đầu tư đang sở hữu

Trong cửa sổ này, khách hàng có thể chọn nhanh việc mua thêm hay bán bớt các chứng quyền đang sở hữu bằng nút mua/ bán ngay bên cạnh tên chứng quyền đó.
 

Hướng dẫn quản lý danh mục chứng quyền trên HSC iTrade

 

Thông tin về lịch sử lời lỗ tài sản, tổng tài sản và số dư tiền của khách hàng cũng được hiển thị trong phần Quản lý danh mục.