Hướng dẫn rút/chuyển tiền

Tài khoản giao dịch chứng quyền chính là tài khoản giao dịch cổ phiếu, mời khách hàng xem hướng dẫn rút/ chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán cơ sở (cổ phiếu) tại đây: Hướng dẫn rút/chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán