Hướng dẫn sao kê tháng trên phần mềm HSC iTrade

Chứng quyền có bảo đảm giao dịch trên cùng tài khoản chứng khoán cơ sở (cổ phiếu). Khách hàng sử dụng phần mềm HSC iTrade (dành cho PC/laptop) để giao dịch cả cổ phiếu và chứng quyền.

Để sao kê toàn bộ giao dịch chứng quyền phát sinh trong tháng trên phần mềm HSC iTrade, mời khách hàng xem hướng dẫn tại đây: Sao kê tháng trên HSC iTrade