Hướng dẫn sử dụng tool Tạo lập danh mục chứng quyền

1.    Giới thiêu tool Tạo lập danh mục chứng quyền
Đây là công cụ hỗ trợ nhà đầu tư có thể nhanh chóng lựa chon các chứng quyền phù hợp nhất trong số rất nhiều chứng quyền được niêm yết.


2.    Các thuật ngữ
Danh sách các thuật ngữ xuất hiện trong tool Tạo lập danh mục chứng quyền:

 • OTM/ITM (%): Trạng thái của chứng quyền, chứng quyền ở trạng thái lãi (ITM%) hay lỗ (OTM%) 

 • Premium: đơn vị %, thể hiện % giá chứng khoán cơ sở đến điểm hoà vốn của chứng quyền

 • Effective Gearing: Đòn bẩy hiệu dụng của chứng quyền, đơn vị là lần. Thể hiện giá Chứng quyền thay đổi bao nhiêu % khi giá Chứng khoán cơ sở thay đổi 1%

 • Implied Volitality (%): Biến động hàm ý của chứng quyền, đơn vị là %.

Xem thêm: Thuật ngữ chứng quyền có bảo đảm
3.    Cách sử dụng tool Tạo lập danh mục chứng quyền


Trước khi tự tạo danh mục chứng quyền cho riêng mình, hệ thống hiển thị toàn bộ danh sách chứng quyền đang giao dịch để khách hàng theo dõi.
Hướng dẫn cách sử dụng tool tạo lập danh mục để tự tạo danh mục chứng quyền cho riêng mình:
Bước 1: Truy cập vào mục Tạo danh mục trong Công cụ chứng quyền. 
Xem thêm: Hướng dẫn đăng nhập website để sử dụng tool

Bước 2: Nhà đầu tư tự tạo lập danh mục chứng quyền mong muốn bằng cách kết hợp một hoặc nhiều tham số quan trọng của chứng quyền:

tạo lập danh mục chứng quyền


o    Lựa chọn khoảng giá trị phù hợp của một hoặc nhiều các tham số:

 • Tỷ lệ chuyển đổi
 • OTM/ITM (%)
 • Thời gian đáo hạn (ngày)
 • Effective Gearing
 • Implied Volatility

o    Hoặc/và có thể lựa chọn danh mục chứng quyền tạo ra chỉ chứa một hoặc vài mã chứng khoán cơ sở xác định.
Bước 3: Nhấn vào nút “Tạo danh mục” để hệ thống lọc ra các chứng quyền thoả mãn tiêu chí nhà đầu tư đã set ở bước 2
Bấm icon    ngay bên cạnh để có thể thiết lập lại toàn bộ các tiêu chí được dùng để tạo lập danh mục. 
Bước 4: Hệ thống trả về danh sách chứng quyền thỏa mãn tiêu chí 

tool tạo lập danh mục chứng quyền


Tại đây, nhà đầu tư có thể đánh dấu tick vào các mã chứng quyền mà mình quan tâm (ảnh trên – đánh dấu số 1) sau đó bấm nút So sánh (ảnh trên – đánh dấu số 2) để thực hiện so sánh thông tin cơ bản của chứng quyền. Kết quả so sánh được hiển thị như ảnh dưới:

kết quả so sánh chứng quyền

Để có thể đăng nhập và sử dụng bộ tool chứng quyền cũng như các bộ tool cổ phiếu/phái sinh khác. 

 • Khách hàng cần đăng ký sử dụng dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán tại đây: Đăng ký tư vấn
 • Nếu khách hàng đã đăng ký, vui lòng chờ đội ngũ HSC Online phê duyệt & kích hoạt dịch vụ; điều kiện sử dụng dịch vụ miễn phí là khách hàng có tài khoản chứng khoán tại HSC.