Hướng dẫn sửa lệnh và hủy lệnh chứng quyền trên HSC Trade

 

1.    Sửa lệnh chứng quyền trên HSC Trade

Bước 1: Khách hàng vào mục Chuyển trang, chọn Sổ lệnh để xem lại các lệnh đã đặt. Phần Sổ lệnh hiển thị các lệnh đã khớp, chưa khớp và đã hủy. 

Bước 2: Đối với các lệnh chưa khớp, khách hàng có thể thực hiện sửa lệnh bằng cách nhấn vào biểu tượng sửa lệnh.

Bước 3: Khách hàng nhập lại giá muốn đặt, sau đó nhấn vào nút thực hiện để sửa lệnh và chọn Xác nhận.

Sửa lệnh chứng quyền trên HSC Trade

 

Sau khi lệnh được sửa, hệ thống sẽ bảo sửa lệnh thành công. 


2. Hủy lệnh chứng quyền trên HSC Trade

Bước 1: Khách hàng vào mục Chuyển trang, chọn Sổ lệnh.

Bước 2: Khách hàng chọn biểu tượng hủy lệnh, sau đó nhấn Đồng ý để xác nhận hủy.

Hủy lệnh chứng quyền trên HSC Trade

 

Hệ thống HSC Trade sẽ hiện ra thông báo sau khi khách hàng thực hiện hủy lệnh thành công.