Hướng dẫn thay đổi cấu hình mặc định của HSC Trade

Chứng quyền có bảo đảm giao dịch trên cùng tài khoản chứng khoán cơ sở (cổ phiếu). Khách hàng sử dụng phần mềm HSC Trade (dành cho điện thoại) để giao dịch cả cổ phiếu và chứng quyền.

Để thay đổi cấu hình mặc định của HSC Trade, mời khách hàng xem hướng dẫn tại đây: Thay đổi cấu hình mặc định của HSC Trade