Hướng dẫn xem sổ lệnh và lịch sử đặt lệnh chứng quyền trên HSC iTrade

Chứng quyền có bảo đảm giao dịch trên cùng tài khoản chứng khoán cơ sở (cổ phiếu). Khách hàng sử dụng phần mềm HSC iTrade (dành cho PC/laptop) để giao dịch cả cổ phiếu và chứng quyền.

Để xem sổ lệnh và kiểm tra lịch sử đặt lệnh trên phần mềm HSC iTrade, mời khách hàng xem hướng dẫn tại đây: Xem sổ lệnh và lịch sử đặt lệnh trên HSC iTrade