Hướng dẫn xem thông tin tài khoản chứng quyền trên HSC iTrade

Chứng quyền có bảo đảm giao dịch trên cùng tài khoản chứng khoán cơ sở (cổ phiếu). Khách hàng sử dụng phần mềm HSC iTrade (dành cho PC/laptop) để giao dịch cả cổ phiếu và chứng quyền.

Để xem thông tin tài khoản chứng quyền trên phần mềm HSC iTrade, mời khách hàng xem hướng dẫn tại đây: Xem thông tin tài khoản trên HSC iTrade