Phí và Thuế giao dịch chứng quyền có bảo đảm

1. Phí giao dịch

Phí giao dịch dựa trên tổng giá trị giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền trong ngày và theo biểu phí giao dịch hiện hành.

Khách hàng xem chi tiết tại đây: Biểu phí giao dịch

 

2. Thuế

a. Thuế giao dịch

Thuế bán CW = Giá khớp lệnh CW x Số lượng CW x 0.1%

 

b. Thuế thực hiện quyền

Trường hợp nhà đầu tư thực hiện quyền (tại ngày đáo hạn) đối với chứng quyền có lãi:

Thuế thực hiện quyền

Ví dụ:

Nhà đầu tư mua 100 CW có tài sản cơ sở là cổ phiếu VNM với giá 1,400 đồng/ CW, tỷ lệ chuyển đổi 10:1, giá thực hiện 150,000 đồng

a. Nhà đầu tư bán CW tại mức giá 2,000 đồng/CW. Thuế giao dịch là:

Tiền thuế = 2,000 x 100 x 0.1% = 200 đồng

b. Nhà đầu tư thực hiện quyền. Nếu giá thanh toán là 155,000 đồng/ cổ phiếu. Thuế thực hiện quyền là:

Ví dụ về thuế thực hiện quyền