Quy định Giao dịch Chứng quyền Mua của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh – HSX (HOSE)

1. Quy định Giao dịch Chứng quyền Mua tại HSX (HOSE)

 

Sở giao dịch HSX
Thời gian giao dịch

Tương tự cổ phiếu, cụ thể:

Khớp lệnh định kỳ mở cửa: 09:00 – 09:15

Khớp lệnh liên tục phiên sáng: 09:15 – 11:30

Khớp lệnh liên tục phiên chiều: 13:00 – 14:30

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa: 14:30 – 14:45

Thỏa thuận: 09:00 – 14:45

Giá tham chiếu Giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó
Giá trần công thức tính giá trần
Giá sàn công thức tính giá sàn
Phương thức giao dịch Khớp lệnh và thỏa thuận
Đơn vị giao dịch

Khớp lệnh:   10 CW, tối đa 500,000 CW/ lệnh

Thỏa thuận: từ 20,000 CW trở lên
Đơn vị yết giá

Khớp lệnh: 10 đ

Thỏa thuận: không quy định
Loại lệnh áp dụng

ATO, LO, MP, ATC

Sửa, hủy lệnh

Chỉ được phép sửa, huỷ lệnh chưa thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa thực hiện trong phiên liên tục

Không được sửa, huỷ lệnh trong phiên định kỳ mở cửa và phiên định kỳ đóng cửa (kể cả các lệnh được chuyển từ phiên liên tục sang)

Giao dịch thỏa thuận không được phép hủy.

 

Ví dụ về biên độ giá:

  VNM CVNM1904 (TLCĐ là 1)
Giá tham chiếu 130,000 đ 3,840 đ
Biên độ giá

130,000 ± 9,100 đ

Min 120,900 đ, Max 139,100 đ

3,840 ± 9,100 đ

Min 10 đ, Max 12,940 đ

 

2. Thanh toán

a. Giao dịch Chứng quyền Niêm yết

Ngày thanh toán: T+2

Phương thức: Thanh toán bù trừ đa phương

 

b. Đáo hạn Chứng quyền

Trường hợp nhà đầu tư giữ CW đến đáo hạn, CW được tự động thanh toán nếu ở trạng thái có lãi.

Thời gian thanh toán: E + 5 (E: ngày đáo hạn Chứng quyền)

Phương thức thanh toán: Bằng tiền

Cách thức: Phân bổ trực tiếp vào tài khoản chứng khoán