Cho, biếu, tặng chứng khoán

Quyền cho, biếu, tặng chứng khoán là quyền cơ bản của người sở hữu chứng khoán. Tuy nhiên, quyền này được thực hiện đối với chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết là khác nhau. Đối với các chứng khoán chưa niêm yết thì giao dịch theo thoả thuận, tuân thủ quy định của Bộ Luật Dân sự và Luật Doanh nghiệp, còn đối với chứng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thì hồ sơ chuyển quyền sở hữu do biếu, tặng, cho chứng khoán bao gồm:

• Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của các bên biếu, tặng cho (Mẫu 16A/ĐKCK) kèm theo giấy tờ thể hiện thông tin nhận diện của các bên tặng cho (bản sao hợp lệ hoặc bản sao có đóng dấu treo của HSC).

• Hợp đồng biếu, tặng, cho chứng khoán có xác nhận của cơ quan công chứng.

• Bản sao các tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ được biếu, tặng, cho chứng khoán (trường hợp bên nhận biếu, tặng, cho là cá nhân) theo quy định Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Tờ khai/Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và văn bản xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước).

• Tài liệu chứng minh việc đã thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với các đối tượng phải thực hiện công bố thông tin khi chuyển nhượng chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán.

• Các tài liệu, giấy tờ liên quan khác (nếu có).

>> Xem thêm: Hướng dẫn tham gia đấu giá mua cổ phần - Nhà đầu tư trong nước