Hướng dẫn cách đặt lệnh mua/bán trên HSC Trade

1. Đặt lệnh mua trên HSC Trade

HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH MUA TRÊN HSC TRADE

B1

Khách hàng

Vào Chuyển trang, chọn Thông tin cổ phiếu
B2

Khách hàng

Nhập số lượng, loại lệnh & giá cần mua
B3

Khách hàng

Nhấn Mua và chọn Xác nhận (Mua)

Chi tiết các bước đặt lệnh mua trên HSC Trade:

Bước 1: Khách hàng vào mục Chuyển trang, chọn Thông tin cổ phiếu.


Bước 2: Chọn mức giá bất kỳ trong số các mức giá mua tốt nhất.

Tại phiếu lệnh mua, khách hàng nhập số lượng cần mua, sau đó nhập loại lệnh và giá cần mua. Khách hàng có thể sử dụng giá mua ở thao tác hiện phiếu lệnh hoặc sửa lại giá mua mong muốn.


Bước 3: Khách hàng nhấn Mua để mua cổ phiếu và chọn Xác nhận (Mua).

Hệ thống HSC Trade sẽ hiện ra thông báo sau khi khách hàng thực hiện đặt lệnh mua thành công.

hướng dẫn đặt lệnh mua trên HSC Trade


2. Đặt lệnh bán trên HSC Trade

HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH BÁN TRÊN HSC TRADE

B1

Khách hàng

Vào Chuyển trang, chọn Thông tin cổ phiếu
B2

Khách hàng

Nhập số lượng, loại lệnh & giá cần bán
B3

Khách hàng

Nhấn Bán và chọn Xác nhận (Bán)

Chi tiết các bước đặt lệnh bán trên HSC Trade:

Bước 1: Khách hàng vào mục Chuyển trang, chọn Thông tin cổ phiếu.


Bước 2: Chọn mức giá bất kỳ trong số các mức giá bán tốt nhất.

Tại phiếu lệnh bán, khách hàng nhập số lượng cần bán, sau đó nhập loại lệnh và giá cần bán. Khách hàng có thể sử dụng giá bán ở thao tác hiện phiếu lệnh hoặc sửa lại mức giá bán mong muốn.


Bước 3: Khách hàng nhấn Bán để bán cổ phiếu và chọn Xác nhận (Bán).

Hệ thống HSC Trade sẽ hiện ra thông báo sau khi khách hàng thực hiện đặt lệnh bán thành công.

hướng dẫn đặt lệnh bán trên HSC Trade


>> Xem thêm: Hướng dẫn xem sổ lệnh, sửa lệnh và hủy lệnh trên HSC Trade